Arkusz EE.08 : 2022 - styczeń - zad. 03

Oznaczenie: EE.08-03-22.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania, podłączenie urządzeń sieciowych oraz przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych i systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej i serwera, a także diagnostykę podzespołów komputera.

Podczas konfiguracji systemów Windows skorzystaj z konta Administrator z hasłem Egzamin2021!@

Podczas konfiguracji systemów Linux skorzystaj z konta administrator z hasłem Egzamin2021!@ konto z prawem podniesienia do root z hasłem Egzamin2021!@

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla U/UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B
 • drugi koniec kabla U/UTP podłącz do gniazda naściennego z zamontowanym modułem Keystone według sekwencji T568B
 • zmontuj kompletne gniazdo naścienne
UWAGA!
Po wykonaniu montażu okablowania oraz gniazda z modułem Keystone zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo naścienne.

2. Zamontuj w serwerze dysk twardy opisany jako SERWER2_LINUX

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux w wersji serwerowej.

3. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

 • adres IP dla interfejsu LAN: 172.16.10.1/24
 • serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawionych adresów 172.16.10.10 ÷ 172.16.10.20
 • zarezerwowany adres IP 172.16.10.15 dla interfejsu serwera przyłączonego do rutera
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 4.4.2.2 oraz drugi serwer DNS: 2.2.3.3, jeśli jest wymagany
 • adres IP dla interfejsu WAN: 100.100.100.1/27, adres bramy 100.100.100.254, jeśli jest wymagany
UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY.
UWAGA!
Po wykonaniu konfiguracji przełącznika zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zaprezentowania ustawień urządzenia.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.

Schemat połączenia urządzeń

6. Przeprowadź na stacji roboczej test zasobów komputera za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Windows narzędzi. Uzyskane wyniki testów, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w pliku edytora tekstu o nazwie TestowanieWindowsa i umieść go na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Uzyskane wyniki zapisz także w Tabeli 1. Test systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.

7. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  • nazwa: Lan_stacja
  • adres IPv4 uzyskiwany automatycznie
  • serwer DNS: adres IP interfejsu LAN rutera
  • metryka interfejsu: 5
 • zainstaluj na porcie LPT1 dowolną drukarkę dostępną w systemie operacyjnym, a jej nazwę zapisz w Tabeli 3. Nazwa zainstalowanej drukarki
 • udostępnij drukarkę w sieci pod nazwą moja_drukarka
 • drukarka ma być dostępna wyłącznie w godz. 8:00 ÷ 16:00

8. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika:
  • adres IP: 172.16.20.2/24
  • brama domyślna: localhost
  • serwer DNS: localhost
 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do rutera:
  • adres IP: przydzielany automatycznie
  • brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
  • serwer DNS: localhost
 • utwórz grupę egzamin oraz konto użytkownika o nazwie uczen z hasłem ZAQ!2wsx
 • przypisz konto uczen do grupy egzamin
 • użytkownikowi uczen odbierz wszystkie prawa do katalogu /var/log
 • za pomocą poleceń systemowych wykonaj test połączenia serwera z ruterem oraz przełącznikiem i stacją roboczą
UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą. Ponownie w obecności egzaminatora przeprowadź test komunikacji połączonych urządzeń sieciowych. Na stacji roboczej wyświetl nadany automatycznie adres IP.

9. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową Tabelą 2. Kosztorys - wzór zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł), z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena brutto (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinno odbywać się automatycznie
 • w kolumnie Lp., począwszy od drugiej pozycji kosztorysu do jego końca, powinna znajdować się formuła zwiększająca wartość pola o 1, tworząc w ten sposób automatyczny, numerowany spis usług
 • w polu Średnia cena brutto usługi ma pojawiać się automatycznie wartość średniej ceny brutto usługi obliczonej na podstawie danych zawartych w kosztorysie

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Wartość usługi netto (w zł)
1. Konfiguracja systemu Windows / Linux 70
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 70
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego  35
4. Testowanie zasobów komputera  50
5. Instalacja systemu Windows / Linux 100
6. Montaż okablowania  30
7. Zabezpieczenie danych 40
8. Konfiguracja przełącznika 20
9. Konfiguracja rutera 30
UWAGA!
Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych, znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka systemu operacyjnego oraz podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowana stacja robocza
 • kosztorys

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych.

UWAGA!
Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Test systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej

Tabela 2. Kosztorys - wzór

Tabela 3. Nazwa zainstalowanej drukarki