Bazy danych i SQL - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań z działu "Bazy danych i SQL" zgromadzonych w naszej bazie: 294

1. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
A. dodawanie danych w tabelach
B. usuwanie danych w tabelach
C. analizę wybranych danych
D. aktualizowanie danych w tabelach
2. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
A. wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej
B. stosowanie makr
C. określanie przestrzeni tabel
D. przypisanie uprawnień
3. Dana jest tabela oceny o polach id, nazwisko, imie, ocena. Przedstawione zapytanie jest przykładem
A. selekcji.
B. łączenia.
C. sumy.
D. rekurencji.
4. Tworząc tabelę w języku SQL zdefiniowano pole, którego wartości nie mogą się powtarzać. Do jego definicji należy zastosować atrybut
A. IDENTITY
B. DEFAULT
C. UNIQUE
D. NOT NULL
5. Za pomocą którego polecenia SQL można usunąć z tabeli artykuly wiersze zawierające słowo "sto" znajdujące się w dowolnym miejscu pola tresc?
A. DELETE FROM artykuly WHERE tresc = "%sto%";
B. DELETE * FROM artykuly WHERE tresc = "%sto%";
C. DELETE FROM artykuly WHERE tresc LIKE "%sto%";
D. DELETE * FROM artykuly WHERE tresc LIKE "%sto%";
6. W bazie danych wykonano następujące polecenie dotyczące praw użytkownika adam. Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
A. aktualizowania danych i przeglądania tabeli klienci
B. przeglądania tabeli klienci i wstawiania do niej sektorów
C. tworzenia tabeli klienci i aktualizowania w niej danych
D. usunięcia tabeli lub jej rekordów
7. Aby zmodyfikować strukturę tabeli w bazie MySQL należy wykonać polecenie
A. INSERT INTO
B. GRANT
C. ALTER TABLE
D. UPDATE
8. Aby naprawić bazę danych w MySQL, należy użyć polecenia
A. UPDATE
B. CHANGE
C. REPAIR
D. FIX
9. Tabele Osoby i Adresy są połączone relacją jeden do wielu. Jakie zapytanie SQL należy zapisać, aby korzystając z tej relacji, prawidłowo wyświetlić nazwiska oraz przyporządkowane im miasta?
A. SELECT nazwisko, Miasto FROM Osoby.Adresy_id=Adresy.id FROM Osoby, Adresy;
B. SELECT nazwisko, Miasto FROM Osoby, Adresy;
C. SELECT nazwisko, Miasto FROM Osoby, Adresy WHERE Osoby.id=Adresy.id;
D. SELECT nazwisko, Miasto FROM Osoby JOIN Adresy ON Osoby.Adresy_id=Adresy.id;
10. W języku PHP pobrano z bazy danych wyniki działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query(). Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wierszy danych, należy zastosować polecenie:
A. mysql_field_len()
B. mysql_fetch_lengths()
C. mysql_fetch_row()
D. mysql_list_fields()
11. Proces organizowania danych w bazie obejmujący tworzenie tabel, ustanawianie relacji między nimi i polegający na wyeliminowaniu z bazy nadmiarowych danych oraz niespójnych zależności nazywa się
A. normalizacją.
B. weryfikacją spójności danych.
C. weryfikacją integralności referencyjnej.
D. redundancją.
12. Dana jest tabela pracownicy, do której wpisano rekordy przedstawione obok. Po uruchomieniu podanej w ramce kwerendy SQL zostanie wyświetlona wartość
A. 5400
B. 2200
C. 2600
D. 1300
13. Które ze stwierdzeń dotyczących klucza podstawowego jest prawdziwe?
A. Składa się tylko z jednego pola
B. Jest unikalny w obrębie tabeli
C. Dla tabeli z danymi osobowymi może być to pole nazwisko
D. Może przyjmować tylko wartości liczbowe
14. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
A. zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania
B. ponumerować rekordy w bazie danych
C. zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji
D. zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania
15. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
A. Security users
B. Users
C. Użytkownik lokalny
D. Administrator systemu
16. Po wydaniu polecenia SQL prezentowanego w ramce użytkownik Ela będzie mógł
A. jedynie tworzyć i modyfikować strukturę tabel.
B. jedynie dodawać i modyfikować dane.
C. wykonywać wszystkie akcje na danych.
D. wykonywać wszystkie operacje na strukturze danych.
17. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
A. if {mysql_connect_errno()}{}
B. if (mysql_connect_error())()
C. if (mysqli_connect_errno()){}
D. if {mysqli_connect_error()}{}
18. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
A. każdemu kluczowi głównemu odpowiada dokładnie jeden klucz obcy w tabeli lub tabelach powiązanych
B. wartość klucza obcego w danej tabeli musi być albo równa wartości klucza głównego w tabeli z nia powiązanej albo równa wartości NULL
C. wartość klucza głównego oraz klucza obcego nie jest pusta
D. klucz główny lub klucz obcy nie zawierają wartości NULL
19. W języku SQL, aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
A. CREATE TABLE
B. ALTER TABLE
C. INSERT TABLE
D. ADD TABLE
20. Podczas tworzenia tabeli produkty należy utworzyć pole cena będące reprezentacją ceny produktu. Odpowiedni typ dla tego pola, to
A. . ENUM
B. TINYTEXT
C. DECIMAL(10, 2)
D. INTEGER(11)
21. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
