Arkusz EE.08 : 2019 - styczeń - zad. 02

Oznaczenie: EE.08-02-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę podzespołów, konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera z zainstalowanym systemem Linux wykorzystaj konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj następujące konta: w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx a w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkownika root).

1. Wymień w serwerze dysk twardy:

 • Zdemontuj zainstalowany dysk twardy
 • Zamontuj zapasowy dysk twardy opisany jako SERWER2
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux w wersji serwerowej.

2. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • Końce kabla sieciowego UTP zakończ wtyczkami RJ45 w sekwencji T568A
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego okablowania.

3. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.

Schemat połączenia urządzeń

Schemat połączenia urządzeń

4. Skonfiguruj ruter według poniższych zaleceń:

UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP dla interfejsu LAN: 10.10.10.1/24
 • serwer DHCP włączony, zakres adresów 10.10.10.104 - 10.10.10.124
 • zarezerwuj adres IP 10.10.10.3 dla interfejsu sieciowego serwera podłączonego do przełącznika
 • zarezerwuj adres IP 10.10.10.10 dla karty Wi-Fi stacji roboczej
 • adres IP interfejsu WAN: 90.90.90.5/29 oraz brama: 90.90.90.1
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 7.7.7.7 oraz drugi serwer DNS: 7.7.4.4 jeśli jest wymagany

Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonaną konfigurację rutera. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze RUTER_KONFIGURACJA .

5. Skonfiguruj punkt dostępowy sieci bezprzewodowej na ruterze według zaleceń:

 • SSID: WIFI_X, gdzie X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • szyfrowanie: WPA2-PSK
 • hasło: Bezprzewodowa_X, gdzie X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • numer kanału: 5

6. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń:

UWAGA!
przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP: 10.10.10.2 z maską: 255.255.255.0, jeśli jest wymagana
 • brama domyślna: adres IP rutera

Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną konfigurację przełącznika. Zrzut zapisz jako plik graficzny na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze PRZEŁĄCZNIK_KONFIGURACJA

7. Przeprowadź na serwerze diagnostykę podzespołów i systemu:

 • na nośniku USB opisanym EGZAMIN utwórz katalogi SO oraz RAM
 • za pomocą dostępnych narzędzi systemowych:
  • sprawdź obciążenie pamięci i procesora. Jako dokumentację przeprowadzonej czynności wykonaj zrzut ekranu i zapisz go jako plik graficzny pod nazwą wydajność w katalogu SO na nośniku USB opisanym EGAMIN
  • sprawdź parametry systemu oraz podzespołów ujętych w Tabeli 1. Jako dokumentację wykonaj zrzuty ekranu, a następnie zapisz je jako pliki graficzne, uporządkowane tematycznie w katalogach SO oraz RAM
 • w Tabeli 1, znajdującej się w dalszej części arkusza, zanotuj nazwę, wersję jądra oraz architekturę systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze oraz wyniki przeprowadzonych testów.

8. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:

 • skonfiguruj interfejs sieci bezprzewodowej według zaleceń:
  • adres IP uzyskiwany automatycznie
  • serwer DNS: localhost
 • zainstaluj program Acrylic WiFi Home. Przeprowadź testy sprawdzające prawidłową konfigurację utworzonej sieci bezprzewodowej. Jako potwierdzenie wykonaj zrzut ekranu zawierający widok parametrów sieci bezprzewodowej: SSID, numer używanego kanału oraz rodzaj szyfrowania. Zrzut zapisz jako plik graficzny na nośniku USB opisanym EGZAMIN pod nazwą parametry_wifi
 • skonfiguruj system tak, aby użytkownicy systemu nie mieli możliwości uruchamiania programu Notatnik.

9. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Linux

 • skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera:
  • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera podłączony do przełącznika, według zaleceń
   • nazwa połączenia: SERV1
   • adres IP uzyskiwany automatycznie
   • serwer DNS: localhost
  • wyłącz drugi interfejs sieciowy serwera
  • na serwerze utwórz konto użytkownika szef z hasłem K@dry2019 oraz grupę użytkowników o nazwie Dyrekcja
  • do grupy Dyrekcja dodaj konto szef
  • w katalogu domowym użytkownika administrator utwór z plik tekstowy o nazwie zalecenia i zapisz w nim wskazania dla użytkowników stacji roboczej podłączonej do sieci Internet
UWAGA!
Po wykonaniu powyższych prac zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą za pomocą polecenia ping. W obecności egzaminatora wykonaj test poprawności komunikacji pomiędzy wymienionymi urządzeniami, a następnie sprawdź konfigurację interfejsów sieciowych i adresów pobranych przez stację roboczą oraz serwer.

10. Korzystając z Cennika usług komputerowych, podzespołów oraz materiałów sporządź w arkuszu kalkulacyjnym Raport serwisowy, zawierający koszt wykonanych prac serwisowych oraz koszt wykorzystanych podzespołów i materiałów:

 • plik wykonany zgodnie z Tabelą 2. Wzór raportu serwisowego zapisz pod nazwą Raport na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Wartość dla wykorzystanych podzespołów powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena oraz Ilość
 • komórki w kolumnach Wartość powinny mieć format walutowy (zł) z dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku
 • sumowanie kolumn Wartość powinno odbywać się automatycznie
 • data sporządzenia raportu powinna być generowana automatycznie
UWAGA!
Po zakończeniu prac nie wyłączaj komputerów znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

 • wykonany montaż dysku twardego i okablowania sieciowego oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka i specyfikacja systemu i podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowany system Windows na stacji roboczej
 • sporządzony raport serwisowy

oraz przebieg wykonania montażu dysku twardego oraz wykonania okablowania sieciowego.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Cennik usług komputerowych, podzespołów oraz materiałów

Lp. Nazwa usługi / podzespołu / materiału Cena w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 97,00
2. Konfiguracja urządzenia sieciowego 35,00
3. Instalacja i konfiguracja programu 32,00
4. Instalacja i konfiguracja drukarki 36,00
5. Zabezpieczenie danych 30,00
6. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00
7. Montaż podzespołu 15,00
8. Montaż okablowania 10,00
9. Karta graficzna 360,00
10. Karta sieciowa 60,00
11. Dysk twardy 299,00
12. Pamięć RAM 90,00
13. Kabel UTP (1 mb) 1,80
14. Moduł Keystone 3,60
15. Wtyczna RJ45 0,45
16. Gniazdo naścienne 13,50

Tabela 1. Specyfikacja systemu i podzespołów

Specyfikacja systemu i podzespołów

Tabela 2. Wzór raportu serwisowego

Wzór raportu serwisowego