Test 40 pytań EE.09

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
A. wyciszenia
B. normalizacji
C. podbicia basów
D. usuwania szumów
2. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript?
A. 6
B. 2 3 4 6
C. 3 4 6 8
D. 3 4 6
3. W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstepu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
A. padding-top
B. outline-top
C. border-top
D. local-top
4. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
A. pomiędzy znacznikami body
B. w części nagłówkowej witryny internetowej
C. pomiędzy znacznikami paragrafu
D. w stopce witryny internetowej
5. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się przynajmniej w zakresie
A. 16-19 fps
B. 20-23 fps
C. 24-30 fps
D. 31-36 fps
6. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
A. tylko w cześci <head>, w znaczniku <script>
B. tylko w cześci <body>, w znaczniku <java>
C. zarówno w cześci <head>, jak i <body>, w znaczniku <java>
D. zarówno w cześci <head>, jak i <body>, w znaczniku <script>
7. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
A. <h1>Rozdział 1<p>tekst <h2>Podrozdział 1.1<p>tekst <h2>Podrozdział 1.2
B. <ul><li>Rozdział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
C. <big>Rozdział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
D. <h1>Rozdział 1</h1> <p>tekst</p> <h2>Podrozdział 1.1</h2> <p>tekst</p> <h2>Podrozdział 1.2</h2>
8. Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna?
A. W części <head> zawiera się część <body>
B. W części <head> mogą wystąpić znaczniki <meta>, <title>, <link>
C. W części <head> można definiować szablon strony znacznikami <div>
D. W części <head> nie można umieszczać kodu CSS, a jedynie odwołanie do pliku CSS
9. Baza danych zawiera tabelę faktury o polach: numer, data, id_klienta, wartość, status. Każdego dnia generowany jest raport faktur z bieżącego dnia. Wyświetlane są jedynie numery i wartości faktur. Która z kwerend SQL służy do stworzenia tego raportu?
A. SELECT * FROM faktury;
B. SELECT numer,wartość FROM faktury;
C. SELECT * FROM faktury WHERE data=CURRENT_DATE();
D. SELECT numer, wartosc FROM faktury WHERE data=CURRENT_DATE();
10. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
A. jasnością koloru
B. nasyceniem koloru
C. dopełnieniem koloru
D. przezroczystością koloru
11. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe
A. C++ jest językiem obiektowym
B. JavaScript jest językiem skryptowym
C. SQL jest językiem programowania strukturalnego
D. PHP jest językiem do tworzenia stron w czasie rzeczywistym
12. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
A. Będzie równa 11 i zostanie wypisana w oknie popup
B. Będzie równa 10 i zostanie wypisana w dokumencie HTML
C. Będzie równa 11 i zostanie wypisana w konsoli przeglądarki internetowej
D. Będzie równa 10 i zostanie wypisana w głównym oknie przeglądarki internetowej
13. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami: nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 zł i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
A. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 3;
B. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 4;
C. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 4;
D. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 3;
14. Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
A. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN KEY REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
B. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN REFERENCES KEY osoby (nazwisko, imie)
C. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
D. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY ON (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
15. Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole
A. klucza podstawowego
B. klucza obcego
C. numeryczne
D. relacji
16. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
A. nieprawidłowe dane
B. zmiana stylu atrybutu innerHTML
C. wyświetlenie tekstu "Date()" w znaczniku o id = napis
D. wyświetlenie daty i czasu w znaczniku o id = napis
17. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
A. pseudoklasę :visited
B. pseudoklasę :hover
C. pseudoelement :first-line
D. nowy selektor klasy dla wiersza tabeli
18. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się
A. kluczem obcym
B. indeksem klucza
C. indeksem unikalnym
D. kluczem podstawowym
19. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
A. turkusowego, błękitnego, białego, różowego
B. turkusowego, purpurowego, białego, czarnego
C. czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego
D. turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego
20. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?
A. JPG
B. PNG
C. NEF
D. BMP
21. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
A. próbkowanie
B. kwantyzacja
C. filtrowanie
D. kodowanie
22. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
A. Kompilowanie
B. Debugowanie
C. standaryzacja
D. Normalizacja
23. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
A. 1:1
B. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Klienta, a wiele po stronie Zamówienia
C. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Zamówienia, a wiele po stronie Klienta
D. n:n
24. Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
A. Wartość 5400, czyli najwyższa pensja pracownika.
B. Wartość 19500, czyli suma wszystkich pensji pracowników.
C. Wartość 10000, czyli suma pensji pracownika o id=4 oraz o id=6
D. Dwie wartości: 4600 i 5400, jako pensje pracowników wyższe niż 4000
25. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
A. FIX TABLE
B. CHECK TABLE
C. REPAIR TABLE
D. RESOLVE TABLE
26. W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik
A. <hr>
B. <span>
C. <table>
D. <section>
27. Program debugger służy do:
A. interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java
B. analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów
C. analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów składniowych
D. tłumaczenia kodu zapisanego językiem wyższego poziomu na język maszynowy
28. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
A. monitorowanie serwera
B. wszelkie operacje na bazach danych serwera
C. tworzenie użytkowników serwera i ustawianie im haseł
D. wszystkie operacje na bazach danych i użytkownikach serwera
29. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
A. Tabela nie jest znormalizowana
B. Tabela jest w trzeciej postaci normalnej
C. Tabela jest w drugiej postaci normalnej
D. Tabela jest w pierwszej postaci normalnej
30. Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
A. wylosowane liczby od 1 do 99
B. kolejne liczby od 1 do 100
C. wczytane z klawiatury liczby tak długo, aż nie zostanie wczytana wartość 0
D. losowe liczby od 0 do 100 tak długo, aż nie zostanie wylosowana wartość 0
31. W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
A. osoba[1]
B. osoba[2]
C. osoba.nazwisko
D. osoba::nazwisko
32. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
A. Interpreter
B. Kompilator
C. Konwerter kodu
D. Konwerter języka
33. Atrybut value w polu formularza XHTML
A. ogranicza długość pola
B. wskazuje na nazwę pola
C. ustawia pole tylko do odczytu
D. wskazuje odpowiedź domyślną
34. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
A. tworzenie podstawowej grafiki wektorowej
B. publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP
C. obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej
D. uzyskanie zbliżonego wyniku tworzonej strony do jej obrazu w przeglądarce internetowej
35. Systemem zarządzania treścią pozwalającym na łatwe utworzenie i aktualizację serwisu WWW jest
A. CMS
B. SQL
C. PHP
D. CSS
36. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
A. wykonać pełną kopię bezpieczeństwa
B. zalogować sie do kopii bezpieczeństwa
C. wykonać kopię bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego
D. przeczytać komunikaty wygenerowane podczas tworzenia kopii
37. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
A. zinterpretowany po stronie serwera
B. skompilowany po stronie klienta
C. skompilowany po stronie serwera
D. zinterpretowany po stronie klienta
38. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
A. Reguły
B. Indeksy
C. Wartości domyślne
D. Klucze podstawowe
39. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
A. _new
B. _open
C. _create
D. _construct
40. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
A. ponumerować rekordy w bazie danych
B. zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania
C. zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania
D. zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji
Sprawdź odpowiedzi!