Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
A. 5m^2
B. 10m^2
C. 20m^2
D. 30m^2
2. Który z wymienionych mechanizmów zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych standardu 802.11n?
A. WEP
B. WPA
C. WPA2
D. Autoryzacja
3. Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
A. ping
B. tracert
C. netstat
D. ipconfig
4. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
A. ping
B. tracert
C. ipconfig
D. nslookup
5. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
A. 10.0.3.5
B. 128.1.0.8
C. 191.12.0.18
D. 239.255.203.1
6. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?
A. Zaktualizować system operacyjny
B. Przelogować się na innego użytkownika
C. Zaktualizować sterownik karty sieciowej
D. Sprawdzić adres IP przypisany do karty sieciowej
7. Zgodnie z normą PN-EN 50174 maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
A. 90 m
B. 100 m
C. 110 m
D. 150 m
8. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
A. S/UTP
B. F/UTP
C. S/FTP
D. F/FTP
9. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
A. 253
B. 254
C. 255
D. 256
10. W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się
A. harmonogram prac wykonawczych
B. umowa zlecającego pracę z wykonawcą
C. wstępny kosztorys materiałów i robocizny
D. schemat sieci z oznaczonymi punktami dystrybucyjnymi i gniazdami
11. Który z adresów IP jest adresem publicznym?
A. 10.99.15.16
B. 172.18.0.16
C. 172.168.0.16
D. 192.168.168.16
12. Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
A. FTP
B. POP3
C. SNMP
D. SMTP
13. Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
A. 192.21.140.1
B. 192.10.255.3A
C. 192.309.1.255
D. 192.0.FF.FF
14. Standard o nazwie IEEE 802.11 stosowany w lokalnych sieciach komputerowych opisuje sieć:
A. Ethernet
B. Wireless LAN
C. Token Ring
D. Fiber Optic FDDI
15. Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?
A. Streamer
B. Blue Ray
C. Dysk SSD
D. Napęd DVD
16. Jaki protokół odpowiada za zamianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
A. RARP
B. SNMP
C. ARP
D. SMTP
17. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
A. TCP
B. UDP
C. ICMP
D. SMTP
18. Którego zadania NIE realizują serwery plików?
A. Zarządzania bazami danych
B. Udostępniania plików w Internecie
C. Odczytu i zapisu danych na dyskach twardych
D. Wymiany danych pomiędzy użytkownikami sieci
19. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyświetlania informacji o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
A. ping
B. route
C. nbtstat
D. ipconfig
20. Które środowisko powinien wybrać administrator sieci, aby zainstalować serwer stron WWW w systemie Linux?
A. MySQL
B. Apache
C. proftpd
D. vsftpd
21. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału na 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
A. 255.255.224.0
B. 255.255.240.0
C. 255.255.248.0
D. 255.255.254.0
22. Jaki protokół służy do translacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi adresami IP?
A. ARP
B. NAT
C. RARP
D. SNMP
23. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
A. pośredni
B. abonencki
C. dostępowy
D. dystrybucyjny
24. Urządzenie przedstawione na rysunku to
A. ruter
B. wtórnik
C. koncentrator
D. bramka VoIP
25. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
A. ICMP
B. RDP
C. LDAP
D. FTP
26. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
A. hub
B. switch
C. router
D. firewall
27. W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
A. siatką
B. lasem
C. liściem
D. gwiazdą
28. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
A. identyfikacji komputera w sieci
B. lokalizacji zasobów sieciowych
C. zdalnego połączenia z innym hostami
D. wirtualizacji fizycznych komputerów
29. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko "Zarządzanie dokumentami". Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?
A. Dla grupy Pracownicy należy nadać uprawnienia "Drukuj"
B. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia "Drukuj"
C. Dla grupy Pracownicy należy usunąć uprawnienia "Zarządzanie dokumentami"
D. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia "Zarządzanie dokumentami"
30. Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
A. 255.255.255.128
B. 255.255.255.192
C. 255.255.255.224
D. 225.225.225.240
31. Podstawową funkcją serwera FTP jest
A. synchronizacja czasu
B. zarządzanie kontami poczty
C. udostępnianie plików
D. monitoring sieci
32. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
A. DHCP
B. DNS
C. TELNET
D. SSH
33. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
A. SMTP
B. DHCP
C. SNMP
D. DNS
34. Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?
A. WAS
B. WINS
C. DHCP
D. HTTPS
35. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
A. usługi LDS w usłudze Active Directory
B. usługi domenowej w usłudze Active Directory
C. usługi certyfikatów w usłudze Active Directory
D. usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory
36. Jakie zadanie realizuje protokół ARP (Address Resolution Protocol)?
A. Ustala adres MAC na podstawie adresu IP
B. Przesyła informacje zwrotne o problemach z siecią
C. Kontroluje przepływ pakietów wewnątrz systemów autonomicznych
D. Zarządza grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP
37. Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest
A. długość
B. tłumienie
C. przenik zdalny
D. przenik zbliżny
38. Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
A. 192.21.140.16
B. 192.10.255.3A
C. 192.309.1.255
D. 192.0.FF.FF
39. Aby użytkownicy sieci lokalnej mogli przeglądać strony WWW protokołami HTTP i HTTPS, brama internetowa musi przepuszczać ruch na portach
A. 80 i 434
B. 80 i 443
C. 90 i 434
D. 90 i 443
40. Którą konfiguracje sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
A. 10.8.0.101 i 255.255.255.0
B. 10.8.1.101 i 255.255.255.0
C. 10.8.0.101 i 255.255.0.0
D. 10.8.1.101 i 255.255.0.0
Sprawdź odpowiedzi!