Test 40 pytań EE.09

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
2. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
A. animowaniu obiektu
B. zmianie warstwy obiektu
C. narysowaniu docelowego obiektu
D. geometrycznym transformowaniu obiektu
3. Aby w języku HTML uzyskać takie formatowanie paragrafu dla tekstu należy zastosować kod
A. <p>Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny dla autora</p>
B. <p>Tekst może być <mark>zaznaczony albo <i>istotny</i> dla autora</mark></p>
C. <p>Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny</em> dla autora</p>
D. <p>Tekst może być <mark>zaznaczony albo <em>istotny</em> dla autora</mark></p>
4. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
A. jedynie znane czcionki, np. Arial
B. rozmiary obrazów w procentach
C. rozmiary obrazów wyłącznie w pikselach
D. rozkład strony wyłącznie za pomocą tabel
5. W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji
A. zmienna--;
B. zmienna+=1;
C. zmienna=zmienna+10;
D. zmienna===zmienna+1;
6. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
A. HLS
B. RGB
C. CMY
D. CMYK
7. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna z będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
8. Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
A. Wartość 5400, czyli najwyższa pensja pracownika.
B. Wartość 19500, czyli suma wszystkich pensji pracowników.
C. Wartość 10000, czyli suma pensji pracownika o id=4 oraz o id=6
D. Dwie wartości: 4600 i 5400, jako pensje pracowników wyższe niż 4000
9. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
A. połączyć bazę danych z serwerem SQL
B. określić bazę, z której będą pobierane dane
C. określić tabelę, z której będą pobierane dane
D. pobrać dane z bazy danych na podstawie kwerendy
10. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
A. Rosnąca według parametru klasa
B. Malejąco według parametru klasa
C. Rosnaco według parametru srednia
D. Malejąco według parametru srednia
11. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe
A. C++ jest językiem obiektowym
B. JavaScript jest językiem skryptowym
C. SQL jest językiem programowania strukturalnego
D. PHP jest językiem do tworzenia stron w czasie rzeczywistym
12. W języku JavaScript zapis w ramce oznacza, że
A. nazwa jest polem klasy przedmiot
B. nazwa jest właściwością obiektu przedmiot
C. zmienna x będzie przechowywać wynik działania metody nazwa
D. zmienna x będzie przechowywać wynik działania funkcji przedmiot
13. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik
A. nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik
B. odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci
C. skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik
D. nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik
14. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
A. <h1>Rozdział 1<p>tekst <h2>Podrozdział 1.1<p>tekst <h2>Podrozdział 1.2
B. <ul><li>Rozdział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
C. <big>Rozdział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
D. <h1>Rozdział 1</h1> <p>tekst</p> <h2>Podrozdział 1.1</h2> <p>tekst</p> <h2>Podrozdział 1.2</h2>
15. Element zadeklarowany w języku C++ double *x; to
A. Parametr formalny typu rzeczywistego
B. Zmienna rzeczywista
C. Zmienna całkowita
D. Wskaźnik
16. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
A. w pikselach
B. w procentach
C. w milimetrach
D. tylko znacznikami big i small
17. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
A. logiczne
B. nieliczbowe
C. tylko całkowite
D. zmiennoprzecinkowe
18. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
A. Wybrana baza nie istnieje
B. Błąd połączenia z serwerem SQL
C. Pomyślnie dodano rekord do bazy
D. Błąd przetwarzania zapytania SQL
19. Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
A. A
B. B
C. C
D. D
20. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
A. db2
B. eclipse
C. framework
D. middleware
21. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
A. Pętla wykona się tylko raz
B. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy
C. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3
D. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków
22. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
A. jest ona parzysta
B. jest ona liczbą pierwszą
C. wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0
D. jest ona dodatnia
23. Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia
A. transakcji
B. relacji 1..n
C. relacji 1..1
D. klucza podstawowego
24. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
A. zinterpretowany po stronie serwera
B. skompilowany po stronie klienta
C. skompilowany po stronie serwera
D. zinterpretowany po stronie klienta
25. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
A. Przetwarzanie danych formularzy
B. Generowanie dynamicznej zawartości strony
C. Przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie danych
D. Zmienianie dynamiczne zawartości strony HTML w przeglądarce
26. Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
A. </ br>
B. <br />
C. </br/>
D. <br> </br>
27. Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole
A. klucza podstawowego
B. klucza obcego
C. numeryczne
D. relacji
28. W języku HTML zapis &lt; spowoduje wyświetlenie w przeglądarce znaku
A. >
B. &
C. "
D. <
29. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
A. p { text-indent: 30px; }
B. p { text-spacing: 30px; }
C. p { line-height: 30px; }
D. p { line-indent: 30px; }
30. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
A. dziedziczyć uprawnienia
B. modyfikować role i konta użytkowników
C. wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej
D. wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawanie lub modyfikowanie danych
31. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
A. Kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich
B. Kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych
C. 10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych
D. 100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich
32. Polecenie DBCC CHECKDB("sklepAGD", Repair_fast) w MS SQL Server
A. sprawdzi spójność określonej tabeli
B. sprawdzi spójność bazy danych i naprawi uszkodzone indeksy
C. sprawdzi spójność bazy danych i wykona kopię bezpieczeństwa
D. sprawdzi spójność określonej tabeli i naprawi uszkodzone rekordy
33. Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
A. Własność innerHTML
B. Metoda window.alert()
C. Funkcja MessageBox()
D. Metoda document.write()
34. Aby w tworzonej w języku SQL tabeli praca dodać w kolumnie stawka warunek, że musi przyjmować rzeczywiste wartości dodatnie mniejsze od 50, należy użyć zapisu
A. ... stawka float CHECK(stawka IN (0, 50.00))
B. ... stawka float CHECK(stawka>0 OR stawka<50.00)
C. ... stawka float CHECK(stawka>0 AND stawka<50.00)
D. ... stawka float CHECK(stawka BETWEEN 0 AND 50.00)
35. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
A. raportowania danych
B. wyszukiwania wierszy spełniających dane kryteria
C. wprowadzenia powiązań w relacyjnych bazach danych
D. wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych
36. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
A. Interpreter
B. Kompilator
C. Konwerter kodu
D. Konwerter języka
37. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to
A. /* Pole nazwa może składać się z dowolnego ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), małych i dużych liter. */
B. /* Pole nazwa powinno składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i ciągu małych liter. */
C. /* Pole nazwa musi składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i dwóch małych liter. */
D. /* Pole nazwa może zawierać dowolny ciąg cyfr (z wyłączeniem 0), następnie musi zawierać dużą literę i ciąg minimum dwóch małych liter. */
38. Fragment kodu w języku PHP wypisze
A. nazwę konta ze znakiem @, czyli "adres@"
B. cały adres e-mail, czyli "adres@host.pl"
C. samą nazwę domeny, czyli "host.pl"
D. samą nazwę konta, czyli "adres"
39. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
A. INSERT INTO Pracownicy VALUES ("Jan", "Kowalski");
B. INSERT VALUES (Jan; Kowalski) INTO Pracownicy;
C. INSERT VALUES Pracownicy INTO (Jan, Kowalski);
D. INSERT (Jan), (Kowalski) INTO TABLE Pracownicy;
40. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
A. nieprawidłowe dane
B. zmiana stylu atrybutu innerHTML
C. wyświetlenie tekstu "Date()" w znaczniku o id = napis
D. wyświetlenie daty i czasu w znaczniku o id = napis
Sprawdź odpowiedzi!