Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu. Na rozwiązanie części pisemnej masz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?
A. Przetwornik A/D
B. Procesor DSP
C. Syntezator
D. Mikser
2. Schemat blokowy przedstawia
A. streamer
B. dysk twardy
C. napęd dyskietek
D. napęd DVD-ROM
3. Zerowanie rejestrów procesora odbywa się poprzez
A. użycie sygnału RESET
B. wyzerowanie bitów rejestru flag
C. ustawienie parametru w BIOS-ie
D. ustawienie licznika rozkazów na adresie zerowym
4. Jaki zestaw kolorów zawiera tryb CMYK?
A. Błękitny, purpurowy, żółty i czarny
B. Czerwony, zielony, żółty i granatowy
C. Czerwony, zielony, niebieski i czarny
D. Czerwony, purpurowy, żółty i karmelowy
5. Który z rodzajów macierzy RAID oferuje tzw. mirroring dysków?
A. RAID-0
B. RAID-1
C. RAID-2
D. RAID-5
6. Odwrotnością bezstratnej kompresji danych jest
A. archiwizacja
B. dekompresja
C. prekompresja
D. pakowanie danych
7. Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
A. dekodera priorytetu
B. kodera priorytetu
C. multipleksera priorytetu
D. demultipleksera priorytetu
8. Monitor powinien spełniać standard
A. TN GNS
B. ISO-9N01
C. TCO Energy66.
D. EPA Energy Star
9. Rysunek przedstawia schemat blokowy zasilacza
A. awaryjnego (UPS)
B. impulsowego komputera
C. analogowego komputera
D. impulsowego matrycy RAID
10. Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni
A. otrzymany dokument urzędowy.
B. własne autorskie filmy z demonstracji ulicznych.
C. wykonane przez siebie zdjęcia obiektów wojskowych.
D. obraz płyty systemu operacyjnego Windows 7 Home
11. W drukarce laserowej do utrwalania wydruku wykorzystuje się
A. rozgrzane wałki
B. promienie lasera
C. taśmy transmisyjne
D. głowice piezoelektryczne
12. W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program
A. set
B. tar
C. sed
D. awk
13. Jaka usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
A. IIS
B. RIS
C. IRC
D. DNS
14. W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma wartość dziesiętną
A. 171
B. 186
C. 205
D. 239
15. Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość:
A. 128 bitów
B. 64 bitów
C. 32 bitów
D. 16 bitów
16. Do wyświetlania zawartości katalogu w systemie Linux służy polecenie:
A. ls
B. cd
C. rpm
D. pwd
17. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez:
A. zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora
B. zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys
C. zamontowanie dodatkowego dysku
D. zwiększenie pamięci RAM
18. Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software) nie należy oprogramowanie typu:
A. computer aided manufacturing
B. scumware
C. keylogger
D. exploit
19. W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie
A. zapisu
B. odczytu
C. modyfikacji
D. odczytu i wykonania
20. Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat: Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready. Przyczyną może być
A. brak pliku NTLDR
B. uszkodzony kontroler DMA
C. skasowany BIOS komputera
D. dyskietka włożona do napędu
21. Suma liczb binarnych 1010 + 111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
22. Najkrótszy czas dostępu posiada
A. dysk twardy
B. pamięć USB
C. pamięć RAM
D. pamięć cache procesora
23. Na rysunku przedstawiono złącze zasilania
A. stacji dyskietek
B. ATX12V zasilania procesora
C. dysków wewnętrznych SATA
D. Molex do dysków twardych
24. Polecenie md w wierszu poleceń systemu Windows służy do
A. tworzenia pliku
B. tworzenia katalogu
C. zmiany nazwy pliku
D. przejścia do katalogu nadrzędnego
25. Program komputerowy służący do zarządzania strukturą plików i katalogów, to:
A. system plików
B. edytor tekstowy
C. menedżer plików
D. menedżer urządzeń
26. Standardem komunikacji pomiędzy skanerem a programem graficznym jest
A. USB
B. OPC
C. SCAN
D. TWAIN
27. Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera
A. tnącego
B. laserowego
C. solwentowego
D. grawerującego
28. W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?
A. Binarnym
B. Ósemkowym
C. Dziesiętnym
D. Szesnastkowym
29. Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot
A. ISA
B. PCI
C. AGP
D. PCIe
30. System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to
A. FAT
B. FAT32
C. NTFS
D. EXT
31. Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki
A. Igłowej
B. Laserowej
C. Atramentowej
D. Sublimacyjnej
32. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, należy uruchomić
A. program chkdsk
B. program scandisk
C. oczyszczanie dysku
D. defragmentację dysku
33. Na rysunku przedstawiono kabel z wtyczkami
A. ATA
B. Berg
C. Molex
D. SATA
34. AC-72-89-17-6E-B2 to adres fizyczny karty sieciowej zapisany w postaci
A. binarnej
B. oktalnej
C. dziesiętnej
D. heksadecymalnej
35. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
A. zmiany kodu programu
B. używania programu bezterminowo
C. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne
D. korzystania z usług udostępnionych przez serwer
36. W drukarce laserowej do utrwalenia na kartce wydruku wykorzystuje się
A. rozgrzane wałki
B. promienie lasera
C. taśmy transmisyjne
D. głowice piezoelektryczne
37. System plików, który nie wspiera tworzenia wewnętrznego dziennika zmian, zwanego księgowaniem to
A. ext4
B. FAT32
C. ext3
D. NTFS
38. Adware jest oprogramowaniem
A. płatnym na zasadzie dobrowolnej darowizny
B. płatnym po określonym czasie próbnym
C. darmowym bez zastrzeżeń
D. darmowym z dołączonymi reklamami
39. Do naprawy uszkodzenia sektora rozruchowego dysku w systemie Windows 7 należy wykorzystać polecenie
A. fixmbr /all
B. fixboot /renew
C. bootrec /fixmbr
D. nircmd /standby
40. Do prawidłowego działania procesora jest niezbędne podłączenie 4-stykowego lub 8-stykowego złącza zasilania o napięciu
A. 7 V
B. 12 V
C. 24 V
D. 3,3 V
Sprawdź odpowiedzi!