Test 40 pytań EE.09

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
A. Wyboru, dla elementów tablicy
B. Pętli, niezależnie od typu zmiennej
C. Pętli, wyłącznie dla elementów tablicy
D. Warunkową, niezależnie od typu zmiennej
2. Którego polecenia nalezy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetleny w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?
A. <body color="black">TEKST</font>
B. <font color="czarny">TEKST</font>
C. <font color="#000000">TEKST</font>
D. <body bgcolor="black">TEKST</body>
3. Fragment kodu prezentuje składnię języka
A. C
B. C#
C. PHP
D. JavaScript
4. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
A. grafika tła będzie powtarzana (kafelki)
B. tło strony będzie przewijane razem z tekstem
C. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał
D. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony
5. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
A. tylko w cześci <head>, w znaczniku <script>
B. tylko w cześci <body>, w znaczniku <java>
C. zarówno w cześci <head>, jak i <body>, w znaczniku <java>
D. zarówno w cześci <head>, jak i <body>, w znaczniku <script>
6. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu
A. 2 2 1
B. 2 1 1
C. 1 2 1
D. 1 2 2
7. Kod języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
A. <head>
B. <style>
C. <meta>
D. <body>
8. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
A. jest to grafika wektorowa
B. jest to obraz stereoskopowy
C. jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji
D. jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji
9. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #2551212
B. #EE0C0C
C. #AB1A1D
D. #FF0C0C
10. Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji
A. php()
B. phpinfo()
C. phpgetinfo()
D. phpinformation()
11. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
A. A
B. B
C. C
D. D
12. W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz
A. myszki został naciśnięty
B. myszki został zwolniony
C. klawiatury został naciśnięty
D. klawiatury został zwolniony
13. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
A. tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B
B. wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B
C. zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B
D. tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych
14. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
15. W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
A. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/styl.css" />
B. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/style/styl.css" />
C. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/www/style/styl.css" />
D. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/../style/styl.css" />
16. Język JavaScrypt ma obsługę
A. obiektów DOM
B. funkcji wirtualnych
C. klas abstrakcyjnych
D. wysyłania ciastek z tą samą informacją do wielu klientów strony
17. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste?
A. NULL
B. CHECK
C. DEFAULT
D. NOT NULL
18. W języku SQL, aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
A. ADD TABLE
B. ALTER TABLE
C. INSERT TABLE
D. CREATE TABLE
19. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby
A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
C. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
D. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
20. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt napisu, należy
A. skorzystać z funkcji gradientu
B. zastosować funkcję sumy z kołem
C. zastosować funkcję wykluczenia z kołem
D. skorzystać z funkcji wstaw / dopasuj tekst do ścieżki
21. Która z wymienionych funkcji sortowania wykorzystywana w języku PHP sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów
A. sort()
B. rsort()
C. asort()
D. ksort()
22. Wciśnięcie przycisku o treści "niebieski" spowoduje wykonanie przedstawionego kodu JavaScript. Jaki będzie efekt jego działania?
A. Zmiana koloru przycisku na niebieski
B. Zmiana koloru tekstu "i skrypt" na niebieski
C. Zmiana koloru tekstu "Przykładowy tekst" na niebieski
D. Zmiana koloru tekstu "Przykładowy tekst i skrypt" na niebieski
23. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
A. klucza
B. cyklometrycznych
C. abstrakcyjnych
D. mieszających
24. Element zadeklarowany w języku C++ double *x; to
A. Parametr formalny typu rzeczywistego
B. Zmienna rzeczywista
C. Zmienna całkowita
D. Wskaźnik
25. Atrybut value w polu formularza XHTML
A. ogranicza długość pola
B. wskazuje na nazwę pola
C. ustawia pole tylko do odczytu
D. wskazuje odpowiedź domyślną
26. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
A. klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem obcym id tabeli rezyserzy
B. klucz podstawowy id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy
C. klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy
D. klucz podstawowy id tabeli z kluczem obcym rezyserzy_id tabeli rezyserzy
27. Źródłem rekordów dla raportu może być
A. Tabela
B. Inny raport
C. Makropolecenie
D. Zapytanie INSERT INTO
28. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
A. wypunktowaną
B. numerowaną
C. odnośników
D. skrótów
29. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++
A. 0
B. 2
C. 3
D. 32
30. Aby zamieścić aplikację PHP w internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu
A. FTP
B. HTTP
C. SMTP
D. NNTP
31. W języku PHP w instrukcji switch musi występować
A. instrukcja default
B. konstrukcja switch(wyrażenie)
C. przynajmniej dwie instrukcje case
D. instrukcja break po każdej instrukcji case
32. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
A. Funkcja zwraca wartość
B. Funkcja nie zwraca wartości
C. Funkcja posiada dwa parametry
D. Funkcja odwołuje się do parametrów przez referencję
33. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. W którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
A. Perl
B. PHP
C. Python
D. JavaScript
34. Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość
A. rgb(15,10,FE)
B. rgb(21,16,FE)
C. rgb(21,16,254)
D. rgb(21,16,255)
35. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
A. zarządzanie plikami na dysku
B. zarządzanie bezpieczeństwem systemu
C. tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych
D. wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy
36. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
A. Usunąć kolumnę tytul z tabeli ksiazki
B. Dodać do tabeli ksiazki kolumnę tytul
C. Zmienić nazwę kolumny w tabeli ksiazki
D. Zmienić typ kolumny w tabeli ksiazki
37. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
A. odtworzenia bazy danych z kopii bezpieczeństwa
B. odświeżenia bazy danych z kontrolą więzów integralności
C. przebudowania bazy danych w oparciu o buforowane dane
D. usunięcia bazy danych z serwera centralnego subskrybenta
38. W języku CSS, aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
A. :active
B. :hover
C. :visited
D. :coursor
39. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA... ma za zadanie
A. usunięcie tabeli USA
B. modyfikację tabeli USA
C. nadpisanie starej tabeli USA
D. utworzenie nowej tabeli USA
40. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
A. echo
B. exit
C. break
D. type
Sprawdź odpowiedzi!