EE.09 / INF.03 / E.14 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań EE.09 / INF.03 / E.14 zgromadzonych w naszej bazie: 842

1. Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program
A. Wordpad
B. Corel Draw
C. Paint
D. Audacity
2. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to
A. /* Pole nazwa musi składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i dwóch małych liter. */
B. /* Pole nazwa powinno składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i ciągu małych liter. */
C. /* Pole nazwa może zawierać dowolny ciąg cyfr (z wyłączeniem 0), następnie musi zawierać dużą literę i ciąg minimum dwóch małych liter. */
D. /* Pole nazwa może składać się z dowolnego ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), małych i dużych liter. */
3. W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
A. konstruktor
B. metodę
C. klasę
D. właściwość
4. Który znacznik należący do sekcji head dokumentu HTML w wersji 5 jest wymagany przez walidator języka HTML, a jego brak jest zgłaszany jako błąd (error)?
A. link
B. title
C. style
D. meta
5. Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
A. nvaScr
B. vaSc
C. vaScri
D. avaS
6. Zapis znacznika HTML w postaci
A. jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie "hobby"
B. jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby"
C. jest niepoprawny, zastosowano błędnie znak # w atrybucie href
D. jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL
7. Odwoływanie funkcji do samej siebie to
A. rekurencja
B. dziedziczenie
C. hermetyzacja
D. iteracja
8. W części nagłówkowej kodu HTML zapisano tekst przedstawiony na obrazku. Zapisany tekst zostanie wyświetlony
A. na pasku tytułu przeglądarki
B. w polu adresu, za wpisanym adresem URL
C. w treści strony, w pierwszym wyświetlonym nagłówku
D. w treści strony, na banerze
9. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
A. przypisanie uprawnień
B. określanie przestrzeni tabel
C. stosowanie makr
D. wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej
10. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa
A. zarządzania strukturą tabeli klienci
B. manipulowania danymi w tabeli klienci
C. zarządzania strukturą bazy danych klienci
D. manipulowania danymi bazy danych klienci
11. Dana jest tabela mieszkania zawierająca kolumny o nazwach: adres, metraz, ile_pokoi, standard, status, cena. Wykonanie przedstawionej kwerendy SQL SELECT sprawi, że zostaną wyświetlone
A. Metraż oraz cena tych mieszkań, które mają więcej niż 3 pokoje
B. Wszystkie dane tych mieszkań, które mają co najmniej 3 pokoje
C. Metraż oraz cena tych mieszkań, które mają co najmniej niż 3 pokoje
D. Wszystkie dane oprócz adresu tych mieszkań, które mają więcej niż 3 pokoje
12. Która z przedstawionych grup znaczników HTML zawiera znaczniki służące do grupowania elementów i tworzenia struktury dokumentu?
A. span, strong, em
B. div, article, header
C. br, img, hr
D. table, tr, td
13. Aby w systemie MySQL nadać użytkownikowi prawo do nadawania i zmiany uprawnień innym użytkownikom należy zastosować klauzulę
A. TRGGER
B. FLUSH PRIVILEGES
C. GRANT OPTION
D. ALL PRIVILEGES
14. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
A. Security users
B. Użytkownik lokalny
C. Administrator systemu
D. Users
15. Podczas strumieniowego przesyłania cyfrowego materiału wideo parametrem wpływającym na jakość obrazu i dźwięku jest przepływność. Wielkość ta opisuje liczbę
