EE.09 / INF.03 / E.14 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań EE.09 / INF.03 / E.14 zgromadzonych w naszej bazie: 922

1. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
A. REBACKUP DATABASE
B. SAVE DATABASE
C. RESTORE DATABASE
D. DBCC CHECKDB
2. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
A. zmienić proporcje szerokości do wysokości
B. zwiększyć rozdzielczość
C. zmienić format grafiki na CDR
D. zmniejszyć wymiary rysunku
3. Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest
A. FLAC
B. WAW
C. MP3
D. MPEG
4. W języku JavaScript utworzono obiekt. Aby pobrać wartość własności w można zapisać
A. obiekt:w
B. obiekt::w
C. obiekt.w
D. obiekt->w
5. Element <meta charset="utf-8"> określa metadane strony internetowej dotyczące
A. języka strony.
B. kodowania znaków.
C. opisu strony.
D. słów kluczowych.
6. Testy dotyczące skalowalności oprogramowania mają za zadanie sprawdzić, czy aplikacja
A. jest zabezpieczona przed niedozwolonymi operacjami, np. dzielenie przez zero
B. jest odpowiednio udokumentowana
C. ma odpowiednią funkcjonalność
D. potrafi działać przy zakładanym i większym obciążeniu
7. Przedstawiona linia kreskowana w stylu obramowania CSS jest określona właściwością
A. double
B. dashed
C. solid
D. dotted
8. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
A. Warunkową, niezależnie od typu zmiennej
B. Pętli, wyłącznie dla elementów tablicy
C. Wyboru, dla elementów tablicy
D. Pętli, niezależnie od typu zmiennej
9. W języku JavaScript należy zapisać warunek, który będzie spełniony, gdy zmienna a będzie dowolną liczbą naturalną dodatnią (bez 0) lub gdy zmienna b będzie dowolną liczbą z przedziału domkniętego od 10 do 100. Użyte w tym warunku wyrażenie logiczne będzie miało postać
A. (a>0) || ((b>=10) || (b<=100))
B. (a>0) || ((b>=10) && (b<=100))
C. (a>0) && ((b>=10) || (b<=100))
D. (a>0) && ((b>=10) && (b<=100))
10. W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
A. 10
B. 2
C. 0
D. 20
11. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
A. obj1
B. czescCalkowita
C. czescUlamkowa
D. oblicz
12. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie owoce które przyjmie wartość jabłko. Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
A. setcookie("jabłko","owoce",time()+3600);
B. cookie("jabłko","owoce",3600);
C. setcookie("owoce","jabłko",time()+3600);
D. cookie("owoce","jabłko",3600);
13. W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika
A. <form="password" type="password" />
B. <input type="password" />
C. <form input type="password" />
D. <input name="password" />
14. Na rysunku pokazano schemat rozmieszczenia bloków na stronie WWW, w której jego części umieszcza się zwykle stopkę strony?
A. 1
B. 4
C. 2
D. 5
15. Którym słowem kluczowym, w języku z rodziny C należy posłużyć się, aby przypisać alternatywną nazwę dla istniejącego typu danych?
A. typedef
B. enum
C. union
D. switch
16. Funkcja JavaScript powinna być wywołana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
A. onclick
B. onload
C. onkeydown
D. onmouseout
17. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. tylko na początku skryptu
B. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
C. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
D. w momencie pierwszego użycia zmiennej
18. Którą czynność należy wykonać podczas obróbki zdjęcia w edytorze grafiki, aby białe tło zamienić na przezroczystość?
A. Zmienić saturację obrazu.
B. Skadrować obraz.
C. Maksymalnie zmniejszyć jasność.
D. Dodać kanał alfa.
19. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
A. "owodzeni"
B. "wo"
C. "ze"
D. "wodzenia"
20. W języku JavaScript typ boolean może być reprezentowany przez wartość
A. -20
B. 45.3
C. null
D. true
21. Który selektor formatuje akapity tekstu o klasie tekst oraz element blokowy o ID obrazki?
A. p.tekst, div#obrazki
B. p.tekst + div#obrazki
C. p#tekst, div.obrazki
D. p#tekst + div.obrazki
22. W programowaniu obiektowym mechanizm współdzielenia pól i metod klasy w taki sposób, że klasa pochodna zawiera metody zdefiniowane w klasie bazowej nazywa się
A. hermetyzacją
B. dziedziczeniem
C. wirtualizacją
D. polimorfizmem
23. Selektor klasy w kaskadowych arkuszach stylów należy zdefiniować za pomocą symbolu
A. : (dwukropek)
B. *
C. . (kropka)
D. #
24. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
A. pomiędzy znacznikami paragrafu
B. pomiędzy znacznikami body
C. w stopce witryny internetowej
D. w części nagłówkowej witryny internetowej
25. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu
A. 2 1 1
B. 2 2 1
C. 1 2 1
D. 1 2 2
26. Za pomocą przedstawionego zapytania w tabeli zostanie
A. dodana kolumna nazwa2 przyjmująca wartość domyślną DOUBLE
B. dodana kolumna nazwa2 typu zmiennoprzecinkowego
C. zmieniona nazwa kolumny z nazwa1 na nazwa2
D. zmieniona wartość kolumny nazwa2 na DOUBLE
27. Funkcja phpinfo() pozwala na:
A. debugowanie kodu PHP
B. zainicjowanie kodu w języku PHP
C. sprawdzanie wartości zmiennych użytych w kodzie PHP
D. uzyskanie informacji o środowisku pracy serwera obsługującego PHP
28. Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków: 1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa, 2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
A. ((a>99) && (a<1000)) || (b<0)
B. ((a>99) && (a<1000)) && (b<0)
C. ((a>99) || (a<1000)) && (b<0)
D. ((a>99) || (a<1000)) || (b<0)
29. Dla przedstawionego fragmentu kodu walidator HTML zwróci błąd, ponieważ
A. nie znaleziono obrazu kwiat.jpg
B. zastosowano błędny znacznik do wyświetlenia obrazu
C. nie domknięto cudzysłowu
D. zastosowano nieznany atrybut alt
30. W tabeli produkt znajdują się przedmioty wyprodukowane po 2000 roku, z polami nazwa i rok_produkcji. Klauzula SQL wyświetli listę przedmiotów wyprodukowanych
A. w roku 2017
B. po roku 2017
C. w latach innych niż 2017
D. przed rokiem 2017
31. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
A. Kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich
B. 10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych
C. Kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych
D. 100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich
32. Witryna internetowa ma mieć przedstawioną strukturę bloków. Aby uzyskać ten układ, należy znacznikom sekcji przypisać właściwości w następujący sposób:
A. float tylko dla bloków: 3, 4; clear dla bloku 5
B. float tylko dla bloku 5; clear dla bloku 2
C. float tylko dla bloków: 2, 3, 4; clear dla bloku 5
D. float tylko dla bloku 2; clear dla bloków: 3, 4
33. W języku HTML, aby scalić w pionie dwie sąsiednie komórki w kolumnie tabeli, należy zastosować atrybut
A. cellspacing
B. cellpadding
C. rowspan
D. colspan
34. Dokonując konwersji obrazu z 8 bitową głębią kolorów na obraz z 4 bitową głębią, liczba kolorów zmniejszy się o
A. 24
B. 256
C. 240
D. 16
35. Kod: SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie:
A. imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat
B. imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat
C. imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat
D. imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat
36. Dla których imion zastosowana w zapytaniu klauzula LIKE jest prawdziwa?
A. Gerald, Jarosław, Marek, Tamara.
B. Arleta, Krzysztof, Krystyna, Tristan.
C. Krzysztof, Krystyna, Romuald.
D. Rafał, Rebeka, Renata, Roksana.
37. W części nagłówkowej kodu HTML zapisano tekst przedstawiony na obrazku. Zapisany tekst zostanie wyświetlony
A. na pasku tytułu przeglądarki
B. w polu adresu, za wpisanym adresem URL
C. w treści strony, na banerze
D. w treści strony, w pierwszym wyświetlonym nagłówku
38. Przy użyciu jakiego znacznika HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
A. <ins> ... </ins>
B. <pre> ... </pre>
C. <blockquote> ... </blockquote>
D. <code> ... </code>
39. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadaniekompletne do tabeli zadania?
A. ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
B. INSERT INTO zadania VALUES zadaniakompletne
C. CREATEINDEX zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
D. ADD COLUMN zadaniekompletne WITH zadania
40. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
A. zarówno w cześci <head>, jak i <body>, w znaczniku <script>
B. tylko w cześci <head>, w znaczniku <script>
C. zarówno w cześci <head>, jak i <body>, w znaczniku <java>
D. tylko w cześci <body>, w znaczniku <java>
Sprawdź odpowiedzi!