Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie czterdziestu pytań w przedstawionej części pisemnej, otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Norma TIA/EIA-568-B.2 określa specyfikację parametrów transmisyjnych
A. kabli koncentrycznych
B. światłowodów
C. fal radiowych
D. kabli UTP
2. Protokół DNS odpowiada za
A. Odwzorowanie nazw domenowych na adresy IP
B. Odwzorowanie adresów fizycznych MAC na adresy IP
C. Statyczne przydzielanie adresacji urządzeniom sieciowym
D. Automatyczne przydzielanie adresacji urządzeniom sieciowym
3. Metoda dostępu do medium transmisyjnego z wykrywaniem kolizji w sieciach LAN jest
A. WINS
B. IPX/SPX
C. NetBEUI
D. CSMA/CD
4. Karta Sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
A. 11 Mb/s
B. 54 Mb/s
C. 108 Mb/s
D. 300 Mb/s
5. Liczba 22 użyta w adresie http://www.adres_serwera.pl:22 oznacza numer
A. portu, inny od standardowego numeru dla danej usługi
B. aplikacji, do której kierowane jest zapytanie
C. sekwencyjny pakietu przekazującego dane
D. PID procesu uruchomionego na serwerze
6. Protokół używany przez WWW to
A. FTP
B. HTTP
C. IPSec
D. SMTP
7. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
A. DNS
B. WINS
C. DHCP
D. PROXY
8. Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest:
A. 2000::/3
B. FF00::/8
C. FE80::/10
D. ::/128
9. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?
A. IP
B. TCP
C. ARP
D. UDP
10. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia
A. netsh
B. telnet
C. tracert
D. nslookup
11. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP
A. 20
B. 21
C. 25
D. 110
12. Do sprawdzenia adresów MAC komputerów podłączonych do przełącznika, można użyć polecenia
A. clear mac address-table
B. ip http port
C. show mac address-table
D. ip http serwer
13. Numer IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami
A. oktetów
B. dekad
C. helów
D. bitów
14. Który protokół jest stosowany do pobierania wiadomości e-mail z serwera poczty na komputer użytkownika
A. FTP
B. POP3
C. SMTP
D. HTTP
15. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl Sprawdź nazwe i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl), użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
A. niepoprawny adres IP hosta
B. niepoprawny adres IP serwera DNS
C. niepoprawnie skonfigurowana maska podsieci
D. niepoprawnie skonfigurowana brama domyślna
16. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
A. 10Base2
B. 10Base-T
C. 100Base-TX
D. 100Base-SX
17. Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego go niej portu?
A. 100.168.0.1:AH1
B. 100.168.0.1-AH1
C. 100.168.0.1:8080
D. 100.168.0.1-8080
18. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy
A. dostępu do sieci
B. transportowej
C. internetowej
D. aplikacji
19. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
A. router
B. sterownik
C. przełącznik
D. koncentrator
20. Rysunek przedstawia topologię
A. siatki
B. gwiazdy
C. magistrali
D. pierścienia
21. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
A. otwarty kanał kablowy
B. zamknięty kanał kablowy
C. gniazdo telekomunikacyjne
D. główny punkt dystrybucyjny
22. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
A. Przenik zdalny
B. Przenik zbliżny
C. Suma przeników zdalnych
D. Suma przeników zbliżnych i zdalnych
23. Z którym medium transmisyjnym wykorzystuje się przedstawiony na rysunku adapter?
A. Ze światłowodem
B. Z przewodem FTP
C. Z przewodem UTP
D. Z przewodem koncentrycznym
24. Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5e, wyposażony w złącza szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
A. narzędzia zaciskowego 8P8C
B. narzędzia zaciskowego BNC
C. narzędzia uderzeniowego
D. narzędzia JackRapid
25. Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
A. W sieci lokalnej nie działa usługa DHCP
B. Adres IP komputera jest spoza zakresu adresów sieci lokalnej
C. Inne urządzenie sieciowe ma nadany ten sam adres IP co komputer
D. W ustawieniach protokołu TCP/IP jest błędny adres bramy domyślnej
26. IMAP jest protokołem
A. odbioru poczty elektronicznej
B. wysyłania poczty elektronicznej
C. synchronizacji czasu z serwerami
D. monitorowania urządzeń sieciowych
27. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunek strzałka?
A. Koncentratora
B. Przełącznika
C. Serwera
D. Routera
28. Wybierz medium, które w sieciach komputerowych zapewnia najszybszą transmisję danych
A. Mikrofale
B. Fale radiowe
C. Kabel światłowodowy
D. Czteroparowy kabel kat. 5
29. Do której klasy adresów IP należy adres 130.140.0.0?
A. Do klasy A
B. Do klasy B
C. Do klasy C
D. Do klasy D
30. Który z podanych adresów IP nie jest adresem prywatnym?
A. 10.0.105.12
B. 127.231.5.67
C. 172.16.45.123
D. 192.168.199.223
31. W schemacie logicznym okablowania strukturalnego, zgodnie z terminologią polską zawartą w normie PN-EN 50174, właściwością kondygnacyjnego punktu dystrybucyjnego jest to, że
A. obejmuje zasięgiem cały budynek
B. obejmuje zasięgiem całe piętro budynku
C. łączy okablowanie pionowe i międzybudynkowe
D. łączy okablowanie budynku i centralny punkt dystrybucyjny
32. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiony dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
A. Globalny
B. Uniwersalny
C. Dystrybucyjny
D. Lokalny w domenie
33. Switch jako element centralny występuje w sieci o topologii
A. gwiazdy
B. magistrali
C. pierścienia
D. pełnej siatki
34. Które polecenie systemu Windows Server 2008 umożliwia promowanie serwera do roli kontrolera domeny?
A. gpedit
B. gpresult
C. dcpromo
D. nslookup
35. Skrót MAN oznacza sieć
A. miejską
B. lokalną
C. rozległą
D. bezprzewodową
36. Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy się
A. w gnieździe abonenckim
B. w głównym punkcie rozdzielczym z gniazdem abonenckim
C. w pośrednim punkcie rozdzielczym z gniazdem abonenckim
D. w głównym punkcie rozdzielczym w pośrednimi punktami rozdzielczymi
37. Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ45.
A. 152,00 zł
B. 255,00 zł
C. 345,00 zł
D. 350,00 zł
38. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
A. instalację programu antywirusowego i najnowszą bazę wirusów
B. korzystanie z systemu z uprawnień administratora
C. konfigurację serwera pośredniczącego proxy
D. automatyczne wyłączenie plików cookies
39. Które urządzenie należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
A. Monitor sieciowy
B. Reflektometr OTDR
C. Analizator protokołów
D. Analizator sieci LAN
40. Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to
A. FTP
B. DHCP
C. pulpit zdalny
D. serwer plików
Sprawdź odpowiedzi!