Arkusz E.13 : 2020 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do modułu Keystone gniazda sieciowego, według sekwencji T568A, zmontuj gniazdo sieciowe.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45, zgodnie z sekwencją T568A.

UWAGA!
Po wykonaniu podłączenia kabla do gniazda sieciowego i zakończeniu go wtykiem, zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia testu połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem, na którym cyfry oznaczają numery portów przełączników.

Schemat podłączeń urządzeń w sieci lokalnej

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

1. Skonfiguruj przełącznik nr 1, do którego podłączone są: stacja robocza i jeden interfejs sieciowy serwera według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX.

 • ustawienia adresu IP:
  • adres IP i maska: 172.17.0.2/16
  • brama domyślna: 172.17.0.1 (jeżeli jest to możliwe)

2. Skonfiguruj przełącznik nr 2, do którego podłączone są: drugi interfejs sieciowy serwera oraz gniazdo sieci lokalnej według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX