Arkusz EE.08 : 2019 - czerwiec - zad. 03

Oznaczenie: EE.08-03-19.06   Limit czasu: 150 minut

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych oraz przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych i systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej i serwera, a także diagnostykę podzespołów komputera.

Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux wykorzystaj konto administrator z hasłem Egzamin08!@ (w systemie Linux konto z uprawnieniami użytkownika root).

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie wszystkich żył kabla UTP bezpośrednio do panelu krosowego według sekwencji EIA/TIA 568B
 • drugi koniec kabla UTP zamontuj bezpośrednio w module Keystone, umieszczonym w gnieździe naściennym, według sekwencji EIA/TIA 568B
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo naścienne.

2. Zamontuj w serwerze nowy dysk twardy

 • zdemontuj zainstalowany dysk twardy
 • zamontuj zapasowy dysk twardy opisany jako SERWER2
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody od egzaminatora przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux w wersji serwerowej.

3. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.

Schemat połączenia urządzeń

Schemat połączenia urządzeń

4. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP dla interfejsu LAN: 172.16.1.1/24
 • adres IP interfejsu WAN: 10.10.10.1/28 oraz brama: 10.10.10.2
 • serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawionych adresów: 172.16.1.10 - 172.16.1.20
 • zarezerwowany dla stacji roboczej adres IP: 172.16.1.3/24
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 2.2.2.2 oraz drugi serwer DNS: 3.3.3.3 (jeśli jest wymagany)

Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonaną konfigurację rutera. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze Konfiguracja_rutera.

5. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń:

UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP: 172.16.1.4 z maską: 255.255.255.0 jeśli jest wymagana
 • brama domyślna: adres interfejsu LAN rutera

Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną konfigurację przełącznika. Zrzut zapisz jako plik graficzny na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze Konfiguracja_przełącznika.

6. Przeprowadź na stacji roboczej test zasobów komputera za pomocą dostępnych narzędzi w systemie operacyjnym Windows. Uzyskane wyniki testów, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w edytorze tekstowym o nazwie stacja_testy. Plik umieść na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Uzyskane wyniki zapisz także w Tabeli 1. Test zasobów stacji roboczej znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.

7. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  • adres IPv4 uzyskiwany automatycznie
  • serwer DNS: localhost
  • metryka interfejsu: 3
 • ustaw długość zapamiętanej historii haseł na wartość 7
 • ustaw maksymalny okres ważności hasła na 5 dni
 • ukryj w panelu sterowania aplet Klawiatura

8. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Linux:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika:
  • adres IP: 172.16.1.2/24
  • brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
 • utwórz grupę Testerzy oraz konto użytkownika o nazwie Test dla którego maksymalna liczba dni między zmianami hasła wynosi 8
 • przypisz konto Test do grupy Testerzy
 • będąc zalogowanym na koncie Test, w katalogu domowym utwórz katalog docs, a następnie nadaj mu pełne prawa dla grupy Testerzy
 • za pomocą poleceń systemowych terminala wykonaj test połączenia serwera z ruterem oraz serwera z przełącznikiem i stacją roboczą. Wykonaj zrzuty ekranu z widocznymi poleceniami i rezultatami testów, a następnie zapisz je jako pliki graficzne o nazwach odpowiadających zawartości: ruter, przełącznik, stacja_robocza w folderze Test na dysku USB opisanym EGZAMIN

9. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%.

 • plik wykonany zgodnie z Tabelą 2. Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia w kolumnie Cena netto (zł)
 • sumowanie kolumny Wartość brutto (zł) powinno odbywać się automatycznie z uwzględnieniem 15% upustu w przypadku, gdy pierwotna wartość kosztorysu przekroczy 150,00 zł

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

 • zamontowany dysk twardy oraz wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • test zasobów stacji roboczej
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowany system Windows na stacji roboczej
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego oraz podłączenia dysku.

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena netto (w zł)
1. Konfiguracja systemu Windows/ Linux 70,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 20,00
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego  25,00
4. Testowanie zasobów komputera  30,00
5. Instalacja systemu Windows/ Linux 50,00
6. Montaż okablowania  30,00
7. Zabezpieczenie danych 25,00
8. Konfiguracja przełącznika 20,00
9. Konfiguracja rutera 35,00

Tabela 1. Test zasobów stacji roboczej

Wzór specyfikacji podzespołów

Tabela 2. Wzór kosztorysu

Wzór kosztorysu