HTML, CSS, JS i PHP - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań z działu "HTML, CSS, JS i PHP" zgromadzonych w naszej bazie: 620

1. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
A. jest ona dodatnia
B. wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0
C. jest ona parzysta
D. jest ona liczbą pierwszą
2. Który zapis definiuje w języku JavaScript komentarz jednoliniowy?
A. //
B. ?
C. /*
D. #
3. Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
A. A
B. B
C. C
D. D
4. W języku CSS, należy zdefiniować tło dokumentu jako obraz rys.png. Obraz ma powtarzać się jedynie w poziomie. Którą definicję należy przypisać selektorowi body?
A. {background-image: url("rys.png"); background-repeat: repeat-x;}
B. {background-image: url("rys.png"); background-repeat: repeat;}
C. {background-image: url("rys.png"); background-repeat: repeat-y;}
D. {background-image: url("rys.png"); background-repeat: round;}
5. Weryfikację kompletności formularza, działającą po stronie przeglądarki, należy zrealizować w języku
A. CSS
B. JavaScript
C. Ruby on Rails
D. PHP
6. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
A. przeglądarkę internetową
B. serwer WWW, parser PHP oraz serwer MySQL
C. serwer WWW z serwerem MySQL
D. serwer WWW z interpreterem PHP
7. W języku JavaScript podany w ramce fragment funkcji ma za zadanie
A. dodać do każdego elementu tablicy stałą wartość
B. wyświetlić wszystkie elementy tablicy
C. wprowadzić do każdego elementu tablicy aktualną wartość zmiennej i
D. policzyć sumę wszystkich elementów tablicy
8. Która informacja dotycząca przedstawionego kodu jest prawdziwa?
A. Zostanie wypisany komunikat "OlaAla".
B. Znak kropki "." jest operatorem konkatenacji.
C. Znak "=" jest operatorem porównania dwóch zmiennych.
D. W zmiennej $a wartość "Ala" zostanie zamieniona na wartość "Ola".
9. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu kodu PHP przedstawionego w ramce?
A. Liczby wierszy znajdujących się w bazie danych
B. Liczby wierszy tabeli produkty, dla których pole status jest większe od zera
C. Liczby wierszy dodanych do tabeli produkty
D. Liczby wierszy przetworzonych zapytaniem DELETE FROM
10. Które z poniższych zdań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe?
A. Deklaracja zmiennych następuje po słowie var
B. W nazwach zmiennych nie jest rozróżniana wielkość liter
C. Nazwy zmiennych są poprzedzone znakiem !
D. Jest to język o słabej kontroli typów
11. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
A. 5
B. 0
C. 6
D. 10
12. Przedstawiona linia kodu została zapisana w języku
A. Python
B. PHP
C. JavaScript
D. C#
13. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
A. parzystej
B. najmniejszej
C. największej
D. nieparzystej
14. Przedstawiono kod tabeli 3x2. Której z modyfikacji w jej drugim wierszu należy dokonać, aby tabela wyglądała jak na obrazku z niewidocznym wierszem?
A. <tr style="clear: none">
B. <tr style="display: table-cell">
C. <tr style="visibility: hidden">
D. <tr style="display: none">
15. Który opis odnosi się do metody POST wysyłania formularza?
A. Jest wskazana, gdy przesyłane są informacje poufne, np. hasło, numer telefonu czy numer karty kredytowej
B. Może być zapisana jako zakładka w przeglądarce internetowej
C. Posiada dodatkowe ograniczenia jakim jest długość adresu - maksymalnie 255 znaków
D. Dane przesyłane są za pomocą adresu URL, czyli w sposób widoczny dla użytkownika
16. Fragment kodu prezentuje składnię języka
A. JavaScript
B. C#
C. C
D. PHP
17. W języku C++ funkcja zwracająca wynik potęgowania, działająca na dwóch parametrach wejściowych: liczbie x i wykładniku w, ma deklarację
A. void potega(int x, int w);
B. int potega(int x);
C. void potega(int x, int w, int wynik);
D. int potega(int x, int w);
18. Formularz wysyła dane do skryptu skrypt.php po wciśnięciu przycisku o treści „WYŚLIJ”. Wskaż poprawną definicję formularza.
A. Skrypt 1
B. Skrypt 4
C. Skrypt 3
D. Skrypt 2
19. Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
A. Wewnętrzny, Zewnętrzny, Rozciąganie stylu
B. Rozciąganie stylu, Zewnętrzny, Lokalny
C. Lokalny, Wewnętrzny, Zewnętrzny
D. Zewnętrzny, Wydzielone bloki, Lokalny
20. W języku CSS, przedstawiony zapis sprawi, że plik rysunek.png będzie
A. tłem każdego paragrafu
B. tłem całej strony
C. wyświetlony obok każdego paragrafu
D. wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img
21. Przedstawiony kod języka PHP
A. jest błędny, nieznany operator =>
B. definiuje tablicę z trzema wartościami
C. jest błędny, indeksami tablicy mogą być tylko liczby całkowite
D. definiuje tablicę z sześcioma wartościami
22. Przedstawiono tabelę zdefiniowaną kodem HTML, bez formatowania CSS. Który z fragmentów kodu HTML odpowiada pierwszemu wierszowi tabeli?
