Test 40 pytań EE.09

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Wysokość dźwięku zależy od
A. siły wzbudzenia drgania
B. sposobu pobudzania drgania
C. czasu drgania źródła dzwięku
D. częstotliwości drgania fali akustycznej
2. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
A. div {shadow: blue;}
B. div {border-color: blue;}
C. div {color: blue;}
D. div {background-color: blue;}
3. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisywać informację, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu
A. Nieprawidłowo zadeklarowano zmienne
B. Przed klauzulą else nie powinno być średnika
C. W klauzuli if występuje przypisanie zamiast porównania
D. Instrukcje wewnątrz sekcji if oraz else powinny być zamienione miejscami
4. W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na 'toshiba.pl' dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja będzie miała postać
A. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl';
B. UPDATE producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
C. UPDATE podzespoly.producent='TOSHIBA' SET URL='toshiba.pl';
D. UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl' WHERE producent='TOSHIBA';
5. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
A. letter-transform
B. text-decoration
C. letter-spacing
D. text-space
6. W języku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
A. REVOKE ALL ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
B. REVOKE CREATE ALTER DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
C. REVOKE CREATE UPDATE DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
D. REVOKE CREATE INSERT DELETE ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
7. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
A. zarządzanie plikami na dysku
B. zarządzanie bezpieczeństwem systemu
C. tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych
D. wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy
8. Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna?
A. W części <head> zawiera się część <body>
B. W części <head> mogą wystąpić znaczniki <meta>, <title>, <link>
C. W części <head> można definiować szablon strony znacznikami <div>
D. W części <head> nie można umieszczać kodu CSS, a jedynie odwołanie do pliku CSS
9. W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
A. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o stałej długości 9
B. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o stałej długości 9
C. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o zmiennej długości 9
D. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o zmiennej długości 9
10. Kod: SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie:
A. imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat
B. imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat
C. imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat
D. imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat
11. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
A. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena ASC;
B. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
C. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
D. SELECT model FROM producent WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY podzespoly ASC;
12. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?
A. PHP
B. XML
C. AJAX
D. VBScript
13. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci listy kroków jest wypisania sumy
A. n-elementów tablicy
B. co drugiego elementu tablicy
C. sumy wszystkich elementów tablicy
D. sumy tych elementów tablicy, których wartości są nieparzyste
14. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
A. readfile()
B. var_dump()
C. implode()
D. strlen()
15. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. kwerendę SELECT
B. formularz
C. raport
D. filtr
16. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
A. DROP firma;
B. ALTER firma DROP;
C. DROP DATABASE firma;
D. ALTER firma DROP DATABASE;
17. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
A. <h1>Rozdział 1<p>tekst <h2>Podrozdział 1.1<p>tekst <h2>Podrozdział 1.2
B. <ul><li>Rozdział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
C. <big>Rozdział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
D. <h1>Rozdział 1</h1> <p>tekst</p> <h2>Podrozdział 1.1</h2> <p>tekst</p> <h2>Podrozdział 1.2</h2>
18. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
A. $tab = array (1, 2, 3, 4);
B. $tab = array (array (1, 2), array (3, 4));
C. $tab = array (); $tab[] = array (1, 2, 3, 4);
D. $tab = array ("a" => 1, "b" => 2, "c" => 3);
19. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb
A. 10 15 20 25 30 35 40 45
B. 10 15 20 25 30 35 40 45 50
C. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
D. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
20. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy
A. statycznej
B. asocjacyjnej
C. numerycznej
D. wielowymiarowej
21. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
A. function licz($a) { echo $a*$a/2; }
B. function licz($a) { return $a/2; }
C. function licz($a) { return $a*$a/2; }
D. function licz($a) { echo $a/2; }
22. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu
A. Logicznego
B. Liczbowego
C. String (ciąg znaków)
D. Nieokreślonego (undefined)
23. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
24. Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole
A. klucza podstawowego
B. klucza obcego
C. numeryczne
D. relacji
25. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
A. SELECT psy FROM rok_szczepienia < 2015
B. SELECT imie, rasa FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
C. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia < 2015
D. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
26. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
A. echa
B. obwiedni
C. wyciszenia
D. usuwania szumów
27. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
A. zmienić wartości rekordów
B. zmienić strukturę tabeli
C. usunąć rekord
D. usunąć tabelę
28. W bazie danych wykonano następujące polecenie dotyczące praw użytkownika adam. Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
A. usunięcia tabeli lub jej rekordów
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli klienci
C. tworzenia tabeli klienci i aktualizowania w niej danych
D. przeglądania tabeli klienci i wstawiania do niej sektorów
29. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
A. rgb(f,0,e0)
B. rgb(ff,0,e0)
C. rgb(255,0,128)
D. rgb(255,0,224)
30. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
A. Jest to styl lokalny
B. Zdefiniowano dwie klasy
C. Akapit będzie transponowany na małe litery
D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów
31. Którego polecenia nalezy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetleny w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?
A. <body color="black">TEKST</font>
B. <font color="czarny">TEKST</font>
C. <font color="#000000">TEKST</font>
D. <body bgcolor="black">TEKST</body>
32. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
A. folderu sieciowego
B. serwera bazy danych
C. dzielonej bazy danych
D. witryny programu SharePoint
33. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
A. <em>
B. <sub>
C. <div>
D. <strong>
34. W formularzu, dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna x będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
35. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
A. danym whois
B. certyfikatowi SSL
C. kluczom prywatnym
D. danym kontaktowym na stronie
36. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami: nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 zł i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
A. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 3;
B. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 4;
C. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 4;
D. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 3;
37. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
A. zwrócenie wartości parzystych liczb od a do b
B. wypisanie liczb parzystych z przedziału od a do b
C. wypisanie wszystkich liczb z przedziału od a do b
D. sprawdzenie, czy liczba a jest nieparzysta; jeśli tak, wypisanie jej
38. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
A. próbkowanie
B. kwantyzacja
C. filtrowanie
D. kodowanie
39. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Kolorem czerwonym zostanie zapisany
A. tylko tekst pochylony nagłówka pierwszego stopnia
B. tylko tekst pochylony we wszystkich poziomach nagłówków
C. cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz pochylony tekst akapitu
D. cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz cały tekst pochylony, niezależnie od tego, w którym miejscu strony się znajduje
40. Znaczniki <header>, <article>, <section>, <footer> są charakterystyczne dla języka
A. HTML 5
B. XHTML 1.1
C. HTML 4.01 Strict
D. HTML 4.01 Transitional
Sprawdź odpowiedzi!