EE.09 / INF.03 / E.14 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań EE.09 / INF.03 / E.14 zgromadzonych w naszej bazie: 922

1. Tworząc tabelę w języku SQL, zdefiniowano dla kolumny klucz główny. Aby zabezpieczyć ją przed wstawieniem wartości pustej, należy zastosować atrybut
A. NULL
B. NOT NULL
C. UNIQUE
D. DEFAULT
2. Które polecenie służy do zmiany wartości o jeden w polu RokStudiów w tabeli Studenci dla studentów, którzy studiują na roku 1÷4?
A. UPDATE Studenci SET RokStudiow = RokStudiow+1 WHERE RokStudiow < 5;
B. UPDATE RokStudiow SET RokStudiow++ WHERE RokStudiow < 5;
C. UPDATE Studenci SET RokStudiow WHERE RokStudiow < 5;
D. UPDATE Studenci, RokStudiow+1 WHERE RokStudiow < 5;
3. W wyniku połączenia relacją kluczy głównych dwóch tabel otrzymuje się relację typu
A. wiele do jednego
B. jeden do jednego
C. jeden do wielu
D. wiele do wielu
4. Kwerendę SELECT DISTINCT należy zastosować w przypadku, gdy potrzeba wybrać rekordy
A. pogrupowane.
B. tak, aby w podanej kolumnie nie powtarzały się wartości.
C. posortowane malejąco lub rosnąco.
D. występujące w bazie tylko raz.
5. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
A. serwer WWW z interpreterem PHP
B. przeglądarkę internetową
C. serwer WWW, parser PHP oraz serwer MySQL
D. serwer WWW z serwerem MySQL
6. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
A. Konwerter języka
B. Interpreter
C. Kompilator
D. Konwerter kodu
7. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
B. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
C. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
D. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
8. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
A. A
B. B
C. C
D. D
9. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
A. Jest stosowany, jeśli wartość w kolumnie nie mogą się powtarzać
B. Jest stosowany tylko w przypadku pól liczbowych
C. Wymusza unikatowe nazwy pól tabeli
D. Blokuje możliwość wpisania wartości NULL
10. Znacznik <s> w języku HTML powoduje
A. przekreślenie tekstu
B. podkreślenie tekstu
C. pochylenie tekstu
D. migotanie tekstu
11. W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
A. metodę
B. właściwość
C. klasę
D. konstruktor
12. Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy "menu" tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?
A. menu { background-color: rgb(0,255,0); }
B. #menu { background-color: rgb(0,255,0); }
C. div.menu { background-color: green; }
D. div:menu { color: green; }
13. W języku CSS, zapis w następującej postaci sprawi, iż koloru czerwonego będzie
A. pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia
B. pierwsza linia paragrafu
C. pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia
D. tekst nagłówka pierwszego stopnia
14. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
A. Nieskończenie wiele
B. 0
C. 11
D. 10
15. Aby obsłużyć połączenie z bazą MySQL podczas tworzenia aplikacji internetowej, można wykorzystać język
A. HTML
B. XHTML
C. CSS
D. PHP
16. Kwerenda ma za zadanie w tabeli artykuly
A. zmienić typ na float dla kolumny cena.
B. dodać kolumnę cena o typie float, jeśli nie istnieje.
C. zmienić nazwę kolumny z cena na float.
D. usunąć kolumnę cena typu float.
17. W podanej regule CSS: h1 {color: blue} h1 oznacza
A. wartość
B. selektor
C. deklarację
D. klasę
18. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
A. <p><big>Duży tekst</big> zwykły tekst</p>
B. <p><big>Duży tekst</p> zwykły tekst
C. <p><strike>Duży tekst</strike> zwykły tekst</p>
D. <p><strike>Duży tekst zwykły tekst</p>
19. Do utworzenia kopii zapasowej bazy danych w MySQL należy użyć polecenia
A. mysqlslap
B. mysqldump
C. mysqlreplicate
D. mysqlcheck
20. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
A. błędów składni kodu
B. działania linków
C. zgodności z przeglądarkami
D. źródła pochodzenia narzędzi edytorskich
21. W języku CSS, aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
A. :hover
B. :coursor
C. :active
D. :visited
22. Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna?
