Test 40 pytań EE.09

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Aby naprawić bazę danych w MySQL, należy użyć polecenia
A. FIX
B. REPAIR
C. UPDATE
D. CHANGE
2. Element zadeklarowany w języku C++ double *x; to
A. Parametr formalny typu rzeczywistego
B. Zmienna rzeczywista
C. Zmienna całkowita
D. Wskaźnik
3. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
A. "ze"
B. "wo"
C. "owodzeni"
D. "wodzenia"
4. Przedstawiono efekt formatowania CSS oraz kod HTML. Jak należy zdefiniować styl, aby osiągnąć takie formatowanie?
A. .first-line {font-size: 200%; color:brown;}
B. #first-line {font-size: 200%; color:brown;}
C. p::first-line {font-size: 200%; color:brown;}
D. p.first-line {font-size: 200%; color:brown;}
5. Polecenie SQL o treści: UPDATE artykuly SET cena = cena * 0.7 WHERE kod = 2; oznacza
A. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena o 30% dla wszystkich artykułów
B. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena dla którego pole kod jest równe 2
C. wprowadzenie w tabeli artykuly nowych pól cena i kod
D. wprowadzenie w tabeli artykuly pola o nazwie cena ze znacznikiem kod
6. W przedstawonym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
A. wstawić znaki $ przed nazwami zmiennych.
B. wstawić nawiasy klamrowe do sekcji if oraz else
C. w liniach 2 i 5 zmienne a i b wstawić w cudzysłów
D. w liniach 3 i 6 zamienić znaki cudzysłowu na apostrof, np. ’jest mniejsze’
7. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamowienia, należy
A. Połączyć relacją pola ID z obu tabel
B. Dodać pole klucza obcego do tabeli Zamowienia i połączyć je z ID tabeli Klienci
C. Dodać pole klucza obcego do tabeli Klienci i połączyć je z ID tabeli Zamowienia
D. Zdefiniować trzecią tabelę z dwoma kluczami obcymi. Jeden klucz połączyć z ID tabeli Klienci, drugi klucz połączyć z ID tabeli Zamowienia
8. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach: id, kontrahent, grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000zł, należy zastosować polecenie
A. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE obrot > 4000;
B. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 OR obrot > 4000;
C. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
D. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
9. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
A. readfile()
B. var_dump()
C. implode()
D. strlen()
10. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
A. zmniejszyć wymiary rysunku
B. zwiększyć rozdzielczość
C. zmienić format grafiki na CDR
D. zmienić proporcje szerokości do wysokości
11. Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
A. Zadeklarować zmienną i
B. Zainicjować zmienną text
C. Sprawdzić rozmiar tabeli tab
D. Sprawdzić czy text jest typu znakowego
12. W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik
A. <q>
B. <indent>
C. <blockq>
D. <blockquote>
13. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
A. pusty napis
B. wartość nie liczbową
C. dowolną całkowitą wartość liczbową
D. dowolną dodatnią wartość liczbową
14. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
A. Z regułami
B. Z atrybutami
C. Z przywilejami obiektowymi
D. Z przywilejami systemowymi
15. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy
A. statycznej
B. asocjacyjnej
C. numerycznej
D. wielowymiarowej
16. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
A. rozproszonym
B. centralnego subskrybenta
C. równorzędnym
D. centralnego wydawcy
17. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadaniekompletne do tabeli zadania?
A. ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
B. ADD COLUMN zadaniekompletne WITH zadania
C. CREATEINDEX zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
D. INSERT INTO zadania VALUES zadaniakompletne
18. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
A. próbkowanie
B. kwantyzacja
C. filtrowanie
D. kodowanie
19. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt napisu, należy
A. skorzystać z funkcji gradientu
B. zastosować funkcję sumy z kołem
C. zastosować funkcję wykluczenia z kołem
D. skorzystać z funkcji wstaw / dopasuj tekst do ścieżki
20. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. w momencie pierwszego użycia zmiennej
B. tylko na początku skryptu
C. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
D. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
21. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
A. UPDATE samochody SET przebieg = 0;
B. UPDATE przebieg SET 0 FROM samochody;
C. UPDATE przebieg SET 0 TABLE samochody;
D. UPDATE samochody SET przebieg VALUE 0;
22. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
A. Users
B. Security users
C. Użytkownik lokalny
D. Administrator systemu
23. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
A. MP3
B. AAC
C. WWA
D. FLAC
24. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań NIE pomoże przy jej naprawie?
A. Wykonanie replikacji bazy danych
B. Próba naprawy poleceniem REPAIR
C. Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa
D. Stworzenie nowej bazy i przeniesienie do niej tabel
25. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przegladarce internetowej?
A. Perl
B. PHP
C. Python
D. JavaScript
26. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
A. głównym
B. sterującym
C. pierwotnym
D. zagnieżdżonym
27. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
A. Kompilowanie
B. Debugowanie
C. standaryzacja
D. Normalizacja
28. Która z wymienionych funkcji sortowania wykorzystywana w języku PHP sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów
A. sort()
B. rsort()
C. asort()
D. ksort()
29. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy do pól często wyszukiwanych lub sortowanych
A. utworzyć indeks
B. dodać klucz obcy
C. dodać więzy integralności
D. stworzyć osobną tabelę przechowującą tylko te pola
30. Przedstawione formatowanie CSS sprawi, że dla prezentowanego nagłówka trzeciego stopnia
A. tło będzie szare
B. tło będzie pomarańczowe
C. kolor czcionki będzie szary
D. kolor czcionki będzie pomarańczowy
31. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik
A. nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik
B. odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci
C. skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik
D. nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik
32. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Kraków"; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane:
A. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS "Poznań" OR "Kraków";
B. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING "Poznań" OR "Kraków";
C. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" OR miasto="Kraków";
D. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN "Poznań" OR "Kraków";
33. Odwoływanie funkcji do samej siebie to
A. iteracja
B. rekurencja
C. hermetyzacja
D. dziedziczenie
34. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
A. "a" > "b"
B. "ab" > "c"
C. "abc" > "def"
D. "def" > "abc"
35. W języku SQL, aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
A. ADD TABLE
B. ALTER TABLE
C. INSERT TABLE
D. CREATE TABLE
36. Kod języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
A. <head>
B. <style>
C. <meta>
D. <body>
37. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
A. danym whois
B. certyfikatowi SSL
C. kluczom prywatnym
D. danym kontaktowym na stronie
38. Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
A. Lokalny, Wewnętrzny, Zewnętrzny
B. Zewnętrzny, Wydzielone bloki, Lokalny
C. Rozciąganie stylu, Zewnętrzny, Lokalny
D. Wewnętrzny, Zewnętrzny, Rozciąganie stylu
39. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0, 100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w nastepujący sposób
A. if (a>0 || a<100 || b<0)
B. if (a>0 && a<100 && b>0)
C. if ((a>0 || a<100) && b>0)
D. if ((a>0 && a<100) || b<0)
40. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu
A. Nieznany znacznik h6
B. Znacznik br nie został poprawnie zamknięty
C. Znacznik br nie może występować wewnątrz znacznika p
D. Znacznik zamykający /b niezgodny z zasadą zagnieżdżania
Sprawdź odpowiedzi!