Arkusz INF.02 : 2022 - czerwiec - zad. 02

Oznaczenie: INF.02-02-22.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania, modernizację stacji roboczej i połączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę dysku serwera, konfigurację urządzenia sieciowego oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows i Linux wykorzystaj:

 • dla systemu Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
 • dla systemu Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z prawem podniesienia uprawnień do root z hasłem ZAQ!2wsx)

1. W stacji roboczej zamontuj pamięć RAM opisaną jako RAM2

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla U/UTP do modułu Keystone gniazda naściennego według sekwencji T568A. Zmontuj kompletne gniazdo naścienne z jednym modułem Keystone
 • drugi koniec kabla U/UTP zakończ wtykiem 8P8C tak, aby uzyskać połączenie proste
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia gniazdo naścienne – wtyk.

3. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

 • adres IP interfejsu LAN: 10.10.10.1/24
 • serwer DHCP wyłączony
 • adres IP interfejsu WAN: 88.88.88.1/30
 • brama domyślna interfejsu WAN: 88.88.88.2
 • serwer DNS interfejsu WAN: 8.8.8.8
 • drugi serwer DNS interfejsu WAN: 8.8.4.4, jeśli jest wymagany
 • ustaw przekierowanie portu 8080 z interfejsu WAN do interfejsu serwera podłączonego do rutera na port 8080

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DOKUMENTACJA/PROGRAMY. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je na ZAQ!2wsx

UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

4. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia urządzeń sieciowych

5. Przeprowadź diagnostykę w systemie serwerowym Linux:

 • wykorzystując zainstalowany na serwerze program smartctl odczytaj z dysku wartość RAW parametrów S.M.A.R.T. o numerach: 01, 05, 10, 197, 198, 199, ujęte w Tabeli 1. Parametry S.M.A.R.T. dysku serwera
 • wynik diagnostyki wykonanej za pomocą programu smartctl przekieruj do pliku o nazwie SMART.txt w katalogu domowym użytkownika administrator
 • w tabeli 1 w arkuszu egzaminacyjnym zapisz odczytane wartości parametrów i ich nazwy. W przypadku braku widoczności wymaganych parametrów należy zapisać „N/A”

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera w systemie Linux i stacji roboczej w systemie Windows

 • na serwerze skonfiguruj interfejs sieciowy podłączony do rutera:
  • adres IP: 10.10.10.2/24
  • brama domyślna: 10.10.10.1
  • serwer DNS: 10.10.10.1
 • na serwerze skonfiguruj interfejs sieciowy podłączony do drukarki:
  • adres IP: 192.168.0.x/24, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: brak
 • na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieci przewodowej:
  • adres IP: 88.88.88.2/30
  • brama domyślna: 88.88.88.1
  • serwer DNS: 8.8.8.8
 • na serwerze za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji z drukarką o adresie 192.168.0.100, ruterem oraz stacją roboczą. Upewnij się czy konfiguracja systemu operacyjnego serwera i stacji roboczej zezwala na wykonanie tego testu
UWAGA!
Po wykonaniu testu komunikacji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z drukarką, ruterem oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Linux, serwer HTTP jest zainstalowany w systemie:

 • utwórz katalog /www
 • w katalogu /www utwórz plik o nazwie index.html z zawartością:
<html>
  <body>
    <p>Strona testowa</p>
  </body>
</html>
 • ustaw prawa do katalogu /www na 555
 • ustaw prawa 444 do pliku index.html
 • z konfiguracji serwera HTTP odczytaj użytkownika i grupę, na prawach których działa serwer HTTP
 • ustaw właściciela i grupę, na prawach których działa serwer HTTP
  • dla katalogu /www
  • dla pliku index.html
 • zmień port, na którym działa serwer HTTP na 8080
 • zmień lokalizację głównej witryny Web na /www
 • sprawdź na stacji roboczej, czy przy użyciu adresu IP interfejsu WAN rutera wyświetla się udostępniona witryna
UWAGA!
Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.
UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż pamięci i okablowania sieciowego oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka
 • skonfigurowane urządzenie sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowany serwer

oraz przebieg montażu pamięci RAM i okablowania sieciowego.

Tabela 1. Parametry S.M.A.R.T. dysku serwera