Bazy danych i SQL - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań z działu "Bazy danych i SQL" zgromadzonych w naszej bazie: 261

1. Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
A. Średnią wartości różnych pól rekordu zwróconego zapytaniem
B. długość znaków w zwróconych kwerendą rekordach
C. Liczbę wierszy zwróconych kwerendą
D. Wartość minimalną kolumny zwróconej kwerendą
2. Polecenie SQL o treści: UPDATE artykuly SET cena = cena * 0.7 WHERE kod = 2; oznacza
A. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena o 30% dla wszystkich artykułów
B. wprowadzenie w tabeli artykuly pola o nazwie cena ze znacznikiem kod
C. wprowadzenie w tabeli artykuly nowych pól cena i kod
D. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena dla którego pole kod jest równe 2
3. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
A. UPDATE rosliny ADD miesiacSiewu int
B. INSERT INTO rosliny VALUES (miesiacSiewu int)
C. CREATE TABLE rosliny {miesiacSiewu int}
D. ALTER TABLE rosliny ADD miesiacSiewu int
4. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia:
A. SELECT COUNT(*) FROM Koty
B. SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty
C. SELECT COUNT(Koty) AS ROWNUM
D. SELECT ROWNUM() FROM Koty
5. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
A. mysql -u root -p baza < kopia.sql
B. mysql -u root -p baza > kopia.sql
C. mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
D. mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
6. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
A. poprawność składni zapytań
B. spójność bazy danych
C. możliwość udostępnienia bazy danych
D. prawa dostępu do serwera bazy danych
7. Jakie sa nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie dokonywanie zmian w danych)?
A. ALTER, CREATE, DROP
B. DENY, GRANT, REVOKE
C. DELETE, INSERT, UPDATE
D. SELECT, SELECT INTO
8. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami: ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
A. SELECT COUNT(ocena) FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
B. COUNT SELECT ocena FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
C. AVG SELECT ocena FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
D. SELECT AVG(ocena) FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
9. Dana jest tabela zwierzeta z polami: nazwa, gatunek, gromada, cechy, dlugosc_zycia. Dla dowolnego zestawu danych, aby wyświetlić nazwy tych zwierząt, które żyją przynajmniej 20 lat oraz są ssakami, należy wydać zapytanie:
A. SELECT nazwa FROM zwierzeta WHERE dlugosc_zycia >=20 OR gromada = 'ssak';
B. SELECT nazwa FROM zwierzeta WHERE gromada = 'ssak';
C. SELECT nazwa FROM zwierzeta WHERE dlugosc_zycia >=20 AND gromada = 'ssak';
D. SELECT nazwa FROM zwierzeta WHERE dlugosc_zycia >=20;
10. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
A. połączenia z bazą danych
B. zabezpieczenia bazy danych
C. pobrania danych z bazy danych
D. ustawienia hasła do bazy danych
11. Baza danych księgarni zawiera tabelę ksiazki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
A. Zdefiniować relację 1..n dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
B. stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów
C. stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek
D. Zdefiniować relację 1..1 dla tabel ksiazki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele
12. Które tabele zostaną sprawdzone za pomocą przedstawionego polecenia?
A. Tabele, które zmieniły się w aktualnej sesji
B. Tabele, które zmieniły się od ostatniej kontroli lub nie zostały poprawnie zamknięte
C. Jedynie tabele, które nie zostały poprawnie zamknięte
D. Jedynie tabele referujące do innych
13. Przedstawiony kod PHP nawiązuje połączenie z serwerem bazy danych. Jakiego typu operacje powinny się znaleźć w instrukcji warunkowej w miejscu trzech kropek?
A. Komunikat o pomyślnym połączeniu z bazą
B. Zamknięcie bazy danych
C. Obsługa błędu połączenia
D. Obsługa danych pobranych z bazy
14. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
A. Wiele do jednego
B. Jeden do wielu
C. Jeden do jednego
D. Wiele do wielu
15. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. filtr
B. formularz
C. raport
D. kwerendę SELECT
16. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
A. zostaną posortowane
B. nie będą zawierały powtórzeń
C. będą spełniały określony warunek
D. będą pogrupowane według określonego pola
17. Zastosowanie kwerendy SQL: DELETE FROM mieszkania WHERE status=1; spowoduje usunięcie
A. tabel, w których pole status jest równe 1, z bazy danych mieszkania
B. pola o nazwie status z tabeli mieszkania
C. tabeli mieszkania z bazy danych
D. rekordów, w których pole status jest równe 1, z tabeli mieszkania
18. Proces organizowania danych w bazie obejmujący tworzenie tabel, ustanawianie relacji między nimi i polegający na wyeliminowaniu z bazy nadmiarowych danych oraz niespójnych zależności nazywa się
A. weryfikacją integralności referencyjnej.
B. normalizacją.
C. weryfikacją spójności danych.
D. redundancją.
19. Przedstawiony fragment kodu PHP działa poprawnie i ma za zadanie wyświetlić na stronie internetowej dane pobrane kwerendą z bazy danych. Z ilu pól zostaną wyświetlone dane?
