Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. W prezentowanym kodzie PHP w miejscu kropek powinno znaleźć się polecenie
A. mysqli_fetch_row($zapytanie);
B. mysqli_free_result($zapytanie);
C. mysqli_num_fields($zapytanie);
D. mysqli_query($zapytanie);
2. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
A. HLS
B. RGB
C. CMY
D. CMYK
3. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie interenetowej ?
A. <p>
B. </b>
C. <br>
D. </br>
4. Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
A. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN KEY REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
B. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN REFERENCES KEY osoby (nazwisko, imie)
C. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
D. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY ON (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
5. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
A. Nasycenie barw
B. Przezroczystość
C. Ostrość krawędzi
D. Kolejność wyświetlenia pikseli
6. W której technologii nie jest możliwe przetwarzanie danych użytkownika wprowadzanych na stronie WWW?
A. CSS
B. PHP
C. AJAX
D. JavaScript
7. Polecenie SQL, które usuwa bazę danych o nazwie firma, ma postać
A. DROP firma;
B. ALTER firma DROP;
C. DROP DATABASE firma;
D. ALTER firma DROP DATABASE;
8. Baza danych ma dwie tabele połączone relacją 1..n. Którą klauzulą SQL należy połączyć tabele, aby wybrać korespondujące ze sobą wartości z pól obu tabel?
A. OUTER LINK
B. INNER LINK
C. JOIN
D. AND
9. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
A. readfile()
B. var_dump()
C. implode()
D. strlen()
10. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami: nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 zł i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
A. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 3;
B. SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 4;
C. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 AND miejsca > 4;
D. SELECT * FROM wycieczki WHERE cena < 2000 OR miejsca > 3;
11. Wskaż FAŁSZYWE stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału dźwiękowego
A. Polecenie normalizacja dostępne jest w menu programu do obróbki dźwięku
B. W wyniku normalizacji wyrównywany jest poziom głośności całego nagrania
C. Jeśli najgłośniejszy fragment dźwięku osiąga połowę skali, wszystko zostanie pogłośnione razy dwa - czyli tak, aby najgłośniejszy fragment osiągnął maksimum na skali
D. Normalizacja polega na zmniejszeniu poziomu najgłośniejszej próbki w sygnale do zadanej wartości i następnie w odniesieniu do niej proporcjonalnym zwiększeniu głośności reszty sygnału
12. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt napisu, należy
A. skorzystać z funkcji gradientu
B. zastosować funkcję sumy z kołem
C. zastosować funkcję wykluczenia z kołem
D. skorzystać z funkcji wstaw / dopasuj tekst do ścieżki
13. Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
A. <meta background = blue>
B. <meta name = "!DOCTYPE">
C. <meta title = "Strona dla hobbystów">
D. <meta name = "description" content = "Masz jakieś hobby? To jest strona dla Ciebie!">
14. Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest
A. żółta
B. zielona
C. niebieska
D. czerwona
15. Relacja w bazach danych jest
A. logicznym połączeniem tabel
B. kluczem głównym w relacji tabel
C. algebraicznym połączeniem tabel
D. połączeniem dwóch pól jednej tabeli
16. Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
A. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN "M%";
B. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE "M%";
C. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko = "M%";
D. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN "M%";
17. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
A. kluczy PRIMARY KEY i FOREIGN KEY
B. klucza FOREIGN KEY z wartością NOT NULL
C. klucza obcego z wartością NOT NULL i UNIQUE
D. klucza PRIMARY KEY z wartością NOT NULL i UNIQUE
18. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
A. usunąć istniejący obiekt
B. zmienić parametry obiektu
C. zaktualizować dane obiektu
D. dodać nowy obiekt
19. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
A. w pikselach
B. w procentach
C. w milimetrach
D. tylko znacznikami big i small
20. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
A. debugowanie
B. uruchamianie
C. kompilowanie
D. implementowanie
21. Do tabeli pracownicy wpisano rekordy. Co zostanie wyświetlone po uruchomieniu kwerendy SQL SELECT podanej w ramce?
A. Wartość 5400, czyli najwyższa pensja pracownika.
B. Wartość 19500, czyli suma wszystkich pensji pracowników.
C. Wartość 10000, czyli suma pensji pracownika o id=4 oraz o id=6
D. Dwie wartości: 4600 i 5400, jako pensje pracowników wyższe niż 4000
22. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
A. wielu wartości lub funkcji
B. wielu wartości dowolnego typu
C. wielu wartości wyłącznie liczbowych
D. wielu wartości wyłącznie tekstowych
23. Funkcja JavaScript powinna być wywołana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
A. onload
B. onclick
C. onkeydown
D. onmouseout
24. Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
A. LIKE
B. DISTINCT
C. ORDER BY
D. GROUP BY
25. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik
A. nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik
B. odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci
C. skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik
D. nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik
26. W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
A. ulicy i miasta z pierwszego zwróconego rekordu
B. ulicy i miasta ze wszystkich zwróconych rekordów
C. miasta i kodu pocztowego z pierwszego zwróconego rekordu
D. miasta i kodu pocztowego ze wszystkich zwróconych rekordów
27. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
A. działania linków
B. błędów składni kodu
C. zgodności z przeglądarkami
D. źródła pochodzenia narzędzi edytorskich
28. Polecenie SQL o treści: UPDATE artykuly SET cena = cena * 0.7 WHERE kod = 2; oznacza
A. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena o 30% dla wszystkich artykułów
B. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena dla którego pole kod jest równe 2
C. wprowadzenie w tabeli artykuly nowych pól cena i kod
D. wprowadzenie w tabeli artykuly pola o nazwie cena ze znacznikiem kod
29. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
A. Wybrana baza nie istnieje
B. Błąd połączenia z serwerem SQL
C. Pomyślnie dodano rekord do bazy
D. Błąd przetwarzania zapytania SQL
30. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
A. if
B. next
C. switch
D. foreach
31. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
A. jedynie znane czcionki, np. Arial
B. rozmiary obrazów w procentach
C. rozmiary obrazów wyłącznie w pikselach
D. rozkład strony wyłącznie za pomocą tabel
32. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista:
A. będzie pisał kod bez wcięć
B. nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if, jeśli po nim nastąpiła sekcja else
C. będzie deklarował zmienne wewnątrz warunku
D. pobierze wartość z formularza, w którym pole input nie było wypełnione
33. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
34. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie. Oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany
A. cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania
B. pochylony tekst paragrafu
C. cały tekst nagłówków niezależnie od ich formatowania
D. pogrubiony tekst paragrafu
35. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
A. loop
B. muted
C. poster
D. controls
36. Przedstawiona linia kreskowana w stylu obramowania CSS jest określona właściwością
A. solid
B. double
C. dotted
D. dashed
37. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
A. zostaną posortowane
B. nie będą zawierały powtórzeń
C. będą spełniały określony warunek
D. będą pogrupowane według określonego pola
38. Który z elementów dokumentacji aplikacji powinien znaleźć się w dokumentacji użytkownika?
A. Opis kodu źródłowego
B. Opis obsługi funkcji systemu
C. Opis wykorzystanej technologii i bibliotek
D. Opis algorytmów zastosowanych w kodzie
39. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
A. tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych
B. struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego
C. tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych
D. klasy 50 elementów typu tablicowego
40. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
A. W3C
B. ISO
C. NASK
D. WYSIWYG
Sprawdź odpowiedzi!