Arkusz EE.08 : 2021 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: EE.08-01-21.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych i systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej i serwera, oraz diagnostykę podzespołów komputera.

Do konfiguracji serwera Windows wykorzystaj konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx

Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj następujące konta:

 • w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx
 • w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkownika root

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568A
 • drugi koniec kabla UTP podłącz do gniazda naściennego z zamontowanym modułem Keystone według sekwencji T568A
UWAGA!
Po wykonaniu montażu okablowania oraz gniazda z modułem Keystone zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź, za pomocą testera okablowania, poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo naścienne.

2. Zamontuj w serwerze dysk twardy opisany jako SERWER_WINDOWS

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Windows w wersji serwerowej

3. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z zaleceniami. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający konfigurację przełącznika. Zrzut zapisz jako plik graficzny na dysku USB opisanym EGZAMIN w folderze Konfiguracja_przełącznika

UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP: 172.16.0.2 z maską: 24 bitową, jeśli jest wymagana 
 • brama domyślna: adres interfejsu LAN rutera, jeśli jest wymagana

4. Skonfiguruj ruter zgodnie z zaleceniami. Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające konfigurację rutera. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na dysku USB o nazwie EGZAMIN w folderze Konfiguracja_rutera

UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP dla interfejsu LAN: 172.16.0.1/24
 • adres IP interfejsu WAN: dowolny prawidłowy adres IP w sieci 10.0.0.0/9, brama domyślna: ostatni adres IP w sieci 10.0.0.0/9
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 7.7.9.9 oraz drugi serwer DNS: 9.9.8.8, jeśli jest wymagany 
 • serwer DHCP wyłączony 

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej. 

Schemat połączenia urządzeń

6. Przeprowadź na stacji roboczej test systemu operacyjnego Linux oraz zasobów komputera za pomocą dostępnych w systemie narzędzi. Uzyskane wyniki testów, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w pliku tekstowym o nazwie TestowanieLinuxa i umieść go na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Uzyskane wyniki zapisz także w Tabeli 1. Test systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej, która znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. 

7. Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux. 

 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń: 
  • nazwa połączenia: LANLinux
  • adres IP: 172.16.0.3/24
  • brama domyślna: adres interfejsu LAN rutera
  • ustaw prędkość kursora myszy na wartość minimalną
  • ustaw automatyczne pobieranie czasu z Internetu

8. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows

 • interfejs sieciowy podłączony do przełącznika 
  • nazwa połączenia: Switch
  • adres IP: 172.16.0.4/24
  • brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
  • serwer DNS: adres IP interfejsu LAN rutera
 • promuj serwer do roli kontrolera domeny
  • utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie test.local. Jako hasło administratora trybu przywracania usług katalogowych użyj ZAQ!2wsx 
  • utwórz nową jednostkę organizacyjną o nazwie egzamin
 • utwórz w nowej jednostce konto użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, z następującymi ustawieniami:
  • login: tester
  • hasło: t@st@r1!
  • pełna nazwa: software_tester
  • użytkownik nie może zmienić hasła
  • adres e-mail: : tester@egzamin.local.pl 
  • godziny logowania: poniedziałek ÷ piątek, 8.00-16.00 
  • przypisz konto użytkownika tester do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego
 • za pomocą Wiersza poleceń wykonaj test połączenia serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą
UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą. W obecności egzaminatora przeprowadź test komunikacji połączonych urządzeń sieciowych

9. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych, zgodnie z Tabelą 2. Wzór kosztorysu. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%

 • plik kosztorysu zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto z uwzględnieniem podatku VAT 
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie w oparciu o kolumny Cena brutto oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto powinno odbywać się automatycznie 
 • liczby znajdujące się w kolumnie Cena netto, Cena brutto oraz Wartość brutto powinny mieć format waluty Euro (€)
 • wartość znajdująca się w polu SUMA powinna być automatycznie zaokrąglana do liczby całkowitej za pomocą funkcji 

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena netto usługi w €
1. Konfiguracja systemu Windows / Linux 40,25
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 35,99
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego  22,22
4. Testowanie zasobów komputera  39,77
5. Instalacja systemu Windows/ Linux 71,99
6. Montaż okablowania  28,10
7. Zabezpieczenie danych 25,15
8. Konfiguracja przełącznika 15,50
9. Konfiguracja rutera 37,90

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów: 

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka systemu operacyjnego oraz podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer 
 • skonfigurowana stacja robocza
 • kosztorys

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych. 

UWAGA!
Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE

Tabela 1. Test systemu operacyjnego oraz zasobów stacji robocze

Tabela 2. Wzór kosztorysu