Arkusz EE.09 : 2021 - czerwiec - zad. 02 (php)

Oznaczenie: EE.09-02-21.06-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj stronę prezentującą produkty w sklepie, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię oraz edytor grafiki rastrowej.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajduje się archiwum ZIP o nazwie warzywniak.zip zabezpieczone hasłem: #Warzywni@czeK

Należy utworzyć folder o nazwie odpowiadającej numerowi PESEL zdającego lub w przypadku jego braku innemu numerowi, którym został podpisany arkusz. Archiwum należy rozpakować do tego folderu.

Ważne! Aby strona działała poprawnie rozpakowane pliki muszą znaleźć się w tym samym folderze, co pliki strony. Wszystkie wykonane w czasie egzaminu pliki w tym zrzuty ekranu, pliki strony, stylów należy umieścić w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Do wykonania operacji na bazie należy wykorzystać tabele produkty, producenci oraz rodzaje przedstawione na Obrazie 1.

Obraz 1. Tabele bazy danych

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

 • Utwórz bazę danych o nazwie dane2
 • Do bazy dane2 zaimportuj plik dane.sql z rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz, w formacie JPEG i nazwij egzamin. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie dane2. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie PNG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  • Zapytanie 1: wybierające jedynie pola nazwa, ilosc, opis, cena, zdjecie z tabeli Produkty, dla produktów, których pole Rodzaje_id przyjmuje jedną z wartości: 1, 2
  • Zapytanie 2: wybierające jedynie nazwę produktu z tabeli Produkty i odpowiadającą mu nazwę producenta z tabeli Producenci dla produktów, dla których ilość jest mniejsza od 10 oraz pole Rodzaje_id przyjmuje wartość 1
  • Zapytanie 3: tworzące użytkownika anna z hasłem @nna23
  • Zapytanie 4: wstawiające wiersz do tabeli Produkty według specyfikacji:
   • klucz główny nadany automatycznie
   • Rodzaje_idid wiersza z nazwą owoce w tabeli Rodzaje
   • Producenci_id – id wiersza z nazwą warzywa-rolnik w tabeli Producenci
   • pozostałe dane: nazwa: owoc1, ilość: 10, opis: puste pole, cena: 9,99, zdjecie: owoce.jpg

Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa

Cechy grafiki:

 • Plik arbuz.jpg, wypakowany z archiwum, należy skadrować do proporcji 3:2, a następnie przeskalować z zachowaniem proporcji do rozmiaru 300 px na 200 px

Pozostałe pliki graficzne są przygotowane i nie należy ich zmieniać.

Cechy witryny:

 • Składa się ze strony o nazwie sklep.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Warzywniak”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl2.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: dwa bloki banera obok siebie, blok główny i stopka. W bloku głównym znajdują się bloki produktów generowane przez skrypt. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji tak, aby wygląd układu bloków strony po uruchomieniu w przeglądarce, był zgodny z Obrazem 2
 • Zawartość banera lewego: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Internetowy sklep z eko-warzywami”
 • Zawartość banera prawego:
  • Lista numerowana (uporządkowana) z elementami: warzywa, owoce, soki
  • Element soki jest odnośnikiem prowadzącym do strony o adresie: https://terapiasokami.pl/, odnośnik otwiera się w osobnym oknie
 • Zawartość bloku głównego: efekt działania skryptu 1
 • Zawartość stopki:
  • Formularz wysyłający dane do tego samego pliku metodą POST z zawartością:
   • Pole edycyjne poprzedzone wpisem „Nazwa:”
   • Pole edycyjne poprzedzone wpisem „Cena:”
   • Przycisk „Dodaj produkt” wysyłający dane do skryptu 2
  • Napis o treści „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego lub w przypadku jego braku inny numer, którym został podpisany arkusz

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS:

 • Domyślne dla całej strony: krój czcionki Garamond
 • Dla banera lewego: kolor tła #00600F, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, szerokość 75%, wysokość 90 px
 • Dla banera prawego: kolor tła #00600F, biały kolor czcionki, szerokość 25%, wysokość 90 px
 • Dla bloku głównego: kolor tła #C8E6C9, wysokość 600 px, paski przesuwania (scroll)
 • Dla stopki: kolor tła #00600F, biały kolor czcionki
 • Dla selektora nagłówka piątego stopnia: kolor tła #00600F, biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 200%, wyrównanie tekstu do środka, marginesy zewnętrzne 0 px
 • Dla selektora nagłówka drugiego stopnia: wyrównanie tekstu do prawej
 • Dla bloku produktu generowanego przez skrypt 1: marginesy zewnętrzne 10 px, obramowanie linia ciągła 1 px w kolorze #00600F, szerokość 300 px

Skrypt

W Tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:

 • Napisany w języku PHP
 • Skrypt łączy się z serwerem bazy danych na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie dane2
 • Po wykonaniu operacji na bazie danych skrypt zamyka połączenie z serwerem
 • Działanie skryptu 1
  • Wysyła do bazy zapytanie 1
  • Dla każdego zwróconego zapytaniem wiersza tworzy blok produktu, w którym znajdują się:
   • Obraz o nazwie pobranej z bazy danych i tekście alternatywnym „warzywniak”
   • Nagłówek piątego stopnia z nazwą pobraną z bazy
   • Paragraf (akapit) o treści „opis: <opis>”
   • Paragraf o treści „na stanie: <ilosc>”
   • Nagłówek drugiego stopnia o treści „<cena> zł”, gdzie pola umieszczone w nawiasach < > oznaczają dane pobrane z bazy danych
 • Działanie skryptu 2
  • Jeśli wypełniono formularz, pobiera z niego dane
  • Wysyła zmodyfikowane zapytanie 4 do bazy danych. Dane nazwa i cena są pobrane z formularza, reszta danych zapytania 4 nie ulega zmianie

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje bilioteki mysqli Zwracana wartość
mysqli_connect(serwer, uzytkownik, haslo, nazwa_bazy) id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_error(id_polaczenia) Tekst komunikatu błędu
mysqli_close(id_polaczenia) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie) Wynik zapytania
mysqli_fetch_row(wynik_zapytania) Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysqli_fetch_array(wynik_zapytania) Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysqli_num_rows(wynik_zapytania) Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysqli_num_fields (wynik_zapytania) Liczba kolumn w podanym zapytaniu
UWAGA!
Po zakończeniu pracy utwórz w folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny.
Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL lub w przypadku jego braku w folderze z innym numerem, którym został podpisany arkusz powinny się znajdować pliki: arbuz.jpg, egzamin.jpg, gruszka.jpg, koper.jpg, kw1.png, kw2.png, kw3.png, kw4.png, kwerendy.txt, marchew.jpg, morela.jpg, owoce.jpg, papaja.jpg, papryka.jpg, przeglądarka.txt, sklep.php, styl2.css, ziemniak.jpg, ewentualnie inne przygotowane pliki.
Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL lub w przypadku jego braku innym numerem, którym został podpisany arkusz i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • operacje na bazie danych
 • zawartość witryny internetowej
 • działanie witryny internetowej
 • styl CSS witryny internetowej
 • skrypt.