Bazy danych i SQL - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna liczba pytań z działu "Bazy danych i SQL" zgromadzonych w naszej bazie: 261

1. W wyniku połączenia relacją kluczy głównych dwóch tabel otrzymuje się relację typu
A. jeden do jednego
B. wiele do wielu
C. jeden do wielu
D. wiele do jednego
2. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
A. ALTER firma DROP DATABASE;
B. ALTER firma DROP;
C. DROP DATABASE firma;
D. DROP firma;
3. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych
A. Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji
B. Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Selekcja, Określenie zbioru danych
C. Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji
D. Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych
4. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
A. n:n
B. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Klienta, a wiele po stronie Zamówienia
C. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Zamówienia, a wiele po stronie Klienta
D. 1:1
5. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania ALTER TABLE osoba DROP COLUMN grupa; zostanie
A. usunięta kolumna grupa
B. zmieniona nazwa kolumny na grupa
C. zmieniona nazwa tabeli na grupa
D. dodana kolumna grupa
6. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać
A. z archiwizacji bazy
B. z defragmentacji bazy
C. z kwerendy aktualizującej
D. z więzów integralności
7. Aby przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa na serwerze MSSQL, należy posłużyć się poleceniem
A. UNBACKUP DATABASE
B. BACKUP DATABASE
C. EXPORT DATABASE
D. RESTORE DATABASE
8. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
A. Projektanci narzędzi deweloperskich
B. Projektanci i programiści Systemu Zarządzania Bazą Danych.
C. Administratorzy serwerów i sieci komputerowych
D. Administratorzy systemu bazy danych
9. Aby przy pomocy zapytania SQL zmodyfikować strukturę istniejącej tabeli, należy zastosować kwerendę
A. CREATE TABLE
B. INSERT INTO
C. ALTER TABLE
D. UPDATE
10. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
A. zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji
B. zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania
C. zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania
D. ponumerować rekordy w bazie danych
11. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
A. select AVG (pensja) from pracownicy
B. select VAR (pensja) from nazwisko
C. select AVG (nazwisko) into pensja
D. select VAR (pracownicy) into pensja
12. Wskaż poprawny składniowo warunek zapisany w języku PHP i sprawdzający brak połączenia z bazą MySQL.
A. if {mysql_connect_errno()}{}
B. if (mysql_connect_error())()
C. if {mysqli_connect_error()}{}
D. if (mysqli_connect_errno()){}
13. W relacyjnych bazach danych, jeżeli dwie tabele są połączone za pomocą ich kluczy głównych, mamy do czynienia z relacją
A. 1..1
B. n..n
C. 1..n
D. n..1
14. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
A. parametrycznej
B. funkcjonalnej
C. krzyżowej
D. wybierającej
15. Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL. Jaki wynik zwróci ta kwerenda?
A. Czesław, Czechowski
B. Czesław, Niemen
C. pusty wynik
D. Czesław
16. W zapytaniu SQL umieszczonym poniżej, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytania
A. zostaną wyświetlone wszystkie rekordy tabeli mieszkancy
B. zostanie zignorowany warunek sprawdzający imię
C. zostaną wyświetlone wszystkie kolumny tabeli mieszkancy
D. zostanie wyświetlone pole o nazwie "*" (gwiazdka)
17. Dana jest tabela programiści o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
A. SELECT SUM(ocena) FROM ilosc_kodu;
B. SELECT MAX(ilosc_kodu) FROM programisci
C. SELECT SUM(ilosc_kodu) FROM programisci;
D. SELECT COUNT(programisci) FROM ilosc_kodu;
18. Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
A. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN KEY REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
B. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
C. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY ON (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
D. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN REFERENCES KEY osoby (nazwisko, imie)
19. Za pomocą którego zapytania Administrator odbierze prawo przeglądania oraz aktualizacji danych w bazie gazeta, dla użytkownika redaktor?