A. Malejąco według parametru srednia
B. Malejąco według parametru klasa
C. Rosnaco według parametru srednia
D. Rosnąca według parametru klasa
22. Kod: SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie:
A. imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat
B. imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat
C. imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat
D. imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat
23. Na przedstawionej tabeli samochody wykonano zapytanie SQL: SELECT model FROM samochody WHERE rocznik=2016; W wyniku podanego zapytania zostaną zwrócone następujące wartości:
A. Czerwony, grafitowy
B. Fiat, Opel, Toyota
C. Punto, Corsa, Corolla
D. Punto, Corsa, Astra, Corolla, Yaris
24. W tabeli produkt znajdują się przedmioty wyprodukowane po 2000 roku, z polami nazwa i rok_produkcji. Klauzula SQL wyświetli listę przedmiotów wyprodukowanych
A. po roku 2017
B. w roku 2017
C. w latach innych niż 2017
D. przed rokiem 2017
25. Na obrazie przedstawiono wybór formatu pliku importującego bazę danych. Którego formatu należy użyć, jeżeli dane są wyeksportowane z programu Excel i zapisane tekstowo z zastosowaniem przecinka do rozdzielenia wartości pól?
A. XML
B. SQL
C. CSV
D. ESRI
26. Baza danych zawiera tabelę ksiazki o polach: tytul, id_autora, data_wypoz, id_czytelnika. Każdego dnia generowany jest raport książek wypożyczonych danego dnia. Wyświetlane są jedynie tytuły książek. Która z kwerend SQL posłuży do stworzenia tego raportu?
A. SELECT * FROM ksiazki;
B. SELECT tytul, data_wypoz FROM ksiazki WHERE data_wypoz = CURRDATENT_E();
C. SELECT tytul FROM ksiazki;
D. SELECT tytul FROM ksiazki WHERE data_wypoz = CURRENT_DATE();
27. W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?
A. 0LL
B. 0CC
C. CLL
D. 000
28. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
A. CHECK TABLE
B. UPDATE
C. INSERT INTO
D. SELECT
29. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
A. 1:1
B. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Klienta, a wiele po stronie Zamówienia
C. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Zamówienia, a wiele po stronie Klienta
D. n:n
30. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
A. kluczem podstawowym
B. kluczem obcym
C. indeksem klucza
D. indeksem unikalnym
31. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby to pole wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
A. UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
B. INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;
C. UPDATE artykuly SET nowy=TRUE;
D. INSERT INTO artykuly VALUE nowy=TRUE;
32. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
A. pole klucza obcego nie może być puste
B. w relacji 1..n pole klucza obcego jest połączone z polem klucza obcego innej tabeli
C. pole klucza podstawowego musi posiadać utworzony indeks
D. pole klucza podstawowego nie może być puste
33. Relacja w bazach danych jest
A. algebraicznym połączeniem tabel
B. połączeniem dwóch pól jednej tabeli
C. kluczem głównym w relacji tabel
D. logicznym połączeniem tabel
34. W języku SQL polecenie INSERT INTO
A. aktualizuje rekordy określoną wartością
B. wprowadza dane do tabeli
C. dodaje pola do tabeli
D. dodaje tabelę
35. Wybrany minimalny zestaw atrybutów relacji, jednoznacznie identyfikujący każdy rekord tej relacji, przyjmujący wartości niepowtarzalne i niepuste, nazywamy kluczem
A. obcym.
B. kandydującym.
C. złożonym.
D. głównym.
36. Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie
A. SELECT imie, nazwisko, ulica FROM Mieszkancy JOIN Adresy ON Mieszkancy.Adresy_id = Adresy.id;
B. SELECT * FROM Mieszkancy JOIN Adresy ON Adresy.id = Mieszkancy.Adresy.id;
C. SELECT * FROM Mieszkancy, Adresy ON Mieszkancy.id = Adresy.id;
D. SELECT imie, nazwisko, ulica FROM Mieszkancy, Adresy ON Mieszkancy.Adresy_id = Adresy.id;
37. Po uszkodzeniu serwera bazy danych, aby możliwie najsprawniej przywrócić działanie kompletnej bazy należy użyć
A. aktualnej wersji kopii zapasowej.
B. najnowszej wersji instalacyjnej serwera.
C. opisu struktur danych w tabelach.
D. pełnej listy użytkowników serwera.
38. Aby aplikacja PHP mogła komunikować się z bazą danych, niezbędne jest w pierwszej kolejności wywołanie funkcji o nazwie
A. mysqli_select_db
B. mysqli_connect
C. mysqli_create_db
D. mysqli_close
39. Zakładając, że użytkownik wcześniej nie miał żadnych praw, polecenie SQL nada użytkownikowi anna prawa jedynie do
A. wybierania, wstawiania oraz aktualizacji danych tabeli o nazwie klienci.
B. wybierania, wstawiania oraz aktualizacji danych wszystkich tabel w bazie o nazwie klienci.
C. wybierania, dodawania pól oraz zmiany struktury tabeli o nazwie klienci.
D. wybierania, dodawania pól oraz zmiany struktury wszystkich tabel w bazie o nazwie klienci.
40. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. raport
B. formularz
C. filtr
D. kwerendę SELECT

