Arkusz E.14 : 2018 - styczeń - zad. 01 (php)

Oznaczenie: E.14-01-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową portalu ogłoszeniowego. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazodanowo-aplikacyjne. Stronę internetową zbuduj przy wykorzystaniu edytora zaznaczającego składnię.

Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie materialy.zip zabezpieczone hasłem: Zad4ni3.

Archiwum należy rozpakować.

Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Po skończonej pracy wyniki zapisz także w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Baza danych jest zgodna ze strukturą przedstawioną na obrazie 1. Tabela ogloszenie ma klucz obcy uzytkownik_id będący w relacji z kluczem głównym tabeli uzytkownik. Pole kategoria przyjmuje wartości liczbowe: 1 = książki, 2 = muzyka.

Obraz 1. Struktura bazy danych

Widok relacji

Uruchom usługi MySQL i Apache za pomocą XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj podane operacje na bazie danych:

 • Utwórz nową bazę danych o nazwie ogloszenia
 • Do bazy ogloszenia zaimportuj tabele z pliku baza.sql (plik znajduje się w rozpakowanym archiwum ZIP)
 • Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nazwij import.jpg. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
 • Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie ogloszenia. Zapytania zapisz w pliku kwerendy.txt, w folderze z numerem PESEL. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy kw1, kw2, kw3, kw4. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.
  • Zapytanie 1: wybierające jedynie pola id, tytul i tresc z tabeli ogloszenie dla tych rekordów, dla których kategoria to książki
  • Zapytanie 2: wykorzystujące relację pomiędzy tabelami i wybierające jedynie telefon tego użytkownika, który jest przypisany do ogłoszenia numer 1
  • Zapytanie 3: tworzące użytkownika moderator na localhost z hasłem qwerty
  • Zapytanie 4: nadające prawa dla użytkownika moderator do usuwania i przeglądania danych w tabeli ogloszenie.

Cechy obrazu

Plik ksiazki.jpg, wypakowany z archiwum, należy przeskalować do wymiarów: szerokość 200px, wysokość 300px. Pozostałych atrybutów obrazu nie należy zmieniać.

Grafika ksiazki.jpg

Witryna internetowa

Obraz 2. Witryna internetowa

Widok witryny

Cechy witryny:

 • Nazwa pliku: ogloszenia.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: "Portal ogłoszeniowy"
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl1.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby po uruchomieniu strony w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 2
 • Zawartość banera:
  • nagłówek pierwszego stopnia o treści: "Portal Ogłoszeniowy"
 • Zawartość panelu lewego:
  • Nagłówek drugiego stopnia o treści: "Kategorie ogłoszeń"
  • Lista numerowana z trzema elementami: Książki, Muzyka, Filmy
  • Obraz ksiazki.jpg z tekstem alternatywnym o treści: "Kupię / sprzedam książkę"
  • Tabela o wymiarach 3 kolumny na 4 wiersze. Ostatnia kolumna zawiera scalone trzy wiersze. Zawartość i wygląd tabeli zgodne ze wzorem przedstawionym poniżej

Wzór wyglądu tabeli

Widok tabeli

 • Zawartość panelu prawego:
  • Nagłówek drugiego stopnia o treści: "Ogłoszenia kategorii książki"
  • Skrypt połączenia z bazą
 • Zawartość stopki:
  • napis o treści: "Portal ogłoszeniowy opracował:", zaś dalej wstawiony Twój numer PESEL.

Styl CSS witryny internetowej

Plik styl1.css zawiera formatowanie:

 • Banera: kolor tła #40271A, biały kolor czcionki, krój czcionki: Tahoma, wyrównanie tekstu do środka, wysokość 80px
 • Panelu lewego: kolor tła #DBB29C, szerokość 40%, wysokość 700px
 • Panelu prawego: kolor tła #FFE3D4, szerokość 60%, wysokość 700px
 • Stopki: kolor tła #40271A, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do prawej strony
 • Tabeli, komórki tabeli: obramowanie na 1px linią przerywaną brązową, szerokość tabeli 500px, marginesy zewnętrzne 10px, wyrównanie tekstu do środka
 • Obrazu: marginesy wewnętrzne 30px
 • Listy numerowanej: styl punktora cyfry rzymskie wielkie

Niewymienione właściwości selektorów przybierają wartości domyślne.

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 1 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych.

Wymagania dotyczące skryptu:

 • Napisany w języku PHP
 • Nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja na bazie danych powiodła się
 • Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na localhost, użytkownik root bez hasła, baza danych o nazwie ogloszenia
 • Skrypt wysyła do bazy danych dwa zapytania:
  • Zapytanie 1 (patrz punkt "Operacje na bazie danych")
  • Zapytanie 2 (patrz punkt "Operacje na bazie danych") zmodyfikowane tak, aby dla danego id ogłoszenia pobierany był numer telefonu użytkownika, do którego należy ogłoszenie
 • Dla każdego zwróconego zapytaniem wiersza wykonuje następujące działania:
  • Wyświetla w nagłówku trzeciego stopnia pola id oraz tytul
  • Wyświetla w akapicie treść ogłoszenia
  • W kolejnym akapicie wyświetla tekst: "telefon kontaktowy:" i dalej numer telefonu pobrany zmodyfikowanym zapytaniem 2
 • Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysql Funkcje bilioteki mysqli Zwracana wartość
mysql_connect(serwer, użytkownik, hasło) mysqli_connect(serwer, uzytkownik, haslo, nazwa_bazy) id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysql_select_db ('nazwa_bazy' [,id_polaczenia]) mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysql_error([id_polaczenia]) mysqli_error(id_polaczenia) Tekst komunikatu błędu
mysql_close([id_polaczenia]) mysqli_close(id_polaczenia) TRUE / FALSE, w zależności od stanu operacji
mysql_query(zapytanie [,id_polaczenia]) mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie) Wynik zapytania
mysql_fetch_row (wynik_zapytania) mysqli_fetch_row(wynik_zapytania) Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysql_fetch_array (wynik_zapytania) mysqli_fetch_array(wynik_zapytania) Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysql_num_rows (wynik_zapytania) mysqli_num_rows(wynik_zapytania) Liczba wierszy w podanym zapytaniu
mysql_num_fields (wynik_zapytania) mysqli_num_fields (wynik_zapytania) Liczba kolumn w podanym zapytaniu
UWAGA!
Po zakończeniu pracy nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: import.jpg, ksiazki.jpg, kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, ogloszenia.php, styl1.css, ewentualnie inne przygotowane pliki.
Utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Zapisz go na płycie jako przegladarka.txt.
Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • operacje na bazie danych
 • witryna internetowa
 • styl CSS witryny internetowej
 • skrypt połączenia z bazą.