Bazy danych i SQL - Test 40 pytań

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

Łączna ilość pytań z działu "Bazy danych i SQL" zgromadzonych w naszej bazie: 196

1. W tabeli produkt znajdują się przedmioty wyprodukowane po 2000 roku, z polami nazwa i rok_produkcji. Klauzula SQL wyświetli listę przedmiotów wyprodukowanych
A. przed rokiem 2017
B. po roku 2017
C. w roku 2017
D. w latach innych niż 2017
2. Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?
A. Modyfikuje istniejące dane w tabeli
B. Dołącza do wybranej tabeli rekordy z innej tabeli
C. Usuwa rekordy tabel według podanych kryteriów
D. Prezentuje zliczone wartości z pola i przyporządkowuje je w wiersze i kolumny
3. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
A. %
B. /
C. ||
D. &
4. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
A. Jest stosowany, jeśli wartość w kolumnie nie mogą się powtarzać
B. Blokuje możliwość wpisania wartości NULL
C. Jest stosowany tylko w przypadku pól liczbowych
D. Wymusza unikatowe nazwy pól tabeli
5. W języku zapytań SQL, aby dodać do tabeli Towar kolumnę rozmiar typu znakowego o maksymalnej długości 20 znaków, należy wykonać polecenie
A. ALTER TABLE Towar ADD rozmiar varchar(20);
B. ALTER TABLE Towar ALTER COLUMN rozmiar varchar(20);
C. ALTER TABLE Towar CREATE COLUMN rozmiar varchar(20);
D. ALTER TABLE Towar DROP COLUMN rozmiar varchar(20);
6. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
A. parametrycznej
B. krzyżowej
C. funkcjonalnej
D. wybierającej
7. W języku SQL polecenie INSERT INTO
A. wprowadza dane do tabeli
B. dodaje tabelę
C. dodaje pola do tabeli
D. aktualizuje rekordy określoną wartością
8. Które tabele zostaną sprawdzone za pomocą przedstawionego polecenia?
A. Jedynie tabele, które nie zostały poprawnie zamknięte
B. Tabele, które zmieniły się w aktualnej sesji
C. Jedynie tabele referujące do innych
D. Tabele, które zmieniły się od ostatniej kontroli lub nie zostały poprawnie zamknięte
9. Dana jest tabela uczniowie, do której wpisano rekordy jak na rysunku. Co będzie wynikiem działania przedstawionego zapytania SQL?
A. Suma ocen równa 14
B. Liczba wierszy równa 4
C. Dane 4, 3, 4, 3
D. Wartość 3.5
10. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
A. mysqlcheck
B. create
C. mysqldump
D. truncate
11. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
A. głównym
B. pierwotnym
C. sterującym
D. zagnieżdżonym
12. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby to pole wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
A. INSERT INTO artykuly VALUE nowy=TRUE;
B. INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;
C. UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
D. UPDATE artykuly SET nowy=TRUE;
13. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
A. raport
B. makropolecenie
C. formularz
D. kwerenda
14. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
A. modyfikować role i konta użytkowników
B. wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawanie lub modyfikowanie danych
C. wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej
D. dziedziczyć uprawnienia
15. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
A. wprowadzenia powiązań w relacyjnych bazach danych
B. wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych
C. raportowania danych
D. wyszukiwania wierszy spełniających dane kryteria
16. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
A. MS ACCESS
B. MS SQL
C. PostgreSQL
D. mySQL
17. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access
A. Ustalenie zabezpieczeń na poziomie użytkownika oraz sesji
B. Funkcje anonimowe oraz ustalenie hasła otwarcia bazy danych
C. Ustalanie hasła do otwarcia bazy danych oraz zabezpieczeń na poziomie użytkownika
D. Zaszyfrowanie pliku bazy danych oraz SMSy z kodem autoryzującym
18. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
A. Pomyślnie dodano rekord do bazy
B. Błąd przetwarzania zapytania SQL
C. Błąd połączenia z serwerem SQL
D. Wybrana baza nie istnieje
19. W bazie danych zdefiniowano tabelę Mieszkancy wypełnioną danymi. Aby usunąć tę tabelę wraz z zawartością, należy posłużyć się poleceniem
A. TRUNCATE TABLE Mieszkancy;
B. DELETE FROM Mieszkancy;
C. ALTER TABLE Mieszkancy;
D. DROP TABLE Mieszkancy;
20. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
A. Administratorzy systemu bazy danych
B. Administratorzy serwerów i sieci komputerowych
C. Projektanci i programiści Systemu Zarządzania Bazą Danych.
D. Projektanci narzędzi deweloperskich
21. Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się
A. dodawanie danych w tabelach
B. aktualizowanie danych w tabelach
C. usuwanie danych w tabelach
D. analizę wybranych danych
22. Za pomocą przedstawionego zapytania w tabeli zostanie
A. zmieniona wartość kolumny nazwa2 na DOUBLE
B. dodana kolumna nazwa2 przyjmująca wartość domyślną DOUBLE
C. zmieniona nazwa kolumny z nazwa1 na nazwa2
D. dodana kolumna nazwa2 typu zmiennoprzecinkowego
23. W poleceniu CREATE TABLE języku SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
A. IDENTITY FIELD
B. MAIN KEY
C. UNIQUE
D. PRIMARY KEY
24. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć sie kwerendą
A. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" AND pamiec < 8;
B. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" AND pamiec >= 8;
C. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" OR pamiec >= 8;
D. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" OR pamiec < 8;
25. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
A. pole klucza podstawowego musi posiadać utworzony indeks
B. pole klucza podstawowego nie może być puste
C. pole klucza obcego nie może być puste
D. w relacji 1..n pole klucza obcego jest połączone z polem klucza obcego innej tabeli
26. Zapytanie z klauzulą JOIN stosuje się, aby
A. uzyskać wyniki z dwóch tabel pozostających ze sobą w relacji
B. wywołać funkcję agregującą
C. otrzymać wynik jedynie z jednej tabeli
D. zdefiniować klucz obcy dla tabeli
27. Co to jest DBMS?
A. Obiektowy język programowania do generowania stron www
B. Strukturalny język zapytań kierowanych do bazy danych
C. System zarządzania bazą danych
D. Kaskadowy arkusz stylów do opisu wyglądu strony www
28. Aby odebrać uprawnienia użytkownikowi, należy zastosować polecenie
A. DELETE
B. GRANT NO PRIVILEGES
C. DELETE PRIVILEGES
D. REVOKE
29. W tabeli personel znajdują się pola: imie, nazwisko, pensja, staz. Aby otrzymać średnią pensję pracowników, dla których staż wynosi od 10 do 20 lat pracy włącznie, należy wykonać kwerendę:
A. SELECT COUNT(pensja) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
B. SELECT COUNT(*) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
C. SELECT AVG(*) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
D. SELECT AVG(pensja) FROM personel WHERE staz >= 10 AND staz <= 20;
30. W języku PHP wykonano operację przedstawioną w ramce. Aby wyświetlić wszystkie wyniki tego zapytania należy
A. zaindeksować zmienną tab, tab[0] to pierwsze imię
B. zastosować polecenie mysql_fetch
C. wyświetlić zmienną $db
D. zastosować pętlę z poleceniem mysqli_fetch_row
31. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
A. przebudowania bazy danych w oparciu o buforowane dane
B. odtworzenia bazy danych z kopii bezpieczeństwa
C. usunięcia bazy danych z serwera centralnego subskrybenta
D. odświeżenia bazy danych z kontrolą więzów integralności
32. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
A. określanie przestrzeni tabel
B. stosowanie makr
C. przypisanie uprawnień
D. wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej
33. Polecenie serwera MySQL przedstawione poniżej sprawi, że użytkownikowi tkowal zostaną
A. odebrane prawa usuwania i modyfikowania danych w tabeli pracownicy
B. przydzielone prawa wszelkiej zmiany struktury tabeli pracownicy
C. przydzielone prawa do usuwania i aktualizowania danych w tabeli pracownicy
D. odebrane prawa usuwanie i dodawania rekordów w tabeli pracownicy
34. Jaką wartość przyjmie zmienna x po wykonaniu kodu PHP przedstawionego w ramce?
A. Liczby wierszy dodanych do tabeli produkty
B. Liczby wierszy znajdujących się w bazie danych
C. Liczby wierszy przetworzonych zapytaniem DELETE FROM
D. Liczby wierszy tabeli produkty, dla których pole status jest większe od zera
35. W bazie danych MYSQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtarzały się, należy zapisać:
A. SELECT producent FROM programy WHERE producent NOT DUPLICATE;
B. SELECT producent FROM programy WHERE UNIQUE;
C. SELECT DISTINCT producent FROM programy;
D. SELECT UNIQUE producent FROM programy;
36. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50zł, należy zapisać:
A. SELECT * FROM ksiazki WHERE cena < 50;
B. SELECT ksiazki FROM tytul WHERE cena < '50 zł';
C. SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena < 50;
D. SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena > '50 zł';
37. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
A. indeksem unikalnym
B. indeksem klucza
C. kluczem obcym
D. kluczem podstawowym
38. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci wiele po stronie Zamowienia, należy
A. Zdefiniować trzecią tabelę z dwoma kluczami obcymi. Jeden klucz połączyć z ID tabeli Klienci, drugi klucz połączyć z ID tabeli Zamowienia
B. Dodać pole klucza obcego do tabeli Zamowienia i połączyć je z ID tabeli Klienci
C. Połączyć relacją pola ID z obu tabel
D. Dodać pole klucza obcego do tabeli Klienci i połączyć je z ID tabeli Zamowienia
39. Tabele Osoby i Adresy są połączone relacją jeden do wielu. Jakie zapytanie SQL należy zapisać, aby korzystając z tej relacji, prawidłowo wyświetlić nazwiska oraz przyporządkowane im miasta?
A. SELECT nazwisko, Miasto FROM Osoby, Adresy;
B. SELECT nazwisko, Miasto FROM Osoby JOIN Adresy ON Osoby.Adresy_id=Adresy.id;
C. SELECT nazwisko, Miasto FROM Osoby.Adresy_id=Adresy.id FROM Osoby, Adresy;
D. SELECT nazwisko, Miasto FROM Osoby, Adresy WHERE Osoby.id=Adresy.id;
40. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
A. zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji
B. zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania
C. zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania
D. ponumerować rekordy w bazie danych
Sprawdź odpowiedzi!