Sieci komputerowe - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań z działu "Sieci komputerowe" zgromadzonych w naszej bazie: 1090

1. Norma TIA/EIA-568-B.2 określa specyfikację parametrów transmisyjnych
A. fal radiowych
B. kabli UTP
C. światłowodów
D. kabli koncentrycznych
2. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory:
A. Active Directory to usługa służąca do monitorowania użycia limitów dyskowych aktywnych katalogów
B. W Active Directory informacje grupowane są hierarchiczne.
C. Active Directory to usługa katalogowa w sieciowych systemach operacyjnych firmy Microsoft
D. Domeny zorganizowane hierarchicznie mogą tworzyć strukturę drzewa
3. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
A. Hub
B. Access Point
C. Router
D. Switch
4. Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
A. DHCP
B. DNS
C. WINS
D. NAT
5. Która czynność zabezpieczy dane przesyłane w sieci przed działaniem sniffera?
A. zmiana hasła użytkownika
B. szyfrowanie danych w sieci
C. skanowanie programem antywirusowym
D. korzystanie z antydialera
6. Który protokół NIE jest stosowany do konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej?
A. L2TP
B. SNMP
C. SSTP
D. PPTP
7. Który element stanowi zawartość dokumentacji powykonawczej?
A. Wyniki testów sieci
B. Analiza biznesowa potrzeb zamawiającego
C. Wstępny kosztorys ofertowy
D. Kalkulacja kosztów na podstawie katalogu nakładów rzeczowych KNR
8. Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
A. DHCP
B. FTP
C. DNS
D. WWW
9. Który z adresów IPv4 jest odpowiednikiem adresu IPv6 ::1?
A. 127.0.0.1
B. 10.0.0.1
C. 1.1.1.1
D. 128.0.0.1
10. Otwarty (Open Source) serwer WWW, dostępny dla wielu systemów operacyjnych, to
A. Apache
B. WINS
C. Lynx
D. IIS
11. Pełna postać adresu IPv6 2001:0:db8::1410:80ab to
A. 2001:0000:0db8:0000:0000:0000:1410:80ab
B. 2001:0001:0db8:0000:0000:0000:1410:80ab
C. 2001:1000:0db8:0000:0000:0000:1410:80ab
D. 2001:0000:db80:0000:0000:0000:1410:80ab
12. Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?
A. chmod ugo+rw /usr/share
B. chmod a-w /usr/share
C. chmod -R o+r /usr/share
D. chmod -R a+w /usr/share
13. Rysunek przedstawia topologię
A. rozszerzonej gwiazdy.
B. magistrali.
C. gwiazdy.
D. podwójnego pierścienia.
14. Która usługa serwera Windows pozwoli użytkownikom końcowym sieci przedstawionej na rysunku na korzystanie z Internetu?
A. Usługa udostępniania
B. Usługa LDS
C. Usługa rutingu
D. Usługa drukowania
15. Protokół, dzięki któremu po połączeniu z serwerem pocztowym transmitowane są na komputer jedynie same nagłówki wiadomości, a transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, to
A. SMTP
B. IMAP
C. POP3
D. MIME
16. Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
A. SMTP
B. SNMP
C. PPTP
D. HTTP
17. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
A. DHCP
B. ARP
C. HTTP
D. DNS
18. Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?
A. Źródłowy adres IP rutera R1, docelowy adres IP rutera R2, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy MAC serwera
B. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy adres IP serwera, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy MAC serwera
C. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy adres rutera R2, adres źródłowy MAC komputera PC1, adres docelowy MAC serwera
D. Źródłowy adres IP komputera PC1, docelowy adres IP serwera, adres źródłowy MAC rutera R1, adres docelowy MAC rutera R2
19. Wskaż domyślną maskę dla adresu IP klasy B
A. 255.255.255.0
B. 255.255.255.255
C. 255.0.0.0
D. 255.255.0.0
20. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?
