Arkusz EE.09 : 2021 - styczeń - zad. 06 (php)

Oznaczenie: EE.09-06-21.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową portu lotniczego, wykorzystując pakiet XAMPP oraz edytor zaznaczający składnię.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie z6.zip zabezpieczone hasłem: @SaMolotY9%

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Umieść w tym folderze rozpakowane pliki.

Po skończonej pracy wyniki zapisz również w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Do wykonania zadania należy użyć tabel: przyloty, samoloty, odloty przedstawionych na obrazie 1.

Obraz 1. Tabele wykorzystane w zadaniu

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

 • Utwórz bazę danych o nazwie egzamin
 • Do bazy egzamin zaimportuj plik egzamin.sql z rozpakowanego archiwum
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie PNG i nazwij import. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie egzamin. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań
  • Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, nr_rejsu, czas, kierunek i status_lotu z tabeli odloty posortowane malejąco według czasu
  • Zapytanie 2: wyznaczające najwcześniejszy (najmniejszy) czas odlotu dla lotów, których czas odlotu jest pomiędzy 10:10 ÷ 10:19
  • Zapytanie 3: wybierające jedynie pola nr_rejsu z tabeli odloty oraz linie z tabeli samoloty, dla lotów których kierunkiem jest Malta; zapytanie wykorzystuje relację
  • Zapytanie 4: aktualizujące w tabeli przyloty pole status_lotu na: „planowy” dla lotu o numerze rejsu LH9829

Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa

Przygotowanie grafiki:

 • Plik zad6.png, wypakowany z archiwum, należy przeskalować z zachowaniem proporcji tak, aby jego wysokość wynosiła dokładnie 150 px. Należy zachować przezroczystość obrazu

Cechy witryny:

 • Składa się ze strony o nazwie airport.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Odloty samolotów”
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl6.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: dwa bloki banera, poniżej blok główny, następnie trzy bloki stopki. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, zgodnie z obrazem 2
 • Zawartość pierwszego bloku banera: nagłówek drugiego stopnia o treści „Odloty z lotniska”
 • Zawartość drugiego bloku banera: obraz zad6.png z tekstem alternatywnym „logotyp”
 • Zawartość bloku głównego:
  •  Nagłówek czwartego stopnia o treści: „tabela odlotów”
  • Tabela o pięciu kolumnach
  • Nagłówki kolumn mają podpisy: „lp.”, „numer rejsu”, „czas”, „kierunek”, „status”
  • Zawartość tabeli jest wypełniana skryptem 1
 • Zawartość pierwszego bloku stopki:
  • Odnośnik o treści „Pobierz obraz” otwierający plik kw1.jpg w nowym oknie
 • Zawartość drugiego bloku stopki: efekt działania skryptu 2
 • Zawartość trzeciego bloku stopki: tekst: „Autor: ”, dalej wstawiony numer PESEL zdającego

Styl CSS witryny internetowej

Cechy formatowania CSS:

 • Dla pierwszego bloku banera: wyrównanie tekstu do środka, szerokość 75%, wysokość 150 px, rozmiar czcionki 200%
 • Dla drugiego bloku banera: szerokość 25%, wysokość 150 px
 • Dla bloku głównego: tło koloru RGB 128, 0, 0; marginesy wewnętrzne 50 px, tekst wielkimi literami (niezależnie od tego jak tekst został zapisany w HTML, wymagana transformacja na wielkie litery)
 • Dla pierwszego i trzeciego bloku stopki: szerokość 20%, margines wewnętrzny górny: 90 px (tylko górny)
 • Dla drugiego bloku stopki: wyrównanie tekstu do środka, szerokość 60%
 • Dla selektora body: krój czcionki Arial, kolor tła RGB 244, 164, 96; biały kolor czcionki
 • Dla selektora paragrafu (akapitu): rozmiar czcionki 150%, obramowanie 2 px, linią kropkowaną koloru RGB 169, 169, 169
 • W momencie najechania kursorem na paragraf, jego kolor tła zmienia się na RGB 169, 169, 169
 • Dla selektora tabeli: szerokość 100%, obramowanie tabeli i komórki ma być połączone (collapse)
 • Dla selektora komórki danych i komórki nagłówkowej tabeli: obramowanie 1 px, linią ciągłą o kolorze RGB 192, 192, 192; marginesy wewnętrzne 5 px

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

 • Oba skrypty napisane w języku PHP, w pliku airport.php
 • Działanie skryptu 1:
  • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie egzamin
  • Skrypt wysyła do bazy danych zapytanie 1
  • Dane otrzymane z bazy są umieszczane w kolejnych wierszach tabeli, w odpowiednich komórkach, tak jak na Obrazie 2
  • Po wykonaniu operacji na bazie skrypt zamyka połączenie z serwerem
 • Działanie skryptu 2:
  • W oparciu o mechanizm ciasteczek skrypt wypisuje na stronie komunikaty:
   • Gdy odwiedzający wejdzie na stronę pierwszy raz zakładane jest ciasteczko z czasem trwania 1 godzina od utworzenia oraz wyświetlany jest w paragrafie, czcionką pochyloną, komunikat: „Dzień dobry! Sprawdź regulamin naszej strony”
   • Jeżeli odwiedzający w ciągu godziny od poprzedniego wejścia wejdzie ponownie na stronę wyświetlany jest w paragrafie, czcionką pogrubioną, komunikat „Miło nam, że nas znowu odwiedziłeś”

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje bilioteki mysqli Zwracana wartość
mysqli_connect(serwer, uzytkownik, haslo, nazwa_bazy) id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_error(id_polaczenia) Tekst komunikatu błędu
mysqli_close(id_polaczenia) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie) Wynik zapytania
mysqli_fetch_row(wynik_zapytania) Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysqli_fetch_array(wynik_zapytania) Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysqli_num_rows(wynik_zapytania) Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysqli_num_fields (wynik_zapytania) Liczba kolumn w podanym zapytaniu

UWAGA!
Po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny, zapisz go w folderze z numerem PESEL, jako przeglądarka.txt.
Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: airport.php, import.png, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, przeglądarka.txt, styl6.css, zad6.png, ewentualnie inne przygotowane pliki.
Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i zapakowaną w pudełku pozostaw na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • operacje na bazie danych
 • zawartość witryny internetowej
 • działanie witryny internetowej
 • styl CSS witryny internetowej
 • skrypt połączenia z bazą.