Test 40 pytań EE.08

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?
A. 765
B. 751
C. 654
D. 123
2. Wynikiem dodawania liczb 33(8) oraz 71(8) jest liczba
A. 1010101(2)
B. 1100101(2)
C. 1001100(2)
D. 1010100(2)
3. Który z portów panelu tylnego płyty głównej jest oznaczany w dokumentacji jako port standardu RS232C?
A. COM
B. LPT
C. PS/2
D. USB
4. Który z elementów pokazanych na schemacie karty dźwiękowej na rysunku służy do cyfrowego przetwarzania sygnałów?
A. Przetwornik A/D
B. Procesor DSP
C. Syntezator
D. Mikser
5. Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek udostępnianych na tym serwerze?
A. Wine
B. Vsftpd
C. Samba
D. Proftpd
6. Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest
A. unikatowym numerem fabrycznym urządzenia
B. unikatową nazwą symboliczną urządzenia
C. adresem fizycznym komputera
D. adresem logicznym komputera
7. Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy
A. cron i mount
B. defrag i YaST
C. apt-get i zypper
D. aptitude i amarok
8. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?
A. IP
B. TCP
C. ARP
D. UDP
9. Liczba szesnastkowa: FFFF w systemie dwójkowym ma postać
A. 1111 1111 1111 1111
B. 1111 0000 0000 0111
C. 0010 0000 0000 0111
D. 0000 0000 0000 0000
10. Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to
A. działa poprawnie
B. zostało wyłączone
C. nie działa poprawnie
D. sterowniki na nim zainstalowane mają nowszą wersję
11. Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania
A. karty graficznej PCI-e 3.0
B. urządzeń SATA
C. stacji dyskietek
D. procesora
12. Maska podsieci /23 oznacza, że na pierwszych 23 bitach 32-cyfrowej liczby binarnej znajdują się jedynki, a na pozostałych zera. Jak będzie zapisana ta maska w systemie dziesiętnym, jeżeli każdym kolejnym 8 bitom odpowiada jedna liczba dziesiętna?
A. 255.255.0.0
B. 255.255.254.0
C. 255.255.255.0
D. 255.255.255.128
13. Który poziom macierzy RAID zapisuje dane równolegle na kilku dyskach jako jedno urządzenie
A. RAID 0
B. RAID 1
C. RAID 2
D. RAID 3
14. Zapis na dyskach BD-R odbywa się za pomocą
A. światła UV
B. lasera czerwonego
C. lasera niebieskiego
D. głowicy magnetycznej
15. W którym miejscu znajduje się nagłówek i stopka w dokumencie tekstowym Word?
A. Nagłówek jest drukowany na górnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na dolnym marginesie
B. Nagłówek jest drukowany na dolnym marginesie, natomiast stopka jest drukowana na górnym marginesie
C. Nagłówek znajduje się na początku dokumentu, natomiast stopka na końcu dokumentu
D. Na parzystych stronach dokumentu
16. Która usługa musi być uruchomiona na ruterze, aby ruter mógł zmieniać adresy IP źródłowe i docelowe przy przekazywaniu pakietów pomiędzy sieciami?
A. TCP
B. FTP
C. UDP
D. NAT
17. Po sprawdzeniu komputera programem diagnostycznym wykryto, że temperatura pracy karty graficznej posiadającej wyjścia HDMI i D-SUB, osadzonej w gnieździe PCI Express komputera stacjonarnego, wynosi 87°C. W takim przypadku serwisant powinien