A. 172.16. 0.0 ÷ 172.31.255.255
B. 127.0.0.0 ÷ 127.255.255.255
C. 200.186.0.0 ÷ 200.186.255.255
D. 168.172.0.0 ÷ 168.172.255.255
21. Aby uruchomić konsolę przedstawioną na rysunku, należy wpisać w wierszu poleceń
A. gpedit
B. eventvwr
C. mmc
D. gpupdate
22. Który adres jest adresem publicznym?
A. 11.0.0.1
B. 10.0.0.1
C. 172.31.0.1
D. 192.168.255.1
23. Serwerem poczty e-mail jest
A. Postfix
B. MySQL
C. Firebird
D. PostgreSQL
24. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
A. plików
B. DHCP
C. wydruku
D. FTP
25. Na rysunku przedstawiono fragment wyniku działania programu do testowania sieci. Wskazuje to na zastosowanie sieciowego polecenia testującego
A. route
B. arp
C. tracert
D. netstat
26. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
A. netstat
B. host
C. dir
D. route add
27. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
A. Awaria węzła w topologii gwiazdy spowoduje paraliż sieci
B. Zaletą topologii pierścienia jest małe zużycie kabla
C. Stroną aktywną w architekturze klient-serwer jest klient
D. IEEE 802.11 to nazwa standardu Wireless LAN
28. Który z wymienionych adresów IPv4 należy do klasy B?
A. 10.10.10.10
B. 128.100.100.10
C. 224.100.10.10
D. 192.168.1.10
29. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
A. zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden
B. zwiększa wartość TTL przekazywanego pakietu o dwa
C. zwiększa wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden
D. zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o dwa
30. Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
A. Inne urządzenie sieciowe ma nadany ten sam adres IP co komputer
B. W sieci lokalnej nie działa usługa DHCP
C. W ustawieniach protokołu TCP/IP jest błędny adres bramy domyślnej
D. Adres IP komputera jest spoza zakresu adresów sieci lokalnej
31. Udostępnianie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer
A. SAMBA
B. POSTFIX
C. APACHE
D. SQUID
32. Jak oznacza się na schematach sieci LAN punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) znajdujące się na poszczególnych piętrach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173?
A. BD (BuildingDistributor)
B. CD (Campus Distribution)
C. FD (Floor Distribution)
D. MDF (Main Distribution Frame)
33. Na fotografii przedstawiono
A. tester sieciowy
B. zaciskarkę wtyków RJ45
C. reflektometr
D. zaciskarkę do tulejek
34. Fragment pliku httpd.conf serwera Apache ma postać jak na rysunku. Aby sprawdzić poprawne działanie strony WWW na serwerze, należy w przeglądarce wpisać
A. http://localhost:8012
B. http://localhost:apache
C. http://localhost
D. http://localhost:8080
35. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
A. sterownik
B. koncentrator
C. przełącznik
D. router
36. Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?
A. Udostępnić grupie Serwisanci folder C:instrukcje i nie ograniczać liczby równoczesnych połączeń
B. Udostępnić grupie Wszyscy folder C:instrukcje i ograniczyć liczbę równoczesnych połączeń do 3
C. Udostępnić grupie Wszyscy dysk C: i ograniczyć liczbę równoczesnych połączeń do 3
D. Udostępnić grupie Serwisanci dysk C: i nie ograniczać liczby równoczesnych połączeń
37. Program Wireshark jest stosowany do
A. analizy przesyłanych w sieci pakietów.
B. sprawdzania przepustowości łączy.
C. monitorowania stanu urządzeń sieciowych.
D. projektowania sieci komputerowych.
38. Który z protokołów jest protokołem warstwy transportowej, bezpołączeniowym, nieposiadającym mechanizmów sprawdzających poprawność dostarczania danych?
A. ICMP
B. IP
C. UDP
D. TCP
39. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to
A. koncentrator.
B. most.
C. ruter.
D. przełącznik.
40. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejszy domeny kolizji?
A. Modem
B. Router
C. Przełącznik
D. Koncentrator
Sprawdź odpowiedzi!