Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
A. Wybrana baza nie istnieje
B. Błąd połączenia z serwerem SQL
C. Pomyślnie dodano rekord do bazy
D. Błąd przetwarzania zapytania SQL
2. W celu uzyskania efektu widocznego na rysunku, w kodzie HTML, należy umieścić znacznik skrótu <abbr> z atrybutem
A. alt
B. dfn
C. title
D. name
3. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linię, należy użyć znacznika
A. <line>
B. <br>
C. <hl>
D. <hr>
4. Który z atrybutów background-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
A. Scroll
B. Fixed
C. Local
D. Inherit
5. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
A. grafika tła będzie powtarzana (kafelki)
B. tło strony będzie przewijane razem z tekstem
C. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał
D. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony
6. Systemem zarządzania treścią pozwalającym na łatwe utworzenie i aktualizację serwisu WWW jest
A. CMS
B. SQL
C. PHP
D. CSS
7. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
A. mysqlcheck
B. mysqldump
C. truncate
D. create
8. W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
A. wyświetlenie okna z pustym polem edycyjnym
B. bezpośrednie wpisanie do zmiennej osoba wartości "Adam"
C. pobranie z formularza wyświetlonego na stronie HTML imienia "Adam"
D. wyświetlenie okna z polem edycyjnym, w którym jest wpisany domyślny tekst "Adam"
9. Wskaż PRAWDZIWE stwierdzenie dla polecenia: CREATE TABLE IF NOT EXISTS ADRES(ulica VARCHAR(70) CHARACTER SET utf8);
A. Rekordem tabeli nie może być 3 MAJA
B. Klauzula CHARACTER SET utf8 jest obowiązkowa
C. Do tabeli nie można wprowadzać ulic zawierających w nazwie polskie znaki
D. IF NOT EXISTS stosuje się opcjonalnie, aby upewnić się, że brak w bazie danych takiej tabeli
10. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
A. Tabela nie jest znormalizowana
B. Tabela jest w trzeciej postaci normalnej
C. Tabela jest w drugiej postaci normalnej
D. Tabela jest w pierwszej postaci normalnej
11. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
A. pusty napis
B. wartość nie liczbową
C. dowolną całkowitą wartość liczbową
D. dowolną dodatnią wartość liczbową
12. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa
A. zarządzania strukturą tabeli klienci
B. manipulowania danymi w tabeli klienci
C. zarządzania strukturą bazy danych klienci
D. manipulowania danymi bazy danych klienci
13. Wskaż BŁĘDNY opis optymalizacji kodu wynikowego programu
A. Jej celem jest poprawienie wydajności programu
B. W celu zwiększenia szybkości wykonywania kodu przez procesor może być prowadzona na różnych etapach pracy
C. Jej celem jest sprawdzenie zgodności z wymogami formalnymi
D. Powinna prowadzić do modyfikacji kodu źródłowego do postaci, w której będzie on działał szybciej
14. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się przynajmniej w zakresie
A. 16-19 fps
B. 20-23 fps
C. 24-30 fps
D. 31-36 fps
15. Który z rysunków obrazuje efekt działania przedstawionego fragmentu kodu HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
16. W języku JavaScript przedstawiona definicja jest definicją
A. klasy
B. tablicy
C. obiektu
D. kolekcji
17. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
B. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
C. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
D. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
18. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
A. wykonać pełną kopię bezpieczeństwa
B. zalogować sie do kopii bezpieczeństwa
C. wykonać kopię bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego
D. przeczytać komunikaty wygenerowane podczas tworzenia kopii
19. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
A. float:left;
B. align:left;
C. style:left;
D. alt:left;
20. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
A. pseudoklasę :visited
B. pseudoklasę :hover
C. pseudoelement :first-line
D. nowy selektor klasy dla wiersza tabeli
21. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
A. zostanie ustawiony dolny margines dla bloku B
B. blok B będzie oddalony od bloku A o 20 px
C. blok A będzie przesunięty w lewo o 20 px
D. bloki A i B będą nachodzić na siebie.
22. Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków: 1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa, 2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
A. ((a>99) || (a<1000)) || (b<0)
B. ((a>99) && (a<1000)) || (b<0)
C. ((a>99) || (a<1000)) && (b<0)
D. ((a>99) && (a<1000)) && (b<0)
23. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
A. DROP firma;
B. ALTER firma DROP;
C. DROP DATABASE firma;
D. ALTER firma DROP DATABASE;
24. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt napisu, należy
A. skorzystać z funkcji gradientu
B. zastosować funkcję sumy z kołem
C. zastosować funkcję wykluczenia z kołem
D. skorzystać z funkcji wstaw / dopasuj tekst do ścieżki
25. Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
A. LIKE
B. DISTINCT
C. ORDER BY
D. GROUP BY
26. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
A. font-family: Verdana;
B. font-style: Verdana;
C. font-name: Verdana;
D. font-weight: Verdana;
27. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
A. mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
B. mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
C. mysql -u root -p baza < kopia.sql
D. mysql -u root -p baza > kopia.sql
28. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
A. Wymusza unikatowe nazwy pól tabeli
B. Blokuje możliwość wpisania wartości NULL
C. Jest stosowany tylko w przypadku pól liczbowych
D. Jest stosowany, jeśli wartość w kolumnie nie mogą się powtarzać
29. Wysokość dźwięku zależy od
A. siły wzbudzenia drgania
B. sposobu pobudzania drgania
C. czasu drgania źródła dzwięku
D. częstotliwości drgania fali akustycznej
30. Odwoływanie funkcji do samej siebie to
A. iteracja
B. rekurencja
C. hermetyzacja
D. dziedziczenie
31. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
A. !
B. #
C. //
D. <!
32. Polecenie SQL o treści: UPDATE artykuly SET cena = cena * 0.7 WHERE kod = 2; oznacza
A. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena o 30% dla wszystkich artykułów
B. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena dla którego pole kod jest równe 2
C. wprowadzenie w tabeli artykuly nowych pól cena i kod
D. wprowadzenie w tabeli artykuly pola o nazwie cena ze znacznikiem kod
33. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
A. możliwość udostępnienia bazy danych
B. prawa dostępu do serwera bazy danych
C. poprawność składni zapytań
D. spójność bazy danych
34. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
A. pomiędzy znacznikami body
B. w części nagłówkowej witryny internetowej
C. pomiędzy znacznikami paragrafu
D. w stopce witryny internetowej
35. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
A. klasy/obiekty mogą współdzielić ze sobą funkcjonalność
B. pola i metody wykorzystywane tylko przez daną klasę/obiekt są ograniczone zasięgiem private lub protected
C. klasy/obiekty mogą mieć zdefiniowane metody wirtualne, które są implementowane w pochodnych klasach/obiektach
D. typy pól w klasach/obiektach mogą być dynamicznie zmieniane w zależności od danych im przypisywanych
36. W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
A. 0
B. 2
C. 10
D. 20
37. Źródłem rekordów dla raportu może być
A. Tabela
B. Inny raport
C. Makropolecenie
D. Zapytanie INSERT INTO
38. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?
A. <p>
B. </b>
C. <br>
D. </br>
39. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
A. obj1
B. oblicz
C. czescCalkowita
D. czescUlamkowa
40. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
A. db2
B. eclipse
C. framework
D. middleware
Sprawdź odpowiedzi!