A. pikseli obrazu wyświetlanych na ekranie.
B. pikseli wyświetlanego obrazu wyrażoną ilorazem jego długości do wysokości.
C. próbek dźwięku w jednostce czasu.
D. bitów transmitowanych w jednostce czasu.
16. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
A. <div class="klasa1 klasa2">
B. <div id="identyfikator">
C. <div class="klasa">
D. <div>
17. Ustalenie relacji pomiędzy tabelami w systemie bazodanowym MySQL umożliwia klauzula
A. ORDER BY
B. REFERENCES
C. INDEX
D. PRIMARY KEY
18. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
A. wyelminowaniu pustych wierszy
B. wybraniu krotek niezawierających wartości NULL
C. wybraniu krotek spełniających określone warunki
D. wyelminowaniu krotek z powtarzającymi się polami
19. Aby wskazać błędy składniowe w kodzie HTML, należy zastosować
A. walidator.
B. interpreter.
C. debugger.
D. kompilator.
20. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
A. indeksem klucza
B. indeksem unikalnym
C. kluczem podstawowym
D. kluczem obcym
21. Wskaż instrukcję iteracyjną.
A. throw
B. for
C. switch
D. else
22. Które z wyrażeń logicznych zapisanych w języku C sprawdza, czy zmienna o nazwie zm1 należy do przedziału (6, 203> ?
A. (zm1 > 6) && (zm1 <= 203)
B. (zm1 > 6) || (zm1 != 203)
C. (zm1 > 6) && (zm1 != 203)
D. (zm1 > 6) || (zm1 <= 203)
23. Podane polecenie SQL nadaje prawo SELECT
A. do wszystkich tabel w bazie hurtownia
B. do wszystkich pól w tabeli hurtownia
C. dla użytkownika root na serwerze localhost
D. dla użytkownika root na serwerze sprzedawca
24. Język HTML dysponuje nagłówkami do budowania hierarchii treści. Nagłówki te występują jedynie w zakresie
A. h1 - h8
B. h1 - h10
C. h1 - h4
D. h1 - h6
25. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
A. źródła pochodzenia narzędzi edytorskich
B. błędów składni kodu
C. działania linków
D. zgodności z przeglądarkami
26. W zapytaniu SQL umieszczonym poniżej, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytania
A. zostaną wyświetlone wszystkie rekordy tabeli mieszkancy
B. zostanie wyświetlone pole o nazwie "*" (gwiazdka)
C. zostanie zignorowany warunek sprawdzający imię
D. zostaną wyświetlone wszystkie kolumny tabeli mieszkancy
27. Polecenie DBCC CHECKDB("sklepAGD", Repair_fast) w MS SQL Server
A. sprawdzi spójność określonej tabeli
B. sprawdzi spójność bazy danych i wykona kopię bezpieczeństwa
C. sprawdzi spójność bazy danych i naprawi uszkodzone indeksy
D. sprawdzi spójność określonej tabeli i naprawi uszkodzone rekordy
28. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML. Jest on definicją listy:
A. A
B. B
C. C
D. D
29. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
A. <a href='mailto:adres'> tekst </a>
B. <a href='http://adres'> tekst </a>
C. <a href="http://adres"> tekst <a>
D. <a href="mailto:adres"> tekst </a>
30. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
A. CREATE TABLE
B. ADD TABLE
C. NEW TABLE
D. PLUS TABLE
31. Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
A. najnowszej wersji instalacyjnej serwera.
B. opisu struktur danych w tabelach.
C. aktualnej wersji kopii zapasowej.
D. pełnej listy użytkowników serwera.
32. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
A. function licz($a) { echo $a*$a/2; }
B. function licz($a) { return $a*$a/2; }
C. function licz($a) { return $a/2; }
D. function licz($a) { echo $a/2; }
33. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako: otrzymujesz to, co widzisz?
A. WEB STUDIO
B. WYSIWYG
C. VISUAL EDITOR
D. IDE
34. Który ze sposobów komentowania kodu nie jest stosowany w kodzie PHP?
A. <!-- komentarz -->
B. // komentarz
C. /* komentarz */
D. # komentarz
35. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
A. zinterpretowany po stronie serwera
B. skompilowany po stronie serwera
C. skompilowany po stronie klienta
D. zinterpretowany po stronie klienta
36. Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na
A. szybszą weryfikację odnośników.
B. długość czasu ładowania strony.
C. błędy składniowe języka HTML.
D. kompatybilność z systemem Windows.
37. Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
A. losowe liczby od 0 do 100 tak długo, aż nie zostanie wylosowana wartość 0
B. kolejne liczby od 1 do 100
C. wczytane z klawiatury liczby tak długo, aż nie zostanie wczytana wartość 0
D. wylosowane liczby od 1 do 99
38. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
A. Zmienić nazwę kolumny w tabeli ksiazki
B. Zmienić typ kolumny w tabeli ksiazki
C. Dodać do tabeli ksiazki kolumnę tytul
D. Usunąć kolumnę tytul z tabeli ksiazki
39. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu
A. 2 2 1
B. 1 2 2
C. 1 2 1
D. 2 1 1
40. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
A. tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych
B. zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B
C. tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B
D. wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B
Sprawdź odpowiedzi!