A. A
B. B
C. C
D. D
23. W języku HTML zdefiniowano odnośnik do strony internetowej. Aby strona otwierała się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki, należy dopisać do definicji odnośnika atrybut
A. target = "_parent"
B. target = "_blank"
C. rel = "external"
D. rel = "next"
24. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
A. onDblClick
B. onLoad
C. onKeyDown
D. onClick
25. W języku JavaScript, aby wydzielić fragment napisu znajdujący się pomiędzy wskazanymi przez parametr indeksami należy użyć metody
A. slice()
B. concat()
C. replace()
D. trim()
26. Który odnośnik jest prawidłowo zdefiniowany?
A. <a href="http::/strona.pl>strona</a>
B. <a href="http://strona.pl">strona</a>
C. <a src="www.strona.pl">strona</a>
D. <a href=http://strona.pl>strona</a>
27. Aby za pomocą JavaScript w witrynie internetowej wyświetlić aktualną datę i czas można posłużyć się instrukcją
A. echo Date() + Time();
B. document.write(Date());
C. echo Date();
D. innerHTML = Date();
28. Dołączenie zewnętrznego arkusza stylów do kodu HTML jest realizowane przy użyciu znacznika
A. <meta>
B. <style>
C. <css>
D. <link>
29. Aby zadeklarować pole klasy, do którego mają dostęp jedynie metody tej klasy i pole to nie jest dostępne dla klas pochodnych, należy użyć kwalifikatora dostępu
A. private
B. protected
C. public
D. published
30. W programowaniu obiektowym w języku JavaScript użyty w przedstawionym kodzie zapis: this.zawod oznacza
A. klasę
B. metodę
C. konstruktor
D. właściwość
31. W instrukcji warunkowej JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
A. if ( a > 0 && b > 0 || b > 100)
B. if ( a > 0 && b > 0 && b < 100)
C. if ( a > 0 || b > 0 || b > 100)
D. if ( a > 0 || (b > 0 && b < 100))
32. Na obrazie przedstawiono projekt układu bloków witryny internetowej. Zakładając, że bloki są realizowane za pomocą znaczników sekcji, a szerokość została zdefiniowana jedynie dla bloków 2, 3 i 4, ich formatowanie, powinno zawierać właściwość
A. clear: both dla wszystkich bloków.
B. float: left jedynie dla bloków 3 i 4 i clear: both dla bloku 2.
C. float: left dla wszystkich bloków.
D. clear: both dla bloku 5 i float: left jedynie dla bloków 2, 3 i 4.
33. Fragment kodu w języku PHP wypisze
A. samą nazwę konta, czyli "adres"
B. samą nazwę domeny, czyli "host.pl"
C. cały adres e-mail, czyli "adres@host.pl"
D. nazwę konta ze znakiem @, czyli "adres@"
34. Podany wpis w pliku HTML oznacza, że
A. wszystkie znaczniki w kodzie HTML należy zapisywać wielkimi literami.
B. kod HTML zapisano w wersji 5 języka.
C. znaczniki zamykające są obowiązkowe w kodzie HTML, również dla znaczników samozamykających się.
D. kod HTML zapisano w wersji 4 języka.
35. Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript działającego na wcześniej zainicjalizowanej tablicy liczby w zmiennej wynik jest przechowywana suma
A. dodatnich elementów tablicy.
B. parzystych elementów tablicy.
C. wszystkich elementów tablicy.
D. nieparzystych elementów tablicy.
36. Instrukcją pętli, która jest przeznaczona do wykonania określonej liczby operacji na pewnym obiekcie lub zmiennej niebędącej tablicą, jest
A. for
B. switch
C. foreach
D. if
37. W przedstawionym fragmencie formularza HTML zdefiniowano pole input, o którym można powiedzieć, że
A. ma wpisany domyślny tekst „pole”.
B. umożliwia wpisywanie tylko wartości liczbowych.
C. ukrywa wprowadzone do niego znaki.
D. wyświetla wprowadzone do niego znaki.
38. Jak zdefiniować w języku CSS takie formatowanie tabeli, żeby wiersz, na którym aktualnie znajduje się kursor myszy, zmieniał kolor tła na szary?
A. tr:active { color: gray; }
B. tr:hover { background-color: gray; }
C. tr:active { background-color: gray; }
D. tr:hover { color: gray; }
39. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
A. 0
B. 10
C. Nieskończenie wiele
D. 11
40. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
A. w stopce witryny internetowej
B. pomiędzy znacznikami body
C. w części nagłówkowej witryny internetowej
D. pomiędzy znacznikami paragrafu
Sprawdź odpowiedzi!