Arkusz EE.09 : 2021 - czerwiec - zad. 04 (php)

Oznaczenie: EE.09-04-21.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj stronę „panel administratora” dla portalu społecznościowego, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię oraz edytor grafiki rastrowej.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie panel.zip zabezpieczone hasłem: *Uzytkownicy^Portalu$

Należy utworzyć folder o nazwie odpowiadającej numerowi PESEL zdającego lub w przypadku jego braku innemu numerowi, którym został podpisany arkusz. Archiwum należy rozpakować do tego folderu.

Ważne! Aby strona działała poprawnie rozpakowane pliki muszą znaleźć się w tym samym folderze, co pliki strony. Wszystkie wykonane w czasie egzaminu pliki w tym zrzuty ekranu, pliki strony, stylów należy umieścić w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabele osoby i hobby przedstawione na Obrazie 1.

Obraz 1. Tabele bazy danych

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

 • Utwórz bazę danych o nazwie dane4
 • Do bazy dane4 zaimportuj plik dane.sql z rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz, w formacie JPEG i nazwij egzamin. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie dane4. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  • Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, imie, nazwisko, rok_urodzenia, zdjecie z tabeli osoby. Kwerenda wybiera pierwsze 30 wierszy, należy jawnie wskazać liczbę wierszy
  • Zapytanie 2: wybierające jedynie pola imie, nazwisko, rok_urodzenia, opis, zdjecie z tabeli osoby oraz odpowiadające im pole nazwa z tabeli hobby dla osoby o id równym 10
  • Zapytanie 3: liczące średni rok urodzenia oraz najniższy i najwyższy rok urodzenia z tabeli osoby
  • Zapytanie 4: aktualizujące pole opis z tabeli osoby dla osób, których pole Hobby_id jest równe 4. Wartość nowego wpisu w polu opis jest dowolna będąca możliwym hobby

Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa, strona users.php, podano wartość 10 w formularzu i zatwierdzono

Cechy grafiki:

 • Plik osoba1.jpg, wypakowany z archiwum, skadrowany do proporcji 1:1, tak aby była widoczna twarz osoby. Przeskalowany do rozmiaru dokładnie 100 px na 100 px

Pozostałe pliki graficzne są przygotowane i nie należy ich zmieniać.

Cechy witryny:

 • Składa się ze strony o nazwie users.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Panel administratora”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl4.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner, lewy i prawy, stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby wygląd układu bloków strony po uruchomieniu w przeglądarce, był zgodny z Obrazem 2
 • Zawartość banera: nagłówek trzeciego stopnia o treści „Portal Społecznościowy - panel administratora”
 • Zawartość bloku lewego:
  • Nagłówek czwartego stopnia o treści „Użytkownicy”
  • Efekt działania skryptu 1
  • Odsyłacz o treści „Inne ustawienia” prowadzący do strony settings.html (należy utworzyć plik settings.html i zapisać w nim treść: „strona w trakcie budowy”)
 • Zawartość bloku prawego:
  • Nagłówek czwartego stopnia o treści „Podaj id użytkownika”
  • Formularz wysyłający dane metodą post do tego samego pliku i zawierający:
   • pole edycyjne typu numerycznego
   • przycisk wysyłający dane o treści "ZOBACZ”
  • Linia pozioma
  • Efekt działania skryptu 2
 • Zawartość stopki: napis o treści „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego lub w przypadku jego braku inny numer, którym został podpisany arkusz

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS:

 • Domyślne dla całej strony: krój czcionki Helvetica
 • Dla banera i stopki: kolor tła #AF4448, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 20 px
 • Dla bloku lewego i prawego: kolor tła #FFA4A2, wysokość 650 px, szerokość 50%
 • Dla selektora nagłówka czwartego stopnia: marginesy zewnętrzne 0 px
 • Dla przycisku wysyłającego dane z formularza: kolor tła #AF4448, biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 5 px, marginesy zewnętrzne 10 px

Skrypt

W Tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:

 • Napisany w języku PHP
 • Skrypt łączy się z serwerem bazy danych na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie dane4
 • Po wykonaniu operacji na bazie danych skrypt zamyka połączenie z serwerem
 • Działanie skryptu 1 w panelu lewym
  • Wysyła do bazy danych zapytanie 1
  • Dla każdego wiersza zwróconego zapytaniem:
   • Oblicza wiek osoby na podstawie jej roku urodzenia
   • Wyświetla w osobnej linii treść: <id>. <imie> <nazwisko>, <wiek> lat, gdzie pola <id>, <imie>, <nazwisko> zostały pobrane z bazy, a <wiek> oznacza obliczony wiek osoby
 • Działanie skryptu 2 w panelu prawym wykonywanego po wypełnieniu formularza
  • Wysyła do bazy danych zapytanie 2, zmodyfikowane w ten sposób, że w warunku zamiast przypisanego numeru id równego 10, jest numer id przesłany z formularza
  • Wyświetla nagłówek drugiego stopnia o treści <id>. <imie> <nazwisko>, gdzie pole <id> jest identyfikatorem pobranym z formularza, a pola <imie>, <nazwisko> są polami pobranymi z bazy
  • Wyświetla zdjęcie tak, że źródłem jest plik o nazwie pobranej z bazy a tekstem alternatywnym jest identyfikator pobrany z formularza
  • Wyświetla trzy paragrafy (akapity) o treści, kolejno:
   • Rok urodzenia: <rok_urodzenia>, gdzie pole <rok_urodzenia> jest pobrane zapytaniem
   • Opis: <opis>, gdzie pole <opis> jest pobrane zapytaniem
   • Hobby: <nazwa>, gdzie pole <nazwa> jest pobrane zapytaniem

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje bilioteki mysqli Zwracana wartość
mysqli_connect(serwer, uzytkownik, haslo, nazwa_bazy) id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_error(id_polaczenia) Tekst komunikatu błędu
mysqli_close(id_polaczenia) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie) Wynik zapytania
mysqli_fetch_row(wynik_zapytania) Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysqli_fetch_array(wynik_zapytania) Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysqli_num_rows(wynik_zapytania) Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysqli_num_fields (wynik_zapytania) Liczba kolumn w podanym zapytaniu
UWAGA!
Po zakończeniu pracy utwórz w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny.
Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz, powinny się znajdować pliki: egzamin.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, osoba1.jpg, osoba2.jpg, osoba3.jpg, osoba4.jpg, osoba5.jpg, osoba6.jpg, osoba7.jpg, osoba8.jpg, przeglądarka.txt, settings.html, styl4.css, users.php, ewentualnie inne przygotowane pliki.  
Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL lub w przypadku jego braku innym numerem, którym został podpisany arkusz i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • operacje na bazie danych
 • zawartość witryny internetowej
 • działanie witryny internetowej
 • styl CSS witryny internetowej
 • skrypt.