Arkusz EE.08 : 2019 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: EE.08-01-19.01   Limit czasu: 150 minut

Wykorzystując dostępne narzędzia oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania i podłączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź diagnostykę podzespołów, wykonaj konfigurację urządzeń sieciowych i konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.

Do konfiguracji serwera z zainstalowanym systemem Windows wykorzystaj konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx Do diagnostyki i konfiguracji stacji roboczej wykorzystaj następujące konta: w systemie Windows konto Administrator z hasłem ZAQ!2wsx, w systemie Linux konto administrator z hasłem ZAQ!2wsx (konto z uprawnieniami użytkownika root).

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

 • wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568B
 • drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone według sekwencji T568B, a następnie zamontuj moduł Keystone w gnieździe naściennym
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy - gniazdo naścienne.

2. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.

Schemat połączenia urządzeń

Schemat połączenia urządzeń

3. Skonfiguruj ruter według zaleceń:

UWAGA!
Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze RUTER na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP dla interfejsu LAN: 10.0.10.1/24
 • serwer DHCP włączony, zakres adresów: 10.0.10.14 - 10.0.10.34
 • zarezerwuj adres IP 10.0.10.3 dla interfejsu sieciowego serwera podłączonego do przełącznika
 • zarezerwuj adres IP 10.0.10.10 dla interfejsu stacji roboczej, podłączonego do przełącznika
 • adres IP interfejsu WAN: 40.40.40.2/29 oraz brama: 40.40.40.1
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 5.5.5.5 oraz drugi serwer DNS: 5.5.4.4 jeśli jest wymagany

Wykonaj zrzuty ekranu potwierdzające wykonaną konfigurację rutera. Zrzuty zapisz jako pliki graficzne na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze RUTER_KONFIGURACJA.

4. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń:

UWAGA!
Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze PRZEŁĄCZNIK na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • adres IP: 10.0.10.2 z maską: 255.255.255.0 jeśli jest wymagana
 • brama domyślna: adres IP rutera

Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną konfigurację przełącznika. Zrzut zapisz jako plik graficzny na nośniku USB opisanym EGZAMIN w folderze PRZEŁĄCZNIK_KONFIGURACJA.

5. Przeprowadź na stacji roboczej w systemie Linux diagnostykę podzespołów i systemu:

 • na nośniku USB opisanym EGZAMIN utwórz katalogi HDD, LAN oraz PŁYTA
 • za pomocą terminala sprawdź architekturę systemu. Jako dokumentację wykonaj zrzut ekranu. Zrzut z widocznym użytym poleceniem zapisz jako plik graficzny o nazwie architektura na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry podzespołów ujętych w Tabeli 1. Wzór specyfikacji podzespołów. Udokumentuj proces identyfikacji za pomocą zrzutów ekranu tak, aby były widoczne żądane parametry. Zrzuty zapisz w postaci plików graficznych w katalogach HDD, LAN oraz PŁYTA w taki sposób, aby nazwy katalogów odpowiadały zawartości plików graficznych
 • sporządź w arkuszu kalkulacyjnym tabelę zgodną z Tabelą 1. Wzór specyfikacji podzespołów. Utworzony plik zapisz pod nazwą specyfikacja na nośniku USB opisanym EGZAMIN. Odczytane parametry podzespołów zapisz w tabeli zawartej w pliku specyfikacja. W przypadku braku możliwości identyfikacji parametru zapisz w odpowiedniej komórce tabeli "brak danych"

6. Na stacji roboczej skonfiguruj system Linux:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  • nazwa połączenia: LAN_11
  • adres IP uzyskiwany automatycznie
  • serwer DNS: localhost
 • zmień nazwę komputera na STACJAX, gdzie X to numer Twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • utwórz w katalogu domowym użytkownika administrator archiwum katalogu OBRAZY. Utworzone archiwum zapisz pod nazwą Obrazki
 • skonfiguruj system w taki sposób, aby system tworzył historię haseł oraz pamiętał 3 ostatnio użyte hasła użytkowników
 • skonfiguruj system, aby po włożeniu płyty Blue-ray do napędu następowało otwarcie katalogu

7. Skonfiguruj serwer z zainstalowanym systemem Windows:

 • skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika według zaleceń:
  • nazwa połączenia: LAN_1
  • adres IP przydzielany automatycznie
  • serwer DNS: localhost
 • wyłącz drugi interfejs sieciowy serwera
 • promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę o nazwie egzamin.local w nowym lesie. Jako hasło konta Administrator dla trybu przywracania usług katalogowych ustaw ZAQ!2wsx
 • w domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie Kadry, a w niej utwórz konto użytkownika z następującymi ustawieniami:
  • pełna nazwa: Anna Majewska
  • nazwa logowania: kadrowa
  • hasło: K@drowa57
 • w jednostce organizacyjnej Kadry utwórz grupę zabezpieczeń o nazwie H_R i dodaj do niej konto kadrowa
 • na koncie użytkownika Administrator włącz autoukrywanie paska zadań
 • za pomocą Wiersza poleceń wykonaj test połączenia serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą. Wykonaj zrzuty ekranu z widocznymi poleceniami i rezultatami testów, a następnie zapisz je jako pliki graficzne o nazwach odpowiadających zawartości: ruter, przełącznik, workstation w folderze KOMUNIKACJA na nośniku USB opisanym EGZAMIN.

8. Korzystając z Cennika usług komputerowych, podzespołów oraz materiałów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych oraz kosztów wykorzystanych podzespołów i materiałów:

 • plik wykonany zgodnie z Tabelą 2. Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto o 23 % podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT
 • komórki w kolumnach Cena jednostkowa netto, Cena jednostkowa z VAT oraz Wartość brutto powinny mieć format walutowy (zł.) z dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku
 • sumowanie kolumny Wartość brutto oraz obliczenie wartości zestawu komputerowego po rabacie wynoszącym 3% powinno odbywać się automatycznie

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

 • wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń
 • diagnostyka i specyfikacja podzespołów
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • skonfigurowany system Linux na stacji roboczej
 • kosztorys nowego zestawu komputerowego

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń sieciowych.

Cennik usług komputerowych, podzespołów oraz materiałów

Lp. Nazwa usługi / podzespołu / materiału Cena w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 87,00
2. Konfiguracja urządzenia sieciowego 25,00
3. Instalacja i konfiguracja programu 32,00
4. Instalacja i konfiguracja drukarki 36,00
5. Zabezpieczenie danych 30,00
6. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00
7. Montaż podzespołu 15,00
8. Montaż okablowania sieciowego 9,60
9. Karta graficzna 360,00
10. Karta sieciowa 60,00
11. Dysk twardy 299,00
12. Pamięć RAM 90,00
13. Kabel UTP (1 mb) 1,80
14. Moduł Keystone 3,60
15. Wtyczna RJ45 0,45
16. Gniazdo naścienne 15,00

Tabela 1. Wzór specyfikacji podzespołów

Wzór specyfikacji podzespołów

Tabela 2. Wzór kosztorysu

Wzór kosztorysu