EE.09 / INF.03 / E.14 - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań EE.09 / INF.03 / E.14 zgromadzonych w naszej bazie: 682

1. Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
A. <meta background = blue>
B. <meta title = "Strona dla hobbystów">
C. <meta name = "description" content = "Masz jakieś hobby? To jest strona dla Ciebie!">
D. <meta name = "!DOCTYPE">
2. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
A. FTP
B. DHCP
C. DNS
D. POP3
3. Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?
A. 4
B. 0
C. 1
D. 3
4. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
A. określanie przestrzeni tabel
B. przypisanie uprawnień
C. wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej
D. stosowanie makr
5. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
A. Podczas przekształcania polegającego na skalowaniu, skalowany obraz nie zmienia jakości
B. Grafika rastrowa nie jest zapisana w formacie WMF (ang. Windows Metafile Format - format metaplików w Windows)
C. Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym
D. Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych
6. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linię, należy użyć znacznika
A. <hr>
B. <br>
C. <hl>
D. <line>
7. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
A. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym
B. wszystkim odnośnikom odwiedzonym
C. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy
D. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu
8. W skrypcie JavaScript zastosowano metodę DOM getElementsByClassName('akapit'). Metoda ta odwoła się do akapitu
A. <p href="/akapit">akapit3</p>
B. <p class="akapit">akapit4</p>
C. <p>akapit</p>
D. <p id="akapit">akapit2</p>
9. Grafik wykonał logo strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w formacie
A. CDR
B. JPG
C. PNG
D. BMP
10. W języku HTML informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
A. pomiędzy znacznikami <head> i </head>, w znaczniku <style>
B. pomiędzy znacznikami <body> i </body>, w znaczniku <meta>
C. pomiędzy znacznikami <head> i </head>, w znaczniku <meta>
D. pomiędzy znacznikami <body> i </body>, w znaczniku <html>
11. W języku SQL polecenie INSERT INTO
A. wprowadza dane do tabeli
B. dodaje tabelę
C. aktualizuje rekordy określoną wartością
D. dodaje pola do tabeli
12. Zgodnie z właściwościami ACID, dotyczącym wykonania transakcji, wymaganie trwałości (ang. durability) oznacza, że
A. w przypadku naruszenia spójności bazy danych transakcja usuwa tabele z kluczami obcymi
B. transakcja może być w pewnych warunkach podzielona na dwa niezależne etapy
C. dane zatwierdzone przez transakcję powinny być dostępne niezależnie od tego, co się będzie działo po jej zakończeniu
D. w czasie wykonania transakcji dane mogą być modyfikowane przez inne transakcje
13. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
A. DELETE PRIVILEGES
B. GRANT NO PRIVILEGES
C. DELETE
D. REVOKE
14. Normalizacja tabel jest procesem, który ma na celu
A. sprawdzenie i optymalizację bazy danych
B. jedynie utworzenie tabel i relacji w bazie
C. przedstawienie graficzne bazy
D. dodanie rekordów do bazy
15. Podane polecenie SQL ma za zadanie
A. zwiększyć o jeden wartość pola Uczen
B. zwiększyć o jeden wartość kolumny id_klasy dla wszystkich rekordów tabeli Uczen
C. ustawić wartość kolumny id_klasy na 1 dla wszystkich rekordów w tabeli Uczen
D. Ustawić na 1 wartość pola Uczen
16. W programowaniu obiektowym mechanizm współdzielenia pól i metod klasy w taki sposób, że klasa pochodna zawiera metody zdefiniowane w klasie bazowej nazywa się
A. dziedziczeniem
B. hermetyzacją
C. wirtualizacją
D. polimorfizmem
17. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika
A. <ol>
B. <dd>
C. <dt>
D. <ul>
18. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji
A. Specyfikacja wymagań, analiza wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie,testy
B. Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy
C. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy
D. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań tworzenie, testy, wdrażanie
19. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia:
A. SELECT COUNT(Koty) AS ROWNUM
B. SELECT COUNT(*) FROM Koty
C. SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty
D. SELECT ROWNUM() FROM Koty
20. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisywać informację, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu
A. Nieprawidłowo zadeklarowano zmienne
B. Instrukcje wewnątrz sekcji if oraz else powinny być zamienione miejscami
C. W klauzuli if występuje przypisanie zamiast porównania
D. Przed klauzulą else nie powinno być średnika
21. Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
A. <p>Dobre strony </p><p style="letter-spacing:3px">mojej strony</p>
B. <div>Dobre strony </div><div style="letter-spacing:3px">mojej strony</div>
C. <h3>Dobre strony </h3><h3 style="letter-spacing:3px">mojej strony</h3>
D. <span>Dobre strony </span><span style="letter-spacing:3px">mojej strony</span>
22. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest tworzony programowo, czy dynamicznie?
