Arkusz INF.03 : 2022 - czerwiec - zad. 01 (php)

Oznaczenie: INF.03-01-22.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA!
Katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.

Wykonaj aplikację internetową portalu dla wędkarzy, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie ryby.zip zabezpieczone hasłem: WedkoWaniE&

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego, którym został podpisany arkusz. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Fragment bazy danych jest zgodny ze strukturą przedstawioną na obrazie 1. Tabela Okres_ochronny zawiera informację w postaci liczbowej o miesiącach, w których ryba jest chroniona. Wartość 0 oznacza, że ryba nie jest chroniona. Tabela Ryby zawiera pole styl_zycia przyjmujące wartość 1 dla drapieżników i wartość 2 dla ryb spokojnego żeru. Tabela Lowisko zawiera pole rodzaj, którego wartości oznaczają: 1 – morze, 2 – jezioro, 3 – rzeka, 4 – zalew, 5 – staw. Tabela Ryby jest powiązana relacjami z tabelami Okres_ochronny oraz Lowisko.

Obraz 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:

 • Utwórz bazę danych o nazwie wedkowanie
 • Do bazy wedkowanie zaimportuj tabele z pliku baza.sql z rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie PNG i nazwij import. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel.
 • Wykonaj zapytania SQL działające na bazie wedkowanie. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
  • Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, nazwa i wystepowanie z tabeli Ryby dla ryb drapieżnych
  • Zapytanie 2: wybierające jedynie pola Ryby_id oraz wymiar_ochronny z tabeli Okres_ochronny dla ryb, których wymiar ochronny jest mniejszy niż 30 cm
  • Zapytanie 3: wybierające jedynie pole nazwa z tabeli Ryby oraz odpowiadające tej nazwie pola akwen i wojewodztwo z tabeli Lowisko dla łowisk, które są rzekami. Zapytanie wykorzystuje relację
  • Zapytanie 4: dodające do tabeli Ryby kolumnę dobowy_limit typu numerycznego, o rozmiarze pozwalającym na wpisanie jedynie liczb z przedziału <0, 255>

Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki:

 • Plik ryba1.jpg, wypakowany z archiwum, należy przeskalować z zachowaniem proporcji tak, aby jego szerokość wynosiła dokładnie 400 px

Cechy witryny:

 • Składa się ze strony o nazwie wedkuj.php zapisanej w języku HTML5
 • Zadeklarowany język dla witryny: polski
 • Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Wędkowanie”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl_1.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: na górze blok banera, poniżej po lewej stronie dwa bloki lewe, obok jeden blok prawy, na dole blok stopki. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2
 • Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Portal dla wędkarzy”
 • Zawartość pierwszego bloku lewego:
  • Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Ryby zamieszkujące rzeki”
  • Lista numerowana (uporządkowana) wypełniona przez skrypt 1
 • Zawartość drugiego bloku lewego:
  • Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Ryby drapieżne naszych wód”
  • Tabela o trzech kolumnach wypełniona danymi
   • pierwszy wiersz zawiera komórki nagłówkowe o treści, kolejno: „L.p.”, „Gatunek”, „Występowanie”
   • kolejne wiersze wypełnione są przez skrypt 2 zgodnie z Obrazem 2
 • Zawartość bloku prawego:
  • Obraz ryba1.jpg z tekstem alternatywnym o treści: „Sum”
  • W kolejnej linii odnośnik do pliku kwerendy.txt z treścią: „Pobierz kwerendy”
 • Zawartość stopki: akapit (paragraf) o treści: „Stronę wykonał: ”, oraz zawierający numer, którym został podpisany arkusz

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

 • Styl CSS zdefiniowany w całości w zewnętrznym pliku o nazwie styl_1.css
 • Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki Helvetica
 • Wspólne dla bloku banera i stopki: kolor tła #00838F, biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 5 px, rozmiar czcionki 130%, wyrównanie tekstu do środka
 • Dla obu bloków lewych: kolor tła #EFEFEF, szerokość 55%
 • Dodatkowo dla pierwszego bloku lewego wysokość 150 px oraz dla drugiego – 300 px
 • Dla bloku prawego: kolor tła #4FB3BF, szerokość 45%, wysokość 450 px, wyrównanie tekstu do środka
 • Dla selektora obrazu: cień o przesunięciu 10 px w obu osiach, rozmyciu 7 px i kolorze DimGray, marginesy zewnętrzne 20 px
 • Dla selektora tabeli, komórek tabeli, komórek nagłówkowych: obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze #4FB3BF, obramowanie tabeli i komórek połączone
 • Dodatkowo dla selektora tabeli: marginesy zewnętrzne wyliczane automatycznie przez przeglądarkę, szerokość 80%
 • Dodatkowo dla selektora komórek tabeli i nagłówkowych: marginesy wewnętrzne 4 px
 • Gdy kursor myszy znajdzie się na wierszu tabeli, kolor tła wiersza zmienia się na #4FB3BF
UWAGA!
Style CSS dla obrazu, tabeli, komórek tabeli i komórek nagłówkowych należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora dla danego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

 • Napisane w języku PHP
 • Skrypty łączą się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie wedkowanie
 • Skrypt 1
  • wysyła do bazy danych zapytanie 3
  • każdy zwrócony zapytaniem wiersz jest wyświetlany w osobnym elemencie listy, według wzoru: ”<nazwa_gatunku> pływa w rzece <nazwa_akwenu>, <wojewodztwo>”, gdzie nawiasy <> oznaczają wartości pobrane z bazy danych
 • Skrypt 2
  • wysyła do bazy danych zapytanie 1
  • każdy zwrócony zapytaniem wiersz jest wyświetlany w osobnym wierszu tabeli
 • Na końcu jest zamykane połączenie z serwerem

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQLi i MariaDB

Funkcje bilioteki mysqli Zwracana wartość
mysqli_connect(serwer, uzytkownik, haslo, nazwa_bazy) id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_error(id_polaczenia) Tekst komunikatu błędu
mysqli_close(id_polaczenia) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie) Wynik zapytania
mysqli_fetch_row(wynik_zapytania) Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysqli_fetch_array(wynik_zapytania) Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysqli_num_rows(wynik_zapytania) Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysqli_num_fields (wynik_zapytania) Liczba kolumn w podanym zapytaniu

Składnia właściwości CSS box-shadow

box-shadow: none | h-offset v-offset blur spread color | inset | initial | inherit;
UWAGA!
Po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem, którym został podpisany arkusz.
Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem, którym został podpisany arkusz, powinny znajdować się pliki: import.png, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, ryba1.jpg, styl_1.css, wedkuj.php, ewentualnie inne przygotowane pliki.
Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem, którym został podpisany arkusz i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • operacje na bazie danych
 • wygląd witryny internetowej
 • działanie witryny internetowej
 • styl CSS witryny internetowej
 • skrypt połączenia z bazą.