Test 40 pytań EE.09

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
A. od 10 do 1
B. od 1 do 10
C. od 10 do 2
D. od 2 do 10
2. Zapis w języku JavaScript ma za zadanie
A. utworzenie nowej klasy napis1.
B. wywołanie metody obiektu napisy
C. utworzenie obiektu napis1 klasy napisy
D. zadeklarowanie zmiennej napis1 i wywołanie funkcji, której argumentem jest napis1
3. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
A. nieprawidłowe dane
B. zmiana stylu atrybutu innerHTML
C. wyświetlenie tekstu "Date()" w znaczniku o id = napis
D. wyświetlenie daty i czasu w znaczniku o id = napis
4. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
A. W3C
B. ISO
C. NASK
D. WYSIWYG
5. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
A. danym kontaktowym na stronie
B. kluczom prywatnym
C. certyfikatowi SSL
D. danym whois
6. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
A. DHCP
B. FTP
C. POP3
D. DNS
7. W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na 'toshiba.pl' dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja będzie miała postać
A. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl';
B. UPDATE producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
C. UPDATE podzespoly.producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
D. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl' WHERE producent='TOSHIBA';
8. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
A. predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony
B. predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie)
C. zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z formularza przez adres strony
D. zwykłą, zdefiniowaną przez twórcę strony
9. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
10. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
A. Jeden do jednego
B. Wiele do jednego
C. Jeden do wielu
D. Wiele do wielu
11. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
A. iConji
B. favicon
C. webicon
D. emoticon
12. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
A. Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel
B. Według parametru wyrob_id dla wyłącznie dla trzech tabel
C. Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel
D. Według parametru nr_id dla wszystkich tabel
13. Program debugger służy do:
A. interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java
B. analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów
C. analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów składniowych
D. tłumaczenia kodu zapisanego językiem wyższego poziomu na język maszynowy
14. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
A. SELECT psy FROM rok_szczepienia < 2015
B. SELECT imie, rasa FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
C. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia < 2015
D. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
15. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka Java Script, należy po znakach // wpisać komentarz
A. nieprawidłowe dane
B. wybór losowej wartości ze zmiennych a, b i c
C. w zmiennej x minimalna wartość ze zmiennych a, b, c
D. w zmiennej x maksymalna wartość ze zmiennych a, b, c
16. Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna?
A. W części <head> zawiera się część <body>
B. W części <head> mogą wystąpić znaczniki <meta>, <title>, <link>
C. W części <head> można definiować szablon strony znacznikami <div>
D. W części <head> nie można umieszczać kodu CSS, a jedynie odwołanie do pliku CSS
17. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
A. JPG
B. PNG
C. BMP
D. SVG
18. Edytując grafikę w edytorze grafiki rastrowej należy pozbyć się kolorów z rysunku tak, aby obraz był w odcieniach szarości. Można do tego efektu wykorzystać funkcję
A. desaturacji
B. kadrowania
C. szumu RGB
D. filtru rozmycia
19. W formularzu, dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna x będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
20. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia formatowania strony
B. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie
C. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji
D. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS
21. Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
A. Zadeklarować zmienną i
B. Zainicjować zmienną text
C. Sprawdzić rozmiar tabeli tab
D. Sprawdzić czy text jest typu znakowego
22. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
A. kluczy PRIMARY KEY i FOREIGN KEY
B. klucza FOREIGN KEY z wartością NOT NULL
C. klucza obcego z wartością NOT NULL i UNIQUE
D. klucza PRIMARY KEY z wartością NOT NULL i UNIQUE
23. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. w momencie pierwszego użycia zmiennej
B. tylko na początku skryptu
C. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
D. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
24. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna z będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
25. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
B. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
C. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
D. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
26. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
A. 12,4
B. 12,5
C. 15,4
D. 15,5
27. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
A. #imie
B. imie2
C. imię2
D. imię%
28. Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
A. <meta background = blue>
B. <meta name = "!DOCTYPE">
C. <meta title = "Strona dla hobbystów">
D. <meta name = "description" content = "Masz jakieś hobby? To jest strona dla Ciebie!">
29. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
A. CIE
B. HSV
C. CMY
D. CMYK
30. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania w strukturze platformy .NET, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
A. Infrastruktura językowa (CLI)
B. Biblioteka klas bazowych (BCL)
C. Wspólne środowisko programistyczne (CLP)
D. Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR)
31. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
A. Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas
B. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET)
C. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface)
D. Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security)
32. W programowaniu obiektowym mechanizm współdzielenia pól i metod klasy w taki sposób, że klasa pochodna zawiera metody zdefiniowane w klasie bazowej nazywa się
A. hermetyzacją
B. wirtualizacją
C. polimorfizmem
D. dziedziczeniem
33. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako: otrzymujesz to, co widzisz?
A. IDE
B. WYSIWYG
C. WEB STUDIO
D. VISUAL EDITOR
34. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
A. stosowanie makr
B. przypisanie uprawnień
C. określanie przestrzeni tabel
D. wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej
35. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
A. pusty napis
B. wartość nie liczbową
C. dowolną całkowitą wartość liczbową
D. dowolną dodatnią wartość liczbową
36. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. W którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
A. Perl
B. PHP
C. Python
D. JavaScript
37. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
A. odczyt danych z tabeli
B. tworzenie tabeli
C. usunięcie danych z tabeli
D. modyfikowanie danych w tabeli
38. Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku Java Script jest:
A. zwrócenie liczb z przedziału a..99
B. wypisanie liczb z przedziału a..99 i zwrócenie wartości 100
C. wypisanie wartości zmiennej a oraz zwrócenie wartości zmiennej n
D. wypisanie liczb z przedziału a...100 i zwrócenie wartości zmiennej n
39. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
A. pomiędzy znacznikami body
B. w części nagłówkowej witryny internetowej
C. pomiędzy znacznikami paragrafu
D. w stopce witryny internetowej
40. Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą
A. wyjustowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między liniami będą ustawione na 10 px
B. wyjustowane, pisane małymi literami, a odstępy między literami będą ustawione na 10 px
C. wyśrodkowane, pisane małymi literami, a odstępy między liniami będą ustawione na 10 px
D. wyśrodkowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między literami będą ustawione na 10 px
Sprawdź odpowiedzi!