A. W części <head> można definiować szablon strony znacznikami <div>
B. W części <head> zawiera się część <body>
C. W części <head> mogą wystąpić znaczniki <meta>, <title>, <link>
D. W części <head> nie można umieszczać kodu CSS, a jedynie odwołanie do pliku CSS
23. W języku PHP, aby połączyć się z bazą danych MySQL przy pomocy biblioteki mysqli, stosując zamieszczony zapis, w miejscu litery 'c' należy zapisać
A. nazwę użytkownika.
B. hasło użytkownika.
C. nazwę bazy danych.
D. lokalizację serwera bazy danych.
24. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera a bazą SQL, jest
A. zapytanie do bazy, wybór bazy, wyświetlenie na stronie WWW, zamknięcie połączenia
B. wybór bazy danych, nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, zapytanie do bazy, wyświetlenie na stronie WWW, zamknięcie połączenia
C. wybór bazy, zapytanie do bazy, nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, wyświetlenie na stronie WWW, zamknięcie połączenia
D. nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, wybór bazy, zapytanie do bazy - wyświetlane na stronie WWW, zamknięcie połączenia
25. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
A. dowolną dodatnią wartość liczbową
B. dowolną całkowitą wartość liczbową
C. wartość nie liczbową
D. pusty napis
26. Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji
A. ALTER TABLE pracownicy DELETE COLUMN wynagrodzenie;
B. ALTER TABLE pracownicy DELETE wynagrodzenie;
C. ALTER TABLE pracownicy DROP COLUMN wynagrodzenie;
D. DROP TABLE pracownicy DELETE COLUMN wynagrodzenie;
27. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
A. klucza obcego z wartością NOT NULL i UNIQUE
B. klucza PRIMARY KEY z wartością NOT NULL i UNIQUE
C. klucza FOREIGN KEY z wartością NOT NULL
D. kluczy PRIMARY KEY i FOREIGN KEY
28. W języku JavaScript zapisano następującą funkcję. Ma ona za zadanie
A. Wypisać wartość bezwzględną z f
B. Wypisać wartość odwrotną do f
C. Zwrócić wartość bezwzględną z f
D. Zwrócić wartość odwrotną do f
29. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
B. Typ strukturalny składający się z trzech pól
C. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
D. Hierarchię zmiennych
30. Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem
A. hierarchicznym
B. sieciowym
C. relacyjnym
D. jednorodnym
31. Pojęcie "front-end" stosowane w kontekście tworzenia stron WWW odnosi się do
A. organizowania informacji na serwerze WWW.
B. działania skryptów i programów wykonywanych po stronie serwera WWW.
C. bazy danych z informacjami publikowanymi na stronie.
D. interfejsu strony internetowej związanego z technologiami działającymi po stronie przeglądarki internetowej.
32. Aby zadeklarować pole klasy, do którego mają dostęp jedynie metody tej klasy i pole to nie jest dostępne dla klas pochodnych, należy użyć kwalifikatora dostępu
A. protected
B. private
C. public
D. published
33. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
A. tylko całkowite
B. nieliczbowe
C. logiczne
D. zmiennoprzecinkowe
34. Dana jest tabela uczniowie o polach id, imie, nazwisko, data_ur (format rrrr-mm-dd). Które zapytanie w języku SQL wyświetli tylko imiona i nazwiska uczniów urodzonych w 2001 roku?
A. SELECT id, imie, nazwisko, data_ur FROM uczniowie WHERE data_ur like "2001-*-*";
B. SELECT * FROM uczniowie WHERE data_ur like "2001";
C. SELECT * FROM uczniowie WHERE data_ur == 2001-%-%;
D. SELECT imie, nazwisko FROM uczniowie WHERE data_ur like "2001-%-%";
35. Poziom izolacji transakcji Repeatable Read (tryb powtarzalnego odczytu) stosowany przez MS SQL wiąże się z problemem
A. utraty aktualizacji.
B. odczytów widm.
C. niepowtarzalnych odczytów.
D. brudnych odczytów.
36. Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?
A. 4
B. 0
C. 3
D. 1
37. Specjalna metoda danej klasy stosowana w programowaniu obiektowym, wywoływana automatycznie podczas tworzenia obiektu, której podstawowym zadaniem jest zwykle zainicjowanie pól, to
A. konstruktor
B. obiekt
C. specyfikator dostępu
D. destruktor
38. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci listy kroków jest wypisania sumy
A. co drugiego elementu tablicy
B. sumy tych elementów tablicy, których wartości są nieparzyste
C. sumy wszystkich elementów tablicy
D. n-elementów tablicy
39. W języku JavaScript metoda getElementById() odwołuje się do
A. zmiennej liczbowej
B. znacznika HTML o podanej nazwie klasy
C. klasy zdefiniowanej w CSS
D. znacznika HTML o podanym id
40. Wynikiem uruchomienia zapytania SQL jest
A. liczba uczniów, których średnia ocen wynosi 5
B. średnia ocen wszystkich uczniów
C. suma ocen uczniów, których średnia ocen wynosi 5
D. liczba wszystkich uczniów
Sprawdź odpowiedzi!