A. Z trzech pól.
B. Z czterech pól.
C. Z jednego pola.
D. Z dwóch pól.
20. Za pomocą której funkcji języka PHP można ustanowić połączenie z bazą danych o nazwie zwierzaki?
A. $polacz = sql_connect('localhost', 'root','','zwierzaki');
B. $polacz = db_connect('localhost', 'root','','zwierzaki');
C. $polacz = server_connect('localhost', 'root','','zwierzaki');
D. $polacz = mysqli_connect('localhost', 'root','','zwierzaki');
21. Źródłem rekordów dla raportu może być
A. Zapytanie INSERT INTO
B. Tabela
C. Inny raport
D. Makropolecenie
22. Wskaż PRAWDZIWE stwierdzenie dla polecenia: CREATE TABLE IF NOT EXISTS ADRES(ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8);
A. Klauzula CHARACTER SET utf8 jest obowiązkowa
B. Do tabeli nie można wprowadzać ulic zawierających w nazwie polskie znaki
C. Rekordem tabeli nie może być 3 MAJA
D. IF NOT EXISTS stosuje się opcjonalnie, aby upewnić się, że brak w bazie danych takiej tabeli
23. W poleceniu CREATE TABLE języku SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
A. MAIN KEY
B. IDENTITY FIELD
C. PRIMARY KEY
D. UNIQUE
24. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
A. Tabela jest w pierwszej postaci normalnej
B. Tabela jest w drugiej postaci normalnej
C. Tabela nie jest znormalizowana
D. Tabela jest w trzeciej postaci normalnej
25. Wskaż zapytanie SQL tworzące użytkownika sekretarka na localhost z hasłem zaq123
A. CREATE USER 'sekretarka'@'localhost' IDENTIFIED `zaq123`;
B. CREATE USER `sekretarka`@`localhost` IDENTIFIED BY 'zaq123';
C. CREATE USER `sekretarka`@`localhost` IDENTIFY "zaq123";
D. CREATE USER `sekretarka`@`localhost` IDENTIFY BY `zaq123`;
26. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
A. witryny programu SharePoint
B. serwera bazy danych
C. folderu sieciowego
D. dzielonej bazy danych
27. Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
A. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN "M%";
B. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko = "M%";
C. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN "M%";
D. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE "M%";
28. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
B. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
29. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
A. Jest stosowany tylko w przypadku pól liczbowych
B. Wymusza unikatowe nazwy pól tabeli
C. Jest stosowany, jeśli wartość w kolumnie nie mogą się powtarzać
D. Blokuje możliwość wpisania wartości NULL
30. Które z poleceń nadaje najniższy poziom uprawnień użytkownikowi uczen pod względem modyfikacji danych i struktury tabel?
A. GRANT ALTER, SELECT ON szkola.przedmioty TO uczen;
B. GRANT SELECT ON szkola.przedmioty TO uczen;
C. GRANT DROP ON szkola.przedmioty TO uczen;
D. GRANT INSERT, DROP ON szkola.przedmioty TO uczen;
31. Kolumna pełniąca rolę klucza głównego w tabeli musi
A. zawierać ciągłą numerację.
B. zawierać unikalne wartości.
C. być innego typu niż pozostałe kolumny.
D. zawierać wartości liczbowe.
32. Funkcja COUNT języka SQL realizuje
A. obliczenie wartości bezwzględnej w polu liczbowym.
B. zliczanie znaków w polu tekstowym.
C. zliczanie rekordów wybranych kwerendą.
D. obliczenie średniej wartości w wybranej kolumnie.
33. Która z wbudowanych funkcji agregujących języka SQL oblicza średnią wartości we wskazanej kolumnie?
A. AVG
B. SUM
C. MIN
D. COUNT
34. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
A. ALTER firma DROP DATABASE;
B. DROP DATABASE firma;
C. ALTER firma DROP;
D. DROP firma;
35. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
A. Rosnąca według parametru klasa
B. Malejąco według parametru srednia
C. Rosnaco według parametru srednia
D. Malejąco według parametru klasa
36. W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się
A. wszystkie kolumny tabeli, które zawierają atrybuty obiektu
B. wszystkie wiersze tabeli wraz z wierszem nagłówkowym
C. liczbę rekordów tabeli
D. wiersze tabeli z wyjątkiem wiersza nagłówkowego, w którym umieszcza się nazwy kolumn
37. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach: id, kontrahent, grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000zł, należy zastosować polecenie
A. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
B. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE obrot > 4000;
C. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 OR obrot > 4000;
D. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
38. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone są relacją jeden po stronie rezyserzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyserzy, należy zapisać
A. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.filmyID ...
B. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.id ...
C. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.id ...
D. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.filmyID ...
39. W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
A. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o stałej długości 9
B. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o stałej długości 9
C. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o zmiennej długości 9
D. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o zmiennej długości 9
40. Kwerenda ma za zadanie w tabeli artykuly
A. dodać kolumnę cena o typie float, jeśli nie istnieje.
B. usunąć kolumnę cena typu float.
C. zmienić nazwę kolumny z cena na float.
D. zmienić typ na float dla kolumny cena.
Sprawdź odpowiedzi!