Test 40 pytań E.14

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
2. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie owoce które przyjmie wartość jabłko. Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
A. cookie("owoce","jabłko",3600);
B. cookie("jabłko","owoce",3600);
C. setcookie("owoce","jabłko",time()+3600);
D. setcookie("jabłko","owoce",time()+3600);
3. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
A. Z regułami
B. Z atrybutami
C. Z przywilejami obiektowymi
D. Z przywilejami systemowymi
4. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
A. UPDATE samochody SET przebieg = 0;
B. UPDATE przebieg SET 0 FROM samochody;
C. UPDATE przebieg SET 0 TABLE samochody;
D. UPDATE samochody SET przebieg VALUE 0;
5. W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika
A. <img>
B. <audio>
C. <video>
D. <object>
6. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
A. jasnością koloru
B. nasyceniem koloru
C. dopełnieniem koloru
D. przezroczystością koloru
7. Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów strony WWW.
A. Lokalny, Wewnętrzny, Zewnętrzny
B. Zewnętrzny, Wydzielone bloki, Lokalny
C. Rozciąganie stylu, Zewnętrzny, Lokalny
D. Wewnętrzny, Zewnętrzny, Rozciąganie stylu
8. Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków: 1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa, 2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
A. ((a>99) || (a<1000)) || (b<0)
B. ((a>99) && (a<1000)) || (b<0)
C. ((a>99) || (a<1000)) && (b<0)
D. ((a>99) && (a<1000)) && (b<0)
9. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
A. <background=""></background>
B. <body bgcolor=""></body>
C. <bgcolor=""></bgcolor>
D. <body background=""></body>
10. Prosta animacja może być zapisana w formacie
A. PSD
B. BMP
C. GIF
D. TIFF
11. Tworzenie i przypisanie do zmiennej tablicy asocjacyjnej zrealizuje się w PHP zapisem
A. $tab = array (1, 2, 3, 4);
B. $tab = array (array (1, 2), array (3, 4));
C. $tab = array (); $tab[] = array (1, 2, 3, 4);
D. $tab = array ("a" => 1, "b" => 2, "c" => 3);
12. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka Java Script, należy po znakach // wpisać komentarz
A. nieprawidłowe dane
B. wybór losowej wartości ze zmiennych a, b i c
C. w zmiennej x minimalna wartość ze zmiennych a, b, c
D. w zmiennej x maksymalna wartość ze zmiennych a, b, c
13. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
A. 1:1
B. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Klienta, a wiele po stronie Zamówienia
C. 1:n, gdzie 1 jest po stronie Zamówienia, a wiele po stronie Klienta
D. n:n
14. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
A. Tagi inteligentne
B. Wartość domyślną
C. Maskę wprowadzania
D. Regułę sprawdzania poprawności
15. Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
A. open
B. import
C. require
D. include
16. Przedstawiony kod źródłowy ma za zadanie wyświetlić
A. wylosowane liczby od 1 do 99
B. kolejne liczby od 1 do 100
C. wczytane z klawiatury liczby tak długo, aż nie zostanie wczytana wartość 0
D. losowe liczby od 0 do 100 tak długo, aż nie zostanie wylosowana wartość 0
17. W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkowania jan. Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do
A. tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli
C. tworzenia tabeli i wypełniania jej danymi
D. przeglądania tabeli
18. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
A. Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel
B. Według parametru wyrob_id dla wyłącznie dla trzech tabel
C. Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel
D. Według parametru nr_id dla wszystkich tabel
19. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
A. Wymusza unikatowe nazwy pól tabeli
B. Blokuje możliwość wpisania wartości NULL
C. Jest stosowany tylko w przypadku pól liczbowych
D. Jest stosowany, jeśli wartość w kolumnie nie mogą się powtarzać
20. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
A. serwera WWW
B. serwera MySQL
C. debugera JavaScript
D. przeglądarki internetowej
21. W jaki sposób wykonanie podanej w ramce kwerendy SQL wpłynie na tabelę pracownicy?
A. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o stałej długości 9
B. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o stałej długości 9
C. Zmieni typ danych kolumny plec na znakowy o zmiennej długości 9
D. Doda kolumnę plec ze znakowym typem danych o zmiennej długości 9
22. Który z formatów zapewnia największa redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
A. WAV
B. PCM
C. MP3
D. CD-Audio
23. Element zadeklarowany w języku C++ double *x; to
A. Parametr formalny typu rzeczywistego
B. Zmienna rzeczywista
C. Zmienna całkowita
D. Wskaźnik
24. Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
A. Tabela nie jest znormalizowana
B. Tabela jest w trzeciej postaci normalnej
C. Tabela jest w drugiej postaci normalnej
D. Tabela jest w pierwszej postaci normalnej
25. Przedstawione formatowanie CSS sprawi, że dla prezentowanego nagłówka trzeciego stopnia
A. tło będzie szare
B. tło będzie pomarańczowe
C. kolor czcionki będzie szary
D. kolor czcionki będzie pomarańczowy
26. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
A. grafika tła będzie powtarzana (kafelki)
B. tło strony będzie przewijane razem z tekstem
C. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał
D. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony
27. W części nagłówkowej kodu HTML zapisano tekst przedstawiony na obrazku. Zapisany tekst zostanie wyświetlony
A. na pasku tytułu przeglądarki
B. w treści strony, na banerze
C. w polu adresu, za wpisanym adresem URL
D. w treści strony, w pierwszym wyświetlonym nagłówku
28. W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest
A. loop
B. muted
C. poster
D. controls
29. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić
A. średnią tabeli
B. liczbę wierszy
C. sumę w kolumnie wartosc
D. średnią w kolumnie wartosc
30. Przedstawione pole input umożliwi
A. wpisanie hasła
B. zaznaczenie opcji
C. wpisanie dowolnego tekstu
D. wybranie opcji z listy o wartościach text1 i text2
31. W języku CSS, zapis w następującej postaci sprawi, iż koloru czerwonego będzie
A. pierwsza linia paragrafu
B. tekst nagłówka pierwszego stopnia
C. pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia
D. pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia
32. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
A. <meta keywords="psy, koty, gryzonie">
B. <meta name="keywords" ="psy, koty, gryzonie">
C. <meta name="keywords" content="psy, koty, gryzonie">
D. <meta name="description" content="psy, koty, gryzonie">
33. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
A. Nasycenie barw
B. Przezroczystość
C. Ostrość krawędzi
D. Kolejność wyświetlenia pikseli
34. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
A. wykonać pełną kopię bezpieczeństwa
B. zalogować sie do kopii bezpieczeństwa
C. wykonać kopię bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego
D. przeczytać komunikaty wygenerowane podczas tworzenia kopii
35. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
A. Tabela
B. Raport
C. Zapytanie
D. Formularz
36. Przy użyciu jakiego znacznika HTML otrzymamy tekst napisany czcionką o stałej szerokości znaku, który uwzględnia dodatkowe spacje, tabulacje i znaki końca linii?
A. <ins> ... </ins>
B. <pre> ... </pre>
C. <code> ... </code>
D. <blockquote> ... </blockquote>
37. Debugger to program służący do
A. badania właściwości programu
B. sprawdzania szybkości programu
C. wyszukiwania błędów w kodzie programu
D. zoptymalizowanie pamięci używanej przez aplikację
38. Podana definicja stylu CSS sprawi, że nagłówki pierwszego stopnia będą
A. wyjustowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między liniami będą ustawione na 10 px
B. wyjustowane, pisane małymi literami, a odstępy między literami będą ustawione na 10 px
C. wyśrodkowane, pisane małymi literami, a odstępy między liniami będą ustawione na 10 px
D. wyśrodkowane, pisane wielkimi literami, a odstępy między literami będą ustawione na 10 px
39. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
A. mySQL
B. MS SQL
C. PostgreSQL
D. MS ACCESS
40. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
Sprawdź odpowiedzi!