A. Funkcja zdefiniowana
B. Procedura składowa
C. Reguła
D. Wyzwalacz
23. Aby zamieścić aplikację PHP w internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu
A. SMTP
B. NNTP
C. FTP
D. HTTP
24. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
A. width
B. height
C. padding
D. margin
25. W kodzie PHP znak "//" oznacza
A. początek skryptu
B. operator dzielenia całkowitego
C. początek komentarza jednoliniowego
D. operator alernatywy
26. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy
A. wielowymiarowej
B. asocjacyjnej
C. statycznej
D. numerycznej
27. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
A. p { text-spacing: 30px; }
B. p { text-indent: 30px; }
C. p { line-indent: 30px; }
D. p { line-height: 30px; }
28. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
A. logiczny
B. tablicowy
C. znakowy
D. łańcuchowy
29. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
A. INSERT INTO Pracownicy VALUES ("Jan", "Kowalski");
B. INSERT VALUES (Jan; Kowalski) INTO Pracownicy;
C. INSERT VALUES Pracownicy INTO (Jan, Kowalski);
D. INSERT (Jan), (Kowalski) INTO TABLE Pracownicy;
30. Zapis CSS w takiej postaci sprawi, że na stronie internetowej
A. punktorem listy nienumerowanej będzie rys.gif
B. wyświetli się rys.gif jako tło listy nienumerowanej
C. rys.gif będzie stanowił ramkę dla listy nienumerowanej
D. każdy z punktów listy będzie miał osobne tło pobrane z grafiki rys.gif
31. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
A. <embed>
B. <object>
C. <strike>
D. <img>
32. Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
A. Niedomknięcia znacznika img
B. Braku cudzysłowu
C. Powtórzenia nazwy pliku graficznego
D. Niedomknięcia znacznika br
33. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań NIE pomoże przy jej naprawie?
A. Wykonanie replikacji bazy danych
B. Stworzenie nowej bazy i przeniesienie do niej tabel
C. Próba naprawy poleceniem REPAIR
D. Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa
34. Który zapis znacznika <div> może wystąpić w dokumencie HTML tylko jeden raz, a ponowne użycie tego zapisu spowoduje wygenerowanie błędów podczas walidacji dokumentu?
A. <div class="klasa1 klasa2">
B. <div>
C. <div class="klasa">
D. <div id="identyfikator">
35. Jednostka ppi (pixels per inch)
A. jest parametrem określającym rozdzielczość cyfrowych urządzeń wykonujących pomiary
B. określa rozdzielczość obrazów rastrowych
C. określa rozdzielczości obrazów generowanych przez drukarki i plotery
D. jest jednostką rozdzielczości skanerów określająca częstość wykonywanych próbkowań obrazu
36. W języku JavaScript typ boolean może być reprezentowany przez wartość
A. true
B. 45.3
C. null
D. -20
37. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
A. Zmienić nazwę kolumny w tabeli ksiazki
B. Zmienić typ kolumny w tabeli ksiazki
C. Usunąć kolumnę tytul z tabeli ksiazki
D. Dodać do tabeli ksiazki kolumnę tytul
38. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
A. 4
B. 4.05
C. 3
D. 3.5
39. Przedstawiona linia kreskowana w stylu obramowania CSS jest określona właściwością
A. dotted
B. dashed
C. double
D. solid
40. Źródłem rekordów dla raportu może być
A. Tabela
B. Inny raport
C. Makropolecenie
D. Zapytanie INSERT INTO
Sprawdź odpowiedzi!