Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. W języku CSS, zapis w następującej postaci sprawi, iż koloru czerwonego będzie
A. pierwsza linia paragrafu
B. tekst nagłówka pierwszego stopnia
C. pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia
D. pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia
2. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linię, należy użyć znacznika
A. <line>
B. <br>
C. <hl>
D. <hr>
3. Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
A. Java, C#, AJAX, Ruby, PHP
B. Java, C#, Python, Ruby, PHP
C. C#, Python, Ruby, PHP, JavaScript
D. Java, C#, Python, ActionScript, PHP
4. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
5. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znaczników, należy użyć
A. <p>
B. <div>
C. <span>
D. <param>
6. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
A. logiczny
B. znakowy
C. tablicowy
D. łańcuchowy
7. Program debugger służy do:
A. interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java
B. analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów
C. analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów składniowych
D. tłumaczenia kodu zapisanego językiem wyższego poziomu na język maszynowy
8. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
A. select AVG (nazwisko) into pensja
B. select VAR (pracownicy) into pensja
C. select AVG (pensja) from pracownicy
D. select VAR (pensja) from nazwisko
9. W podanym kodzie HTML przedstawiony styl CSS jest stylem
A. nagłówkowym
B. dynamicznym
C. zewnętrznym
D. lokalnym
10. W języku PHP pobrano z bazy danych wyniki działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query(). Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wierszy danych, należy zastosować polecenie:
A. mysql_field_len()
B. mysql_list_fields()
C. mysql_fetch_row()
D. mysql_fetch_lengths()
11. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
A. /
B. ||
C. &
D. %
12. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <php .......... />
B. <?php .......... ?>
C. <php> ......... </php>
D. <?php> ........ <php?>
13. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
A. if
B. next
C. switch
D. foreach
14. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
A. Pętla wykona się tylko raz
B. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy
C. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3
D. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków
15. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
A. Jest to styl lokalny
B. Zdefiniowano dwie klasy
C. Akapit będzie transponowany na małe litery
D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów
16. Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
A. JNG
B. PNG
C. CDR
D. SVG
17. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt pogrubienia, pochylenia lub zapisania w górnym indeksie należy zapisać kod:
A. <i>pogrubiony <b>pochylony lub w </i><sup>górnym indeksie</sup>
B. <i>pogrubiony </i><b>pochylony</b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>
C. <b>pogrubiony </b><i>pochylony</i> lub w <sup>górnym indeksie</sup>
D. <b>pogrubiony <i>pochylony</i></b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>
18. W kodzie PHP znak "//" oznacza
A. początek skryptu
B. operator alernatywy
C. operator dzielenia całkowitego
D. początek komentarza jednoliniowego
19. W podanej regule CSS: h1 {color: blue} h1 oznacza
A. klasę
B. wartość
C. selektor
D. deklarację
20. W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
A. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/styl.css" />
B. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/style/styl.css" />
C. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/www/style/styl.css" />
D. <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/../style/styl.css" />
21. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
A. rozproszonym
B. centralnego subskrybenta
C. równorzędnym
D. centralnego wydawcy
22. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
A. A
B. B
C. C
D. D
23. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
A. Zwraca listę wyników z pierwszego zapytania oraz listę wyników z drugiego zapytania, powodując domyślne usuwanie powtarzających się wierszy.
B. Zwraca te wiersze, które wystąpiły w wyniku pierwszego zapytania, ale nie było ich w wyniku drugiego zapytania.
C. Zwraca te wiersze, które wystąpiły w wyniku drugiego zapytania, ale nie było ich w wyniku pierwszego zapytania.
D. Zwraca część wspólną wyników dwóch zapytań.
24. W języku CSS, aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
A. :active
B. :hover
C. :visited
D. :coursor
25. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
A. Wymusza unikatowe nazwy pól tabeli
B. Blokuje możliwość wpisania wartości NULL
C. Jest stosowany tylko w przypadku pól liczbowych
D. Jest stosowany, jeśli wartość w kolumnie nie mogą się powtarzać
26. W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
A. <p><big>Duży tekst</p> zwykły tekst
B. <p><strike>Duży tekst zwykły tekst</p>
C. <p><big>Duży tekst</big> zwykły tekst</p>
D. <p><strike>Duży tekst</strike> zwykły tekst</p>
27. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
A. szumu
B. gradientu
C. pikselizacji
D. antyaliasingu
28. Które ze znaczników HTML umożliwią wyświetlenie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeżeli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
A. <p>Dobre strony </p><p style="letter-spacing:3px">mojej strony</p>
B. <h3>Dobre strony </h3><h3 style="letter-spacing:3px">mojej strony</h3>
C. <div>Dobre strony </div><div style="letter-spacing:3px">mojej strony</div>
D. <span>Dobre strony </span><span style="letter-spacing:3px">mojej strony</span>
29. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć sie kwerendą
A. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" OR pamiec < 8;
B. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" OR pamiec >= 8;
C. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" AND pamiec < 8;
D. SELECT * FROM komputery WHERE procesor = "Intel" AND pamiec >= 8;
30. W języku JavaScript zapisano następującą funkcję. Ma ona za zadanie
A. Wypisać wartość odwrotną do f
B. Zwrócić wartość odwrotną do f
C. Wypisać wartość bezwzględną z f
D. Zwrócić wartość bezwzględną z f
31. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
A. raport
B. kwerenda
C. formularz
D. makropolecenie
32. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
A. SELECT
B. UPDATE
C. INSERT INTO
D. CHECK TABLE
33. Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
A. Braku cudzysłowu
B. Niedomknięcia znacznika br
C. Niedomknięcia znacznika img
D. Powtórzenia nazwy pliku graficznego
34. Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
A. Zadeklarować zmienną i
B. Zainicjować zmienną text
C. Sprawdzić rozmiar tabeli tab
D. Sprawdzić czy text jest typu znakowego
35. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
A. klucza
B. cyklometrycznych
C. abstrakcyjnych
D. mieszających
36. Zapis w języku JavaScript ma za zadanie
A. utworzenie nowej klasy napis1.
B. wywołanie metody obiektu napisy
C. utworzenie obiektu napis1 klasy napisy
D. zadeklarowanie zmiennej napis1 i wywołanie funkcji, której argumentem jest napis1
37. W języku HTML zdefiniowano hiperłącze ze znakiem #. Co stanie się po wybraniu przedstawionego odsyłacza?
A. Zostanie wywołany skrypt o nazwie dane
B. Otworzy się osobna karta przeglądarki o nazwie dane
C. Zostanie wybrany adres względny URL o nazwie dane
D. Strona przewinie się do elementu o wartości id równej dane
38. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
A. raportowania danych
B. wyszukiwania wierszy spełniających dane kryteria
C. wprowadzenia powiązań w relacyjnych bazach danych
D. wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych
39. Które z zadań programistycznych powinno być wykonane po stronie serwera?
A. Zmiana stylu HTML na stronie wywołana przesunięciem kursora
B. Zapisanie danych pobranych z aplikacji internetowej w bazie danych
C. Sprawdzenie danych wpisanych do pola tekstowego w czasie rzeczywistym
D. Ukrywanie i pokazywanie elementów strony w zależności od aktualnego stanu kursora
40. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
A. <a href='mailto:adres'> tekst </a>
B. <a href='http://adres'> tekst </a>
C. <a href="http://adres"> tekst <a>
D. <a href="mailto:adres"> tekst </a>
Sprawdź odpowiedzi!