A. GRANT SELECT, UPDATE ON gazeta.* TO 'redaktor'@'localhost';
B. GRANT SELECT, ALTER ON gazeta.* TO 'redaktor'@'localhost';
C. REVOKE SELECT, UPDATE ON gazeta.* FROM 'redaktor'@'localhost';
D. REVOKE SELECT, ALTER ON gazeta.* FROM 'redaktor'@'localhost';
20. Aby wyświetlić jedynie imię, nazwisko i ulicę wszystkich mieszkańców, należy zastosować zapytanie
A. SELECT imie, nazwisko, ulica FROM Mieszkancy, Adresy ON Mieszkancy.Adresy_id = Adresy.id;
B. SELECT * FROM Mieszkancy, Adresy ON Mieszkancy.id = Adresy.id;
C. SELECT * FROM Mieszkancy JOIN Adresy ON Adresy.id = Mieszkancy.Adresy.id;
D. SELECT imie, nazwisko, ulica FROM Mieszkancy JOIN Adresy ON Mieszkancy.Adresy_id = Adresy.id;
21. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
C. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
D. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
22. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
A. wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych
B. raportowania danych
C. wyszukiwania wierszy spełniających dane kryteria
D. wprowadzenia powiązań w relacyjnych bazach danych
23. Wskaż różnicę pomiędzy poleceniami DROP TABLE i TRUNCATE TABLE.
A. Obydwa polecenia usuwają tabelę wraz zawartością, ale tylko polecenie TRUNCATE TABLE może być cofnięte.
B. DROP TABLE usuwa tabelę, a TRUNCATE TABLE usuwa wszystkie dane, pozostawiając pustą tabelę.
C. DROP TABLE usuwa tabelę, a TRUNCATE TABLE modyfikuje w niej dane spełniające warunek.
D. Obydwa polecenia usuwają jedynie zawartość tabeli, ale tylko polecenie DROP TABLE może być cofnięte.
24. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
A. zarządzanie bezpieczeństwem systemu
B. zarządzanie plikami na dysku
C. wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy
D. tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych
25. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
A. wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B
B. tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B
C. tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych
D. zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B
26. Które dane z 8 rekordów wpisanych do tabeli zwierzeta zostaną wyświetlone w wyniku podanego zapytania SQL?
A. Fafik, Brutus, Dika, Fuks
B. Anna Kowalska, Jan Nowak
C. Dika, Fuks
D. Figaro, Dika, Fuks
27. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć sie kwerendą
A. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" AND pamiec < 8;
B. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" OR pamiec >= 8;
C. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" AND pamiec >= 8;
D. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" OR pamiec < 8;
28. W bazie danych MYSQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtarzały się, należy zapisać:
A. SELECT DISTINCT producent FROM programy;
B. SELECT UNIQUE producent FROM programy;
C. SELECT producent FROM programy WHERE producent NOT DUPLICATE;
D. SELECT producent FROM programy WHERE UNIQUE;
29. Dana jest tabela uczniowie o polach id, nazwisko, imie, klasa. Które zapytanie SQL wyświetli liczbę osób w poszczególnych klasach oraz nazwę klasy?
A. SELECT COUNT(id), klasa FROM uczniowie GROUP BY klasa;
B. SELECT COUNT(id), klasa FROM uczniowie ORDER BY klasa;
C. SELECT SUM(id), klasa FROM uczniowie ORDER BY klasa;
D. SELECT SUM(id), klasa FROM uczniowie GROUP BY klasa;
30. Wynikiem uruchomienia zapytania SQL jest
A. średnia ocen wszystkich uczniów
B. liczba uczniów, których średnia ocen wynosi 5
C. suma ocen uczniów, których średnia ocen wynosi 5
D. liczba wszystkich uczniów
31. Za pomocą przedstawionego zapytania w tabeli zostanie
A. dodana kolumna nazwa2 typu zmiennoprzecinkowego
B. zmieniona nazwa kolumny z nazwa1 na nazwa2
C. zmieniona wartość kolumny nazwa2 na DOUBLE
D. dodana kolumna nazwa2 przyjmująca wartość domyślną DOUBLE
32. W przedstawionym diagramie bazy danych biblioteka, elementy: czytelnik, wypozyczenie i ksiazka są
A. polami
B. encjami
C. krotkami
D. atrybutami
33. W języku SQL wykonano przedstawione w ramce polecenia GRANT. Kto będzie miał prawo do przeglądania danych oraz ich zmiany?
A. Adam i Anna
B. Tomasz i Anna
C. Tomasz i Adam
D. Tylko Tomasz
34. Wyszukując z tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest "i", można użyć kwerendy SQL
A. SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "%i";
B. SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "%i%";
C. SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "i";
D. SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "i%";
35. W tabeli personel znajdują się pola: imie, nazwisko, pensja, staz. Aby otrzymać średnią pensję pracowników, dla których staż wynosi od 10 do 20 lat pracy włącznie, należy wykonać kwerendę:
A. SELECT COUNT(*) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
B. SELECT AVG(pensja) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
C. SELECT AVG(*) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
D. SELECT COUNT(pensja) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
36. Proces organizowania danych w bazie obejmujący tworzenie tabel, ustanawianie relacji między nimi i polegający na wyeliminowaniu z bazy nadmiarowych danych oraz niespójnych zależności nazywa się
A. weryfikacją integralności referencyjnej.
B. redundancją.
C. normalizacją.
D. weryfikacją spójności danych.
37. Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
A. ... stawka float CHECK(stawka>0 OR stawka<50.00)
B. ... stawka float CHECK(stawka BETWEEN 0 AND 50.00)
C. ... stawka float CHECK(stawka>0 AND stawka<50.00)
D. ... stawka float CHECK(stawka IN (0, 50.00))
38. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa
A. manipulowania danymi w tabeli klienci
B. zarządzania strukturą tabeli klienci
C. zarządzania strukturą bazy danych klienci
D. manipulowania danymi bazy danych klienci
39. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
A. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia < 2015
B. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
C. SELECT psy FROM rok_szczepienia < 2015
D. SELECT imie, rasa FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
40. Aby usunąć wszystkie rekordy z tabeli należy zastosować kwerendę
A. TRUNCATE TABLE
B. INSERT INTO
C. ALTER COLUMN
D. CREATE COLUMN
Sprawdź odpowiedzi!