Arkusz EE.08 : 2019 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: EE.08-01-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie Egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych oraz przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych i systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej i serwera, a także diagnostykę podzespołów komputera.

Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta administrator z hasłem Egzamin08!@ (w systemie Linux jest to konto z uprawnieniami użytkownika root).

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie wszystkich żył kabla UTP bezpośrednio do panelu krosowego według sekwencji EIA/TIA 568A
 • drugi koniec kabla UTP zamontuj bezpośrednio w module Keystone, umieszczonym w gnieździe naściennym, według sekwencji EIA/TIA 568A
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo naścienne.

2. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.

Schemat połączenia urządzeń

Schemat połączenia urządzeń

3. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP dla interfejsu LAN: 192.168.1.1/24
 • serwer DHCP: wyłączony
 • adres IP interfejsu WAN: pierwszy dostępny adres hosta dla sieci 192.168.2.0/26
 • brama dla interfejsu WAN: ostatni dostępny adres hosta dla sieci 192.168.2.0/26
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 9.9.9.9 oraz drugi serwer DNS: 8.8.8.8 jeśli jest wymagany

Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonaną konfigurację rutera. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze KONFIGURACJA_RUTERA.

4. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń:

UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP: 192.168.3.2 z maską: 255.255.255.0 jeśli jest wymagana
 • brama domyślna: adres IP interfejsu LAN_switch na serwerze

Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną konfigurację przełącznika. Zrzut zapisz jako plik graficzny na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze PRZEŁĄCZNIK_KONFIGURACJA.

5. Przeprowadź na stacji roboczej test zasobów komputera za pomocą dostępnych narzędzi w systemie operacyjnym Linux. Uzyskane wyniki testów, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w edytorze tekstowym o nazwie stacja_testy. Plik umieść na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Uzyskane wyniki zapisz także w Tabeli 1. Test zasobów stacji roboczej znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.

6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  • nazwa połączenia: LAN_stacja
  • adres IP: 192.168.3.3/24
  • brama domyślna: adres interfejsu LAN_switch
  • serwer DNS: adres interfejsu LAN_switch
 • utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu /etc w katalogu domowym użytkownika administrator o nazwie skrot_etc
 • utwórz w katalogu domowym użytkownika administrator plik tekstowy o nazwie test, a następnie ustaw do tego pliku uprawnienia o wartości 723 oraz zmień właściciela tego pliku na użytkownika root

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Windows:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do rutera według zaleceń:
  • nazwa połączenia: LAN_ruter
  • adres IP: 192.168.1.2/24
  • brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
  • serwer DNS: localhost
  • włącz usługę rutingu oraz NAT dla adresu: 192.168.1.2/24. Ustaw ten interfejs jako publiczny
 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika według zaleceń:
  • nazwa połączenia: LAN_switch
  • adres IP: 192.168.3.1/24
  • serwer DNS: localhost
 • zainstaluj usługę DNS i skonfiguruj ją zgodnie z zaleceniami:
  • utworzona strefa wyszukiwania do przodu o nazwie: test.local
  • utworzony w strefie test.local nowy rekord hosta o nazwie host.dns
  • adres IPv4 rekordu hosta: 192.168.1.10
 • utwórz w systemie konto użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami z następującymi ustawieniami:
  • login: backup
  • hasło: B@ckup2019!
  • ważność konta: 30 dni od daty jego utworzenia
  • godziny logowania: codziennie od 20.00 do 22.00
 • przypisz konto użytkownika backup do grupy Operatorzy kopii zapasowych
 • za pomocą konsoli (wiersza poleceń) wykonaj test połączenia serwera z ruterem oraz serwera z przełącznikiem i stacją roboczą. Wykonaj zrzuty ekranu z widocznymi poleceniami i rezultatami testów, a następnie zapisz je jako pliki graficzne o nazwach odpowiadających zawartości: ruter, przełącznik, stacja_robocza w folderze Test na dysku USB opisanym EGZAMIN

8. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%.

 • plik wykonany zgodnie z Tabelą 2. Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz Cena netto
 • sumowanie kolumny Wartość brutto powinno odbywać się automatycznie
 • w polu Data i godzina wystawienia faktury ma pojawiać się automatycznie bieżąca data i godzina
 • w polu Maksymalna wartość ma pojawiać się automatycznie największa wartość usługi zawartej w kosztorysie

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • test zasobów stacji roboczej
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowany system Linux na stacji roboczej
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena netto (w zł)
1. Konfiguracja systemu Windows/ Linux 50,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 30,00
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego  20,00
4. Testowanie zasobów komputera  40,00
5. Instalacja systemu Windows/ Linux 70,00
6. Montaż okablowania  20,00
7. Zabezpieczenie danych 25,00
8. Konfiguracja przełącznika 15,00
9. Konfiguracja rutera 45,00

Tabela 1. Test zasobów stacji roboczej

Test zasobów

Tabela 2. Wzór kosztorysu

Wzór kosztorysu