Oto polecana książka warta uwagi!
Pełną listę książek znajdziesz tutaj.

W dniach od 20.05.2024 do 29.05.2024 trwa w Helionie promocja o nazwie "Twórz własne gry komputerowe". Otrzymujemy zniżkę -40% na książki drukowane oraz -50% na ebooki. Zobacz szczegóły tutaj: trwająca promocja.

Sprawdź odpowiedzi!

Komentarze, pytania?

Czy macie jakieś pytania, sugestie, uwagi? A może zauważyliście literówkę albo błąd? Dajcie koniecznie znać: kontakt@pasja-informatyki.pl. Dziękujemy za poświęcony czas - to dzięki Wam serwis staje się coraz lepszy!

Książka: Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT

Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT

Niedawno wystartował dodruk świetnej, rozchwytywanej książki pt. "Wprowadzenie do bezpieczeństwa IT, Tom I" (około 940 stron). Mamy dla Was kod: pasja (wpisz go w koszyku), dzięki któremu otrzymacie 10% zniżki - dziękujemy zaprzyjaźnionej ekipie Sekuraka za taki bonus dla naszych Widzów! Jest to pierwszy tom serii o ITsec, który wprowadzi w świat bezpieczeństwa IT każdą osobę - warto, polecamy!

Pomóż dzieciom: Pajacyk.pl

Polska Akcja Humanitarna od wielu lat dożywia dzieci. Proszę, poświęć teraz dosłownie chwilę i pomóż klikając w oznaczony strzałką (w witrynie pajacyk.pl) zielony brzuszek Pajacyka. Dziękujemy za poświęcenie chwili! <3