A. zamienić kabel sygnałowy D-SUB na HDMI
B. sprawdzić, czy wentylator jest sprawny i czy nie jest zakurzony
C. zainstalować dodatkowy moduł pamięci RAM, aby odciążyć kartę
D. wymienić dysk twardy na nowy, o podobnej wielkości i prędkości obrotowej
18. Program służący do diagnozy komputera wyświetlił komunikat NIC ERROR. Komunikat ten oznacza awarię karty
A. dźwiękowej
B. graficznej
C. sieciowej
D. wideo
19. Które złącze na tylnym panelu komputera oznaczane jest przedstawionym symbolem graficznym?
A. HDMI
B. USB
C. PS/2
D. 8P8C
20. Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
A. get mac
B. ifconfig -a
C. show mac
D. ipconfig /all
21. Rysunek przedstawia topologię
A. magistrali
B. pierścienia
C. pełnej siatki
D. rozszerzonej gwiazdy
22. Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą
A. RAID 3
B. RAID 2
C. RAID 1
D. RAID 0
23. Symbol graficzny odnosi się do standardu urządzeń
A. LPT
B. USB
C. SCSI-12
D. FireWire
24. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, należy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
A. SSL
B. QoS
C. DMZ
D. NAT
25. Miarą podawaną w decybelach, będącą różnicą mocy sygnału przesyłanego w parze zakłócającej i sygnału wytworzonego w parze zakłócanej jest
A. poziomu mocy wyjściowej
B. przesłuch zbliżny
C. przesłuch zdalny
D. rezystancja pętli
26. We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla tej karty od A0000h do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym
A. 1010 0000 0000 0000 0000 – 1011 1111 1111 1111 1111
B. 1011 0000 0000 0000 0000 – 1100 1111 1111 1111 1111
C. 1001 1111 1111 1111 1111 – 1010 0000 0000 0000 0000
D. 1100 1111 1111 1111 1111 – 1110 1111 1111 1111 1111
27. Ile dział elektronowych posiada matryca LCD?
A. 3
B. 2
C. 1
D. 0
28. Aby wyświetlić przedstawioną informację o systemie Linux w terminalu, mależy użyć polecenia
A. hostname
B. uname -a
C. factor 22
D. uptime
29. Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
A. rozdzielczości
B. wielkości wydruku
C. formatu pliku wejściowego
D. rozmiaru skanowanego dokumentu
30. Do automatycznego przydzielania adresów IP stacjom roboczym jest stosowana usługa
A. IMAP
B. WINS
C. DHCP
D. SMTP
31. Co oznacza zwrot "wykonanie backupu systemu"?
A. Zamknięcie systemu
B. Ponowne uruchomienie systemu
C. Wykonanie aktualizacji systemu
D. Wykonanie kopii zapasowej systemu
32. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
A. router
B. sterownik
C. przełącznik
D. koncentrator
33. Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji
A. rysy twarzy
B. kształt dłoni
C. linie papilarne
D. brzmienie głosu
34. Elementem zestawu komputerowego przetwarzającym zarówno dane wejściowe, jak i wyjściowe jest
A. ploter
B. skaner
C. modem
D. głośnik
35. Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową
A. HDD
B. Plotera
C. Drukarki igłowej
D. Napędu CD-ROM
36. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux?
A. FAT
B. NTFS
C. EXT4
D. FAT32
37. Do połączenia kamery cyfrowej posiadającej interfejs IEEE 1394 (FireWire), z komputerem stosuje się kabel z wtyczką przedstawioną na zdjęciu
A. A
B. B
C. C
D. D
38. FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) to standard transmisji danych oparty na technologii światłowodowej. Jaką topologię stosujemy w sieciach wykonanych wg tej technologii?
A. gwiazdy
B. rozszerzonej gwiazdy
C. pierścienia
D. podwójnego pierścienia
39. Które pole jest zawarte w nagłówku protokołu UDP?
A. Numer potwierdzenia
B. Numer sekwencyjny
C. Wskaźnik pilności
D. Suma kontrolna
40. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
A. 11000100.10101010.00000101.00001001
B. 11000001.10111000.00000011.00001110
C. 11000010.10101100.00000111.00001101
D. 11000000.10101000.00000001.00001100
Sprawdź odpowiedzi!