Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
A. aktywnej
B. pasywnej
C. terytorialnej
D. dalekosiężnej
2. Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
A. 11 Mb/s
B. 54 Mb/s
C. 600 Mb/s
D. 1000 Mb/s
3. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
A. NNTP
B. FTP
C. HTTP
D. NTP
4. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
A. Channel Width
B. Wireless Channel
C. Transmission Rate
D. Wireless Network Name
5. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
A. gedit
B. mkdir
C. chmod
D. adduser
6. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
A. Active Directory Federation Service
B. usługi domenowe Active Directory
C. usługi certyfikatów Active Directory
D. usługi Domain Name System w usłudze Active Directory
7. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?
A. Jest to protokół routingu
B. Jest to protokół konfiguracji hosta
C. Jest to protokół przesyłania plików
D. Jest to protokół dostępu do bazy danych
8. Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli
A. usługi LDS w usłudze Active Directory
B. usługi domenowej w usłudze Active Directory
C. usługi certyfikatów w usłudze Active Directory
D. usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory
9. Ile symboli przełączników i ruterów jest na schemacie?
A. 3 przełączniki i 4 rutery
B. 4 przełączniki i 3 rutery
C. 4 przełączniki i 8 ruterów
D. 8 przełączników i 3 rutery
10. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
A. TCP/IP
B. IGMP
C. DHCP
D. UDP
11. Z którym medium transmisyjnym wykorzystuje się przedstawiony na rysunku adapter?
A. Ze światłowodem
B. Z przewodem FTP
C. Z przewodem UTP
D. Z przewodem koncentrycznym
12. Który z protokołów jest używany do wymiany informacji o trasach oraz dostępności sieci pomiędzy ruterami należącymi do tego samego systemu autonomicznego?
A. RIP
B. TCP
C. HTTP
D. RARP
13. Zjawisko przesłuchu, występujące w sieciach komputerowych, polega na
A. stratach sygnału w torze transmisyjnym
B. opóźnieniach propagacji sygnału w torze transmisyjnym
C. niejednorodności toru spowodowanej zmianą geometrii par przewodów
D. przenikaniu sygnału pomiędzy sąsiadującymi w kablu parami przewodów
14. W celu sprawdzenia mapy podłączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć
A. testera okablowania
B. reflektometru kablowego TDR
C. reflektometru optycznego OTDR
D. analizatora protokołów sieciowych
15. Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni, a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać
A. ruter
B. przełącznik
C. koncentrator
D. punkt dostępowy
16. Przedstawiony stan ekranu terminala uzyskano w wyniku testu przeprowadzonego w systemie Windows. Pracownik serwisu uzyskał w ten sposób informację o:
A. ścieżce do lokalizacji docelowej
B. sprawności połączenia przy użyciu protokołu IPX/SPX
C. poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP
D. możliwości diagnozowania infrastruktury systemu DNS
17. Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejszy domeny kolizji?
A. Router
B. Modem
C. Przełącznik
D. Koncentrator
18. Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
A. Cena narzędzi do montażu i łączenia przewodów
B. Maksymalna prędkość transmisji danych 10Mb/s
C. Maksymalna odległość pomiędzy stacjami wynosząca 185 m
D. Brak możliwości zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych
19. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele routingu hosta?
A. netstat -n
B. netstat -r
C. ipconfig /renew
D. ipconfig /release
20. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
A. nslookup
B. ping
C. route
D. tracert
21. Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?
A. RJ45
B. BNC
C. E2000
D. SC/PC
22. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
A. Monitor sieciowy
B. Reflektometr OTDR
C. Analizator protokołów
D. Analizator sieci LAN
23. Urządzenie przedstawione na rysunku to
A. ruter
B. wtórnik
C. koncentrator
D. bramka VoIP
24. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5e, wyposażony w złącza szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
A. narzędzia zaciskowego 8P8C
B. narzędzia zaciskowego BNC
C. narzędzia uderzeniowego
D. narzędzia JackRapid
25. Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to
A. 255.255.255.128
B. 255.255.255.192
C. 255.255.255.224
D. 255.255.255.240
26. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
A. zmianę topologii sieci
B. zmniejszenie ilości kolizji
C. konieczność zmiany adresów IP
D. zwiększenie domeny rozgłoszeniowej
27. W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) stacja, która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie
A. wysyła zgłoszenie żądania transmisji
B. oczekuje żetonu zezwalającego rozpoczęcie nadawania
C. po wykryciu ruchu w sieci czeka aż nośnik będzie wolny
D. oczekuje na nadanie priorytetu transmisji przez koncentrator
28. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
A. Monitor sieciowy
B. Reflektometr OTDR
C. Analizator sieci LAN
D. Analizator protokołów
29. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?
A. 10.0.3.5
B. 128.1.0.8
C. 191.12.0.18
D. 239.255.203.1
30. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
A. AC3
B. GSM
C. G.711
D. A.512
31. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
A. S/UTP
B. F/UTP
C. S/FTP
D. F/FTP
32. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
A. 5 znaków
B. 6 znaków
C. 10 znaków
D. 12 znaków
33. Które urządzenie umożliwi podłączenie drukarki nieposiadającej karty sieciowej do lokalnej sieci komputerowej?
A. Regenerator
B. Koncentrator
C. Punkt dostępu
D. Serwer wydruku
34. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
A. 10 kanałów
B. 9 kanałów
C. 11 kanałów
D. 13 kanałów
35. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest:
A. 2000::/3
B. FF00::/8
C. FE80::/10
D. ::/128
36. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
A. hub
B. switch
C. router
D. firewall
37. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs graficzny
A. Enterprise
B. Datacenter
C. Server Core
D. Standard Edition
38. Przydzielaniem numerów IP w sieci zajmuje się serwer
A. DHCP
B. DNS
C. WINS
D. NMP
39. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
A. Szyny
B. Drzewa
C. Gwiazdy
D. Magistrali
40. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
A. NS
B. PTR
C. AAAA
D. CNAME
Sprawdź odpowiedzi!