Arkusz EE.09 : 2021 - czerwiec - zad. 03 (php)

Oznaczenie: EE.09-03-21.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj stronę prezentującą produkty w sklepie, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię oraz edytor grafiki rastrowej.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie filmy.zip zabezpieczone hasłem: #MoJeVoD$

Należy utworzyć folder o nazwie odpowiadającej numerowi PESEL zdającego lub w przypadku jego braku innemu numerowi, którym został podpisany arkusz. Archiwum należy rozpakować do tego folderu.

Ważne! Aby strona działała poprawnie rozpakowane pliki muszą znaleźć się w tym samym folderze, co pliki strony. Wszystkie wykonane w czasie egzaminu pliki w tym zrzuty ekranu, pliki strony, stylów należy umieścić w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabele produkty, producenci, rodzaje przedstawione na Obrazie 1.

Obraz 1. Tabele bazy danych

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

 • Utwórz bazę danych o nazwie dane3
 • Do bazy dane3 zaimportuj plik dane.sql z rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz, w formacie JPEG i nazwij egzamin. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie dane3. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  • Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, nazwa, opis, zdjecie z tabeli produkty, dla produktów, których id jest jedną z wartości: 18, 22, 23, 25
  • Zapytanie 2: wybierające jedynie pola id, nazwa, opis, zdjecie z tabeli produkty, dla produktów, których pole Rodzaje_id przyjmuje wartość 12
  • Zapytanie 3: wybierające nazwę z tabeli produkty i odpowiadającą mu nazwę z tabeli rodzaje dla wierszy, w których w polu opis występuje ciąg znaków: „Leia”
  • Zapytanie 4: usuwające wiersz z tabeli produkty o id równym 15

Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa

Cechy grafiki:

 • Plik koralowa_wyspa.jpg, wypakowany z archiwum, należy skadrować tak, aby jego wysokość wynosiła dokładnie 150 px, szerokość pozostaje bez zmian 226 px

Pozostałe pliki graficzne są przygotowane i nie należy ich zmieniać.

Cechy witryny:

 • Składa się ze strony o nazwie video.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Video On Demand”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl3.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: dwa bloki banera obok siebie, blok listy „Polecamy”, blok listy „Filmy fantastyczne” i stopka. W blokach listy znajdują się bloki filmów generowane przez skrypt. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby wygląd układu bloków strony po uruchomieniu w przeglądarce, był zgodny z Obrazem 2
 • Zawartość banera lewego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Internetowa wypożyczalnia filmów”
 • Zawartość banera prawego: tabela o dwóch wierszach i trzech kolumnach, której widok jest zgodny z obrazem 3

Obraz 3. Tabela z banera prawego

 • Zawartość bloku listy „Polecamy”:
  • Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Polecamy”
  • Efekt działania skryptu 1
 • Zawartość bloku listy „Filmy fantastyczne”:
  • Nagłówek trzeciego stopnia o treści „Filmy fantastyczne”
  • Efekt działania skryptu 2
 • Zawartość stopki:
  • Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą POST z zawartością:
  • Napis o treści „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego lub w przypadku jego braku inny numer, którym został podpisany arkusz
  • Numer PESEL lub w przypadku jego braku inny numer, którym został podpisany arkusz jest odnośnikiem pocztowym do adresu e-mail: ja@poczta.com

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS:

 • Domyślne dla całej strony: krój czcionki Verdana
 • Dla banera lewego: kolor tła #29434E, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, szerokość 70%, wysokość 70 px
 • Dla banera prawego: kolor tła #29434E, biały kolor czcionki, szerokość 30%, wysokość 70 px
 • Dla obu bloków list: kolor tła #B0BEC5, wysokość 320 px, paski przesuwania (scroll)
 • Dla stopki: kolor tła #29434E, biały kolor czcionki
 • Dla bloku filmu generowanego przez skrypt 1 lub 2: marginesy wewnętrzne 5 px, szerokość 226px, wysokość 280px
 • Dla selektora nagłówka trzeciego stopnia: kolor tła #546E7A, biały kolor czcionki, marginesy zewnętrzne 0 px
 • Dla selektora nagłówka czwartego stopnia: wyrównanie tekstu do środka, marginesy zewnętrzne 0 px

Skrypt

W Tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:

 • Napisany w języku PHP
 • Skrypt łączy się z serwerem bazy danych na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie dane3
 • Po wykonaniu operacji na bazie danych skrypt zamyka połączenie z serwerem
 • Działanie skryptu 1
  • Wysyła do bazy zapytanie 1
  • Dla każdego zwróconego zapytaniem wiersza tworzy blok filmu, w którym znajdują się:
   • Nagłówek czwartego stopnia o treści „<id>. <nazwa>”, gdzie pola < > są pobrane z bazy
   • Obraz o nazwie pobranej z bazy danych i tekście alternatywnym „film”
   • Paragraf (akapit) o treści zgodnej z polem opis pobranym z bazy
 • Działanie skryptu 2 jest identyczne jak skryptu 1, z tą różnicą, że źródłem danych jest zapytanie 2
 • Działanie skryptu 3
  • Jeśli wypełniono formularz, pobiera z niego numer filmu do usunięcia
  • Wysyła zmodyfikowane zapytanie 4 do bazy danych, w ten sposób, że jest usuwany wiersz, którego id podano w formularzu

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje bilioteki mysqli Zwracana wartość
mysqli_connect(serwer, uzytkownik, haslo, nazwa_bazy) id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_error(id_polaczenia) Tekst komunikatu błędu
mysqli_close(id_polaczenia) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie) Wynik zapytania
mysqli_fetch_row(wynik_zapytania) Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysqli_fetch_array(wynik_zapytania) Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysqli_num_rows(wynik_zapytania) Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysqli_num_fields (wynik_zapytania) Liczba kolumn w podanym zapytaniu
UWAGA!
Po zakończeniu pracy utwórz w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny.
Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz, powinny się znajdować pliki: alien.jpg, egzamin.jpg, et.jpg, fantasy.jpg, hobbit.jpg, koralowa_wyspa.jpg, krokodyl.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, star-wars.jpg, steampunk.jpg, przeglądarka.txt, styl3.css, video.php, ewentualnie inne przygotowane pliki.
Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL lub w przypadku jego braku innym numerem, którym został podpisany arkusz i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • operacje na bazie danych
 • zawartość witryny internetowej
 • działanie witryny internetowej
 • styl CSS witryny internetowej
 • skrypt.