Test 40 pytań E.12

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?
A. Przetwornik A/D
B. Procesor DSP
C. Syntezator
D. Mikser
2. Z jakiego systemu plików należy skorzystać instalując Linuxa, by mieć możliwość definiowania uprawnień do plików i folderów?
A. EXT2
B. FAT32
C. NTFS
D. ISO9660
3. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
A. pamięć Cache
B. kontroler DMA
C. kontroler przerwań
D. pamięć stałą ROM
4. Na schemacie blokowym procesora blok funkcyjny nazwany SIMD to
A. zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych
B. zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych
C. jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor)
D. moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne
5. Jaką funkcję pełnią elementy Tr1 i Tr2 widoczne na schemacie przedstawiającym kartę sieciową Ethernet?
A. Sygnalizują za pomocą dźwięku aktywność karty sieciowej
B. Zapewniają szyfrowanie i deszyfrowanie danych przesyłanych przez sieć
C. Sygnalizują za pomocą świecenia kolorem zielonym szybkość pracy karty sieciowej
D. Zapewniają izolację obwodu elektrycznego sieci LAN od obwodu elektrycznego komputera
6. Jaka drukarka powinna być zastosowana w dziale sprzedaży hurtowni materiałów budowlanych do drukowania faktur na papierze samokopiującym, tak aby uzyskać na nim kopie wydruku?
A. Igłowa
B. Laserowa
C. Atramentowa
D. Sublimacyjna
7. Które zadanie spełnia system informatyczny?
A. Przetwarzanie danych
B. Sterowanie monitorem CRT
C. Zabezpieczanie przed wirusami
D. Kontrola pracy oprogramowania diagnostycznego
8. Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?
A. Złącze 1
B. Złącze 2
C. Złącza 1 i 2
D. Żadne ze złączy
9. Na rysunku przedstawiono symbol układu cyfrowego
A. dekodera priorytetu
B. kodera priorytetu
C. multipleksera priorytetu
D. demultipleksera priorytetu
10. Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
A. pamięć cache
B. kontroler DMA
C. kontroler przerwań
D. pamięć stałą ROM
11. Instalując system operacyjny Linux należy skorzystać z systemu plików
A. FAT32
B. NTFS 4
C. NTFS 5
D. RaiserFS
12. Jaką nazwę nosi niepożądane oprogramowanie komputerowe instalowane najczęściej bez wiedzy użytkownika?
A. Shareware
B. Slackware
C. Freeware
D. Malware
13. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym procesora jest odpowiedzialny za
A. przechowywanie wyniku operacji
B. wykonywanie operacji na blokach danych
C. wykonywanie operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych
D. przechowywanie dodatkowych informacji o wykonywanej operacji
14. W biurze rachunkowym znajduje się w jednym pomieszczeniu sześć komputerów podłączonych do koncentratora kablem DTP Cat 5e. Pracownicy użytkujący te komputery muszą mieć możliwość drukowania bardzo dużej ilości (powyżej 5 tys. stron miesięcznie) dokumentów monochromatycznych. Aby koszty zakupu sprzętu i eksploatacji były jak najniższe należy wybrać:
A. laserową drukarkę sieciową z portem RJ45
B. atramentowe urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i faksem
C. laserowe drukarki lokalne podłączone do każdego z komputerów
D. drukarkę atramentową podłączoną do jednego z komputerów i udostępnianą w sieci
15. W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
A. yum upgrade
B. kernel update
C. system update
D. apt-get upgrade
16. Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez:
A. zamontowanie dodatkowej pamięci cache procesora
B. zwiększenie rozmiaru pliku virtualfile.sys
C. zamontowanie dodatkowego dysku
D. zwiększenie pamięci RAM
17. Suma liczb binarnych 1010 + 111 zapisana w systemie dziesiętnym wyniesie
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
18. Przydzielaniem czasu procesora do określonych zadań zajmuje się
A. chipset
B. pamięć RAM
C. cache procesora
D. system operacyjny
19. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
A. aktywne
B. pasywne
C. wymuszone
D. symetryczne
20. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi:
A. 2000,00 zł
B. 4350,00 zł
C. 5000,50 zł
D. 6700,00 zł
21. Liczba 45(H) zapisana w systemie ósemkowym ma postać
A. 102
B. 105
C. 108
D. 110
22. Programem służącym do diagnozowania połączeń między hostami w systemie Windows jest
A. ping
B. route
C. ipconfig
D. traceroute
23. W dokumentacji technicznej procesora umieszczono na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w
A. s
B. kHz
C. GHz
D. GHz/s
24. Najbardziej prawdopodobną przyczyną słabej jakości wydruku drukarki laserowej, charakteryzującego się widocznym rozmazywaniem tonera jest
A. zacięcie papieru
B. uszkodzenie rolek
C. zbyt niska temperatura utrwalacza
D. zanieczyszczenie wnętrza drukarki
25. Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma
A. Czas reakcji
B. Wieloczęstotliwość
C. Odwzorowanie kolorów
D. Częstotliwość odświeżania
26. Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?
A. fsck
B. lshw
C. fdisk
D. mksf
27. Do zamiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
A. debuger
B. emulator
C. interpreter
D. kompilator
28. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
A. FAT
B. NTFS
C. EXT4
D. FAT32
29. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, należy uruchomić
A. program chkdsk
B. program scandisk
C. oczyszczanie dysku
D. defragmentację dysku
30. Opisana technologia stosowana w systemach rodziny Windows to
A. Plug and Play
B. File Allocation Table
C. Wywołanie systemowe
D. Hardware Abstraction Layer
31. Atak komputerowy przeprowadzony równocześnie z wielu komputerów w sieci, polegający na uniemożliwieniu działania systemu komputerowego poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, nosi nazwę
A. DDoS
B. Spoofing
C. Brute force
D. Atak słownikowy
32. Interface HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
A. wyłącznie cyfrowego video
B. wyłącznie cyfrowego audio
C. cyfrowego audio i video
D. analogowego audio i video
33. Do pomiaru wartości rezystencji służy
A. omomierz
B. watomierz
C. woltomierz
D. amperomierz
34. Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to po uruchomieniu systemu w normalnym trybie klawiatura działa prawidłowo. Wskazuje to na
A. niepoprawne ustawienia BIOS
B. uszkodzony kontroler klawiatury
C. uszkodzony zasilacz
D. uszkodzone porty USB
35. Taśma barwiąca jest podstawowym materiałem eksploatacyjnym drukarki
A. atramentowej
B. termicznej
C. laserowej
D. igłowej
36. Na rysunku przedstawiono schemat zasady działania
A. karty dźwiękowej
B. kontrolera USB
C. karty graficznej
D. modemu
37. Najbardziej efektywnym sposobem sporządzania codziennej archiwizacji pojedynczego pliku o rozmiarze 4,8 GB, na pojedynczym stanowisku komputerowym bez dostępu do sieci jest
A. nagranie na płytę DVD-5 w standardzie ISO
B. użycie pamięci USB z systemem plików NTFS
C. użycie pamięci USB z systemem plików FAT32
D. spakowanie i przechowywanie w lokalizacji sieciowej
38. Typem pamięci operacyjnej o możliwie najmniejszym poborze mocy jest
A. SDR
B. DDR
C. DDR2
D. DDR3
39. Aby odzyskać utracone dane w systemach rodziny Windows, należy zastosować polecenie
A. relase
B. renew
C. reboot
D. recover
40. Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera
A. bębnowego
B. płaskiego
C. ręcznego
D. 3D
Sprawdź odpowiedzi!
Facebook
Pasja informatyki