Bazy danych i SQL - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań z działu "Bazy danych i SQL" zgromadzonych w naszej bazie: 196

1. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań NIE pomoże przy jej naprawie?
A. Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa
B. Wykonanie replikacji bazy danych
C. Próba naprawy poleceniem REPAIR
D. Stworzenie nowej bazy i przeniesienie do niej tabel
2. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
A. INSERT INTO Pracownicy VALUES ("Jan", "Kowalski");
B. INSERT VALUES (Jan; Kowalski) INTO Pracownicy;
C. INSERT (Jan), (Kowalski) INTO TABLE Pracownicy;
D. INSERT VALUES Pracownicy INTO (Jan, Kowalski);
3. W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na 'toshiba.pl' dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja będzie miała postać
A. UPDATE podzespoly.producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
B. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl' WHERE producent='TOSHIBA';
C. UPDATE producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
D. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl';
4. Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?
A. ALTER TABLE tab CHANGE kol='Zosia' kol='Ania';
B. UPDATE tab SET kol='Ania' WHERE kol='Zosia';
C. UPDATE tab SET kol='Zosia' WHERE kol='Ania';
D. ALTER TABLE tab CHANGE kol='Ania' kol='Zosia';
5. Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
A. Wartość 19500, czyli suma wszystkich pensji pracowników.
B. Wartość 10000, czyli suma pensji pracownika o id=4 oraz o id=6
C. Wartość 5400, czyli najwyższa pensja pracownika.
D. Dwie wartości: 4600 i 5400, jako pensje pracowników wyższe niż 4000
6. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50zł, należy zapisać:
A. SELECT * FROM ksiazki WHERE cena < 50;
B. SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena < 50;
C. SELECT ksiazki FROM tytul WHERE cena < '50 zł';
D. SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena > '50 zł';
7. W języku SQL polecenie ALTER TABLE ma za zadanie
A. modyfikować kolumny w tabeli
B. dodawać tabelę do bazy danych
C. usuwać tabelę z bazy danych
D. modyfikować dane rekordów w tabeli
8. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
A. Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel
B. Według parametru wyrob_id dla wyłącznie dla trzech tabel
C. Według parametru nr_id dla wszystkich tabel
D. Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel
9. Aby usunąć tabelę należy zastosować kwerendę
A. TRUNCATE TABLE
B. UNIQUE
C. DROP TABLE
D. DELETE
10. Relacja w bazach danych jest
A. algebraicznym połączeniem tabel
B. logicznym połączeniem tabel
C. połączeniem dwóch pól jednej tabeli
D. kluczem głównym w relacji tabel
11. Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby
A. łączyć go z innymi kluczami obcymi tabeli
B. zdefiniować relację 1..n wiążącą go z kluczem głównym innej tabeli
C. stworzyć formularz wpisujący dane do tabeli
D. umożliwić jednoznaczną identyfikację rekordu w tabeli
12. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
A. Indeksy
B. Klucze podstawowe
C. Wartości domyślne
D. Reguły
13. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
A. Malejąco według parametru srednia
B. Malejąco według parametru klasa
C. Rosnąca według parametru klasa
D. Rosnaco według parametru srednia
14. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
A. klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy
B. klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem obcym id tabeli rezyserzy
C. klucz podstawowy id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy
D. klucz podstawowy id tabeli z kluczem obcym rezyserzy_id tabeli rezyserzy
15. W bazie danych MYSQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtarzały się, należy zapisać:
A. SELECT producent FROM programy WHERE producent NOT DUPLICATE;
B. SELECT producent FROM programy WHERE UNIQUE;
C. SELECT UNIQUE producent FROM programy;
D. SELECT DISTINCT producent FROM programy;
16. Podane polecenie SQL nadaje prawo SELECT
A. do wszystkich tabel w bazie hurtownia
B. dla użytkownika root na serwerze localhost
C. do wszystkich pól w tabeli hurtownia
D. dla użytkownika root na serwerze sprzedawca
17. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
A. mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
B. mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
C. mysql -u root -p baza > kopia.sql
D. mysql -u root -p baza < kopia.sql
18. Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL. Jaki będzie wynik tej operacji?
A. Papier ksero A4, Kredki 24 kolory, Zeszyt A5 w linie, Zeszyt A5
B. Zeszyt A5, Zeszyt A5 w linie, Kredki 24 kolory, Papier ksero A4
C. Papier ksero A4, Kredki 24 kolory, Zeszyt A5, Zeszyt A5 w linie
D. Zeszyt A5 w linie, Zeszyt A5, Kredki 24 kolory, Papier ksero A4
19. W tabeli personel znajdują się pola: imie, nazwisko, pensja, staz. Aby otrzymać średnią pensję pracowników, dla których staż wynosi od 10 do 20 lat pracy włącznie, należy wykonać kwerendę:
A. SELECT COUNT(*) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
B. SELECT COUNT(pensja) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
C. SELECT AVG(pensja) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
D. SELECT AVG(*) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
20. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
A. Administrator systemu
B. Security users
C. Użytkownik lokalny
D. Users
21. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
A. indeksem klucza
B. indeksem unikalnym
C. kluczem obcym
D. kluczem podstawowym
22. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
A. ALTER TABLE rosliny ADD miesiacSiewu int
B. INSERT INTO rosliny VALUES (miesiacSiewu int)
C. CREATE TABLE rosliny {miesiacSiewu int}
D. UPDATE rosliny ADD miesiacSiewu int
23. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami: ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
A. SELECT COUNT(ocena) FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
B. COUNT SELECT ocena FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
C. AVG SELECT ocena FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
D. SELECT AVG(ocena) FROM przedmioty WHERE uczenID = 7;
24. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
A. modyfikować role i konta użytkowników
B. wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej
C. wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawanie lub modyfikowanie danych
D. dziedziczyć uprawnienia
25. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
A. DBCC CHECKDB
B. RESTORE DATABASE
C. SAVE DATABASE
D. REBACKUP DATABASE
26. Polecenie serwera MySQL przedstawione poniżej sprawi, że użytkownikowi tkowal zostaną
A. odebrane prawa usuwania i modyfikowania danych w tabeli pracownicy
B. przydzielone prawa wszelkiej zmiany struktury tabeli pracownicy
C. przydzielone prawa do usuwania i aktualizowania danych w tabeli pracownicy
D. odebrane prawa usuwanie i dodawania rekordów w tabeli pracownicy
27. W poleceniu CREATE TABLE języku SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
A. PRIMARY KEY
B. UNIQUE
C. MAIN KEY
D. IDENTITY FIELD
28. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
A. wyelminowaniu pustych wierszy
B. wybraniu krotek spełniających określone warunki
C. wybraniu krotek niezawierających wartości NULL
D. wyelminowaniu krotek z powtarzającymi się polami
29. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadaniekompletne do tabeli zadania?
A. CREATEINDEX zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
B. ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
C. ADD COLUMN zadaniekompletne WITH zadania
D. INSERT INTO zadania VALUES zadaniakompletne
30. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyserzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone są relacją jeden po stronie rezyserzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i rezyserzy, należy zapisać
A. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.filmyID ...
B. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id = rezyserzy.id ...
C. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.filmyID ...
D. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID = rezyserzy.id ...
31. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
A. ustawienia hasła do bazy danych
B. połączenia z bazą danych
C. pobrania danych z bazy danych
D. zabezpieczenia bazy danych
32. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaz o polach: id, kontrahent, grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000zł, należy zastosować polecenie
A. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 OR obrot > 4000;
B. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
C. SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa = 2 AND obrot > 4000;
D. SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE obrot > 4000;
33. Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
A. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN REFERENCES KEY osoby (nazwisko, imie)
B. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN KEY REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
C. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY ON (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
D. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
34. Na przedstawionej tabeli samochody wykonano zapytanie SQL: SELECT model FROM samochody WHERE rocznik=2016; W wyniku podanego zapytania zostaną zwrócone następujące wartości:
A. Czerwony, grafitowy
B. Punto, Corsa, Astra, Corolla, Yaris
C. Punto, Corsa, Corolla
D. Fiat, Opel, Toyota
35. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
A. zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania
B. zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji
C. ponumerować rekordy w bazie danych
D. zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania
36. Przedstawiony kod PHP nawiązuje połączenie z serwerem bazy danych. Jakiego typu operacje powinny się znaleźć w instrukcji warunkowej w miejscu trzech kropek?
A. Obsługa danych pobranych z bazy
B. Obsługa błędu połączenia
C. Zamknięcie bazy danych
D. Komunikat o pomyślnym połączeniu z bazą
37. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));
A. Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3
B. Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych
C. Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice
D. Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych
38. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
A. kwerenda
B. raport
C. formularz
D. makropolecenie
39. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
A. Błąd przetwarzania zapytania SQL
B. Błąd połączenia z serwerem SQL
C. Wybrana baza nie istnieje
D. Pomyślnie dodano rekord do bazy
40. W bazie danych zdefiniowano tabelę Mieszkancy wypełnioną danymi. Aby usunąć tę tabelę wraz z zawartością, należy posłużyć się poleceniem
A. ALTER TABLE Mieszkancy;
B. DELETE FROM Mieszkancy;
C. TRUNCATE TABLE Mieszkancy;
D. DROP TABLE Mieszkancy;
Sprawdź odpowiedzi!