Arkusz EE.09 : 2022 - czerwiec - zad. 02 (js)

Oznaczenie: EE.09-02-22.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA!
Katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu.

Wykonaj aplikację internetową pomocnika CSS, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Aby wykonać zadanie, należy zalogować się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum o nazwie kolory.zip zabezpieczone hasłem: Css_$_Css

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta Egzamin należy utworzyć folder. Jako nazwy folderu należy użyć numeru zdającego, którym został podpisany arkusz. Rozpakowane pliki należy umieścić w tym folderze. Po skończonej pracy wszystkie wyniki należy zapisać w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabele przedstawione na Obrazie 1.

Obraz 1. Tabele bazy danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin należy wykonać operacje na bazie danych:

 • Utworzenie bazy danych o nazwie: sklep z zestawem polskich znaków (np. utf8_unicode_ci)
 • Import do bazy sklep z pliku sklep.sql. Czynność należy udokumentować zrzutem ekranu, na którym powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel. Zrzut należy zapisać w formacie JPEG, pod nazwą import. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań.
 • Zapytania SQL na bazie sklep zapisane do pliku kwerendy.txt. Wykonanie kwerend należy udokumentować zrzutami w formacie PNG o nazwach kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  • Zapytanie 1: wybierające jedynie imię, nazwisko i miasto klientów z miast: Legionowo, Warszawa
  • Zapytanie 2: wybierające jedynie nazwę produktu dla produktów o cenie brutto wyższej od 500 zł
  • Zapytanie 3: wybierające nazwę kategorii z tabeli kategorie i odpowiadającą jej wartość średniej arytmetycznej cen brutto produktów tej kategorii z tabeli produkty. Należy posłużyć się relacją
  • Zapytanie 4: wybierające id zamówienia, ilość i wartość z tabeli zamowienia oraz odpowiadającą im nazwę produktu z tabeli produkty dla klienta o id równym 2. Należy posłużyć się relacją

Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa

Zatwierdzono wartość 200, tabela wypełniona kolorami niebieskimi

Cechy grafiki z pliku kolory.jpg:

 • Wykadrowana tak, aby była widoczna jedynie przestrzeń barw zgodnie z obrazem 3
 • Przeskalowana bez zachowania proporcji do szerokości 500 px, wysokość pozostaje bez zmian i wynosi około 75 px (przybliżony wymiar, zależny od kadrowania)

Obraz 3. Grafika kolory.jpg

Cechy witryny:

 • Składa się ze stron o nazwach kolory.html, czcionki.html, style.html
 • Pliki czcionki.html, style.html zawierają jedynie tekst „strona w trakcie budowy”, pozostałe cechy dotyczą tylko pliku kolory.html
 • Zapisana w języku HTML5
 • Jawnie zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Zadeklarowany język zawartości witryny: polski
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Pomocnik CSS”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl2.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na: kontener całej strony, a w nim obok siebie dwa bloki banera, blok główny, stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby wygląd układu bloków strony po uruchomieniu w przeglądarce, był zgodny z Obrazem 2
 • Zawartość pierwszego bloku banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Pomocnik CSS”
 • Zawartość drugiego bloku banera: lista punktowana (nieuporządkowana) z elementami, które jednocześnie są odnośnikami:
  • element Kolory prowadzący do strony kolory.html
  • element Czcionki prowadzący do strony czcionki.html
  • element Style CSS prowadzący do strony style.html
  • element Pomoc prowadzący do strony https://www.w3schools.com/css/, odnośnik powinien otwierać się w nowej karcie przeglądarki
 • Zawartość bloku głównego:
  • nagłówek drugiego stopnia o treści „Podaj składową H koloru w kodzie HSL”
  • paragraf treści: „0 do 30 czerwienie, do 60 żółcie, do 150 zielenie, do 250 niebieskie, do 360 fiolet i purpura”
  • obraz kolory.jpg z tekstem alternatywnym „Przestrzeń barw HSL”
  • Pole edycyjne typu numerycznego o maksymalnej wartości 360 i podpowiedzi o treści „0 – 360”
  • Przycisk „Generuj paletę”, którego wciśnięcie uruchamia skrypt
  • Tabela o czterech kolumnach i dwóch wierszach, z czego pierwszy wiersz ma wszystkie komórki połączone, wypełniona zgodnie z Obrazem 2
 • Zawartość bloku stopki: paragraf o treści „Autor: ”, dalej wstawiony numer zdającego

Obraz 4. Fragment bloku głównego - stan początkowy aplikacji

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS:

 • Styl CSS zdefiniowany w całości w zewnętrznym pliku o nazwie styl2.css
 • Dla kontenera całej strony: krój czcionki Helvetica, w przypadku braku sans-serif, kolor tła Linen, kolor czcionki #222, marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, szerokość 90%
 • Wspólne dla obu bloków banera: czarny kolor tła, biały kolor czcionki, szerokość 50%, wysokość 100 px
 • Dla bloku głównego: marginesy wewnętrzne 20 px
 • Dla stopki: czarny kolor tła, biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 20 px, wyrównanie tekstu do środka
 • Dla selektora tabeli: marginesy zewnętrzne 40 px
 • Dla selektora komórki tabeli: marginesy wewnętrzne 30 px, wyrównanie tekstu do środka, czcionka pogrubiona
 • Dla odnośnika: kolor czcionki #aaa bez podkreślenia
 • W momencie, gdy kursor znajdzie się na odnośniku kolor czcionki tego odnośnika zmienia się na biały
 • Dla selektora elementu listy: sposobem wyświetlenia jest kontener liniowo-blokowy, marginesy wewnętrzne 5 px, zewnętrzne 10 px, dolna linia obramowania ciągła o szerokości 1 px i kolorze białym
UWAGA!
Style CSS dla tabeli, komórki tabeli i elementu listy należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora dla znaczników tabela, komórka tabeli i element listy. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt

W Tabeli 1 podano Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript. Wymagania dotyczące skryptu:

 • Napisany w języku JavaScript
 • Składa się z funkcji wywoływanej po wciśnięciu przycisku
 • Pobiera wartość wpisaną w polu edycyjnym
 • Ustala tło w formacie HSL dla komórek tabeli. Składowa H odpowiada wartości pobranej z pola edycyjnego, wartość L jest stała i wynosi zawsze 50%, wartość S jest różna dla poszczególnych komórek tabeli i wynosi:
  • dla pierwszego wiersza 100%
  • dla drugiego wiersza, kolejno w czterech komórkach: 80%, 60%, 40% i 20%

Przykład:

W polu edycyjnym wpisano 200, tła HSL komórek tabeli rozkładają się następująco:

UWAGA!
Po zakończeniu pracy utwórz w folderze z numerem, którym został podpisany arkusz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny.
Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze powinny się znajdować pliki: czcionki.html, import.jpg, kolory.html, kolory.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, styl2.css, style.html ewentualnie inne przygotowane pliki.
Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę numerem, którym został podpisany arkusz i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • operacje na bazie danych
 • zawartość witryny internetowej
 • działanie witryny internetowej
 • styl CSS witryny internetowej
 • skrypt.

Wybrane pola i metody modelu DOM języka JavaScript

Wyszukiwanie elementów
document.getElementById(Id)
document.getElementByTagName(TagName)
document.getElementsByClassName(ClassName)
document.getElementsByName(ElementName)
Zmiana elementów
element.innerHTML = "nowa zawartość"
element.attribute = "nowa wartość"
element.setAttribute(atrybut,wartość)
element.style.property = "nowa wartość"
Operacje na elementach dokumentu
document.createElement(element)
document.removeChild(element)
document.appendChild(element)
document.replaceChild(element)
document.write(text)
Wybrane zdarzenia HTML
Zdarzenia myszy: onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout
Zdarzenia klawiatury: onkeydown, onkeypress, onkeyup
Zdarzenia obiektów: onload, onscroll, onresize
Elementy formularzy
Ważniejsze typy pola input: button, checkbox, number, password, radio, text
Inne elementy: select, textarea
Metody i pola obiektu string (JS)
length
indexOf(text)
search(text)
substr(startIndex, endIndex)
replace(textToReplace, newText)
toUpperCase()
toLowerCase()

Sposoby reprezentacji koloru w stylach CSS

Sposób Składnia Przykład JS
Nazwa Nazwa_koloru element.style.backgroundColor = 'SteelBlue';
Heksadecymalnie #rrggbb (wartości hex 00-FF) element.style.color = '#FFFFFF';
RGB rgb(wartR, wartG, wartB) element.style.backgroundColor = 'rgb(10, 20, 30)';
HSL hsl(wartH, wartS%, wartL%) element.style.color = 'hsl(30, 100%, 50%)';

Wybrane fragmenty pomocy ze strony kodilla.com na temat właściwości CSS display

Opis: CSS display definiuje sposób wyświetlania elementu.

Składnia: display: value

Spis wartości:

Wartość (value) Opis
inline Wyświetla element w linii (np. <span>)
block Wyświetla element w bloku (np. <p>)
inline-block Wyświetla element jako kontener liniowo-blokowy