Systemy operacyjne - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań z działu "Systemy operacyjne" zgromadzonych w naszej bazie: 478

1. W systemie Linux do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów służy polecenie:
A. sysinfo
B. ps
C. sed
D. proc
2. Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program
A. autoexec.bat
B. msconfig.exe
C. config.sys
D. autorun.inf
3. W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie
A. bootfix
B. bcdedit
C. config
D. bootcfg
4. Do wyświetlenia daty w systemie Linux można wykorzystać polecenie
A. joe
B. awk
C. cal
D. irc
5. Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy
A. zainstalować program antywirusowy, zaktualizować bazy wirusów, włączyć firewall i wykonać aktualizację systemu
B. odsunąć komputer od źródła ciepła, nie przygniatać przewodów zasilających komputera i urządzeń peryferyjnych
C. wyczyścić wnętrze jednostki centralnej, nie jeść i nie pić przy komputerze oraz nie podawać swojego hasła innym użytkownikom
D. sprawdzić temperaturę podzespołów, podłączyć komputer do zasilacza UPS oraz nie wchodzić na podejrzane strony internetowe
6. Przedstawione wbudowane narzędzie systemów Windows w wersji Enterprise lub Ultimate służy do
A. kryptograficznej ochrony danych na dyskach
B. konsolidacji danych na dyskach
C. kompresji dysku
D. tworzenia kopii dysku
7. Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenie procesu?
A. null
B. kill
C. dead
D. end
8. Aby sprawdzić integralność systemu plików w systemie Linux należy użyć polecenia
A. mkfs
B. fsck
C. fstab
D. man
9. Do harmonogramowania zadań w systemie Linux służy polecenie
A. shred
B. taskschd
C. cron
D. top
10. W systemie Windows domyślne konto administratora po jego wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera
A. umożliwia uruchamianie niektórych usług z tego konta
B. jest niedostępne, gdy system uruchomi się w trybie awaryjnym
C. pozostaje dostępne po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym
D. nie pozwala na zmianę hasła dostępu do konta
11. Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować
A. po zainstalowaniu pobranych z Internetu programów
B. w trakcie instalacji systemu operacyjnego
C. zaraz po zainstalowaniu systemu operacyjnego
D. przed zainstalowaniem systemu operacyjnego
12. W wyniku wykonania przedstawionego skryptu
A. zawartość pliku ala.txt zostanie skopiowana do pliku ola.txt
B. zostanie wpisany tekst ala.txt do pliku ola.txt
C. zawartość pliku ola.txt zostanie skopiowana do pliku ala.txt
D. zostanie wpisany tekst ola.txt do pliku ala.txt
13. Licencja OEM to
A. dokument, który zezwala na używanie oprogramowania na dowolnym sprzęcie komputerowym w określonej w niej ilości stanowisk, bez instalacyjnych dyskietek, czy krążków CD
B. licencja uprawniająca użytkownika do zainstalowania nabytego oprogramowania tylko w jednym komputerze, obejmująca zakaz udostępniania takiego oprogramowania w sieci oraz na innych wolnostojących komputerach
C. licencja czyniąca z oprogramowania własność ogółu, w myśl której autor lub autorzy oprogramowania zrzekają się praw do upowszechniania oprogramowania na rzecz ogółu użytkowników
D. licencja oprogramowania wyłącznie na system komputerowy, na którym zostało oryginalnie zainstalowane, dotyczy oprogramowania sprzedawanego z nowymi komputerami lub odpowiednimi częściami
14. Przedstawiony komunikat jest wynikiem działania polecenia
A. path C:Windows
B. subst C:Windows
C. attrib C:Windows
D. icacls C:Windows
15. Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają
A. liczbę dni od ostatniej zmiany hasła i liczbę dni do wygaśnięcia hasła
B. identyfikatory użytkownika i grupy w systemie
C. numer koloru czcionki i numer koloru tła w terminalu
D. liczbę udanych i nieudanych prób logowania
16. Do zarządzania przydziałami dyskowymi w systemach Windows 7 oraz Windows 8 służy narzędzie
A. query
B. fsutil
C. perfmon
D. dcpromo
17. W systemie Linux polecenie chown umożliwia
A. przeniesienie pliku
B. zmianę parametrów pliku
C. naprawę systemu plików
D. zmianę właściciela pliku
18. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
A. kompresji danych
B. fuzji danych
C. kasowania danych
D. kompilacji danych
19. Który program NIE umożliwia testowania sieci komputerowej w celu identyfikacji usterek?
A. ping
B. traceroute
C. getfacl
D. nslookup
20. Uruchomienie systemu Windows w trybie debugowania pozwala na
A. uruchomienie systemu z ostatnią poprawną konfiguracją
B. tworzenie pliku dziennika LogWin.txt podczas startu systemu
C. eliminację błędów w działaniu systemu
D. zapobieganie ponownemu automatycznemu uruchamianiu systemu w przypadku wystąpienia błędu
21. Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia
A. dnsmgmt.msc
B. dhcpmgmt.msc
C. devmgmt.msc
D. diskmgmt.msc
22. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są
A. niewłaściwie ustawione prawa do plików
B. luki w oprogramowaniu systemowym
C. błędnie zainstalowane sterowniki urządzeń
D. błędne hasła użytkowników z prawami administratora
23. W systemie Windows do uruchomienia przedstawionego narzędzia należy użyć polecenia
A. resmon
B. secpol
C. dcomcnfg
D. taskmgr
24. Plik messages w systemie Linux przechowuje
A. kody błędów systemowych
B. komunikaty związane z inicjacją systemu
C. dane dotyczące uwierzytelniania
D. ogólne informacje o zdarzeniach systemowych
25. Do instalacji oraz deinstalacji oprogramowania w systemie Ubuntu służy menadżer
A. ls
B. apt
C. yast
D. tar
26. Jaką nazwę nosi niepożądane oprogramowanie komputerowe instalowane najczęściej bez wiedzy użytkownika?
A. Freeware
B. Slackware
C. Malware
D. Shareware
27. Po instalacji z domyślnymi ustawieniami system Windows XP nie obsługuje systemu plików
A. FAT32
B. NTFS
C. EXT
D. FAT16
28. Aby odzyskać dane ze sformatowanego dysku twardego, należy wykorzystać program
A. CDTrack Rescue
B. Acronis True Image
C. RECUVA
D. CD Recovery Toolbox Free
29. Aby włączyć lub wyłączyć usługi w zainstalowanym systemie operacyjnym Windows, można posłużyć się przystawką
A. services.msc
B. dfsgui.msc
C. lusrmgr.msc
D. dcpol.msc
30. Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software) nie należy oprogramowanie typu:
A. keylogger
B. exploit
C. scumware
D. computer aided manufacturing
31. Po wykonaniu eksportu klucza HKCU zostanie zapisana kopia rejestru zawierająca informacje, dotyczące konfiguracji
A. wszystkich aktywnie ładowanych profili użytkowników systemu.
B. aktualnie zalogowanego użytkownika.
C. sprzętowej komputera dla wszystkich użytkowników systemu.
D. procedur uruchamiających system operacyjny.
32. Wskaż polecenie systemu Linux służące do wyświetlenia numeru identyfikacyjnego użytkownik
A. whoami
B. who
C. id
D. users
33. Aktualizacja systemów operacyjnych to proces, którego głównym zadaniem jest
A. zmniejszenia fragmentacji danych.
B. instalacja nowych aplikacji użytkowych.
C. obniżenie bezpieczeństwa danych użytkownika.
D. naprawa luk systemowych, które zmniejszają poziom bezpieczeństwa systemu.
34. Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program
A. icacls
B. erase
C. tasklist
D. chkdsk
35. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowania najczęściej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie plików lub folderów?
A. Systemowy
B. Konfiguracyjny
C. Wsadowy
D. Inicjujący
36. W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 765. Grupa przypisana do tego pliku może go
A. tylko odczytać
B. odczytać i wykonać
C. odczytać i zapisać
D. odczytać, zapisać, wykonać
37. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko "Zarządzanie dokumentami". Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
A. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia "Zarządzanie drukarkami"
B. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia "Drukuj"
C. Dla grupy Pracownicy należy nadać uprawnienia "Drukuj"
D. Dla grupy Pracownicy należy usunąć uprawnienia "Zarządzanie dokumentami"
38. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
A. sprawdzanie dysku
B. defragmentację dysku
C. oczyszczanie dysku
D. backup dysku
39. Autorskie prawo majątkowe twórcy do programu komputerowego
A. nie jest ograniczone w czasie
B. można przenosić na inną osobę
C. trwa 25 lat od daty pierwszej publikacji
D. nie jest prawem zbywalnym
40. Licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozpowszechnianie aplikacji to
A. OEM
B. MOLP
C. shareware
D. freeware
Sprawdź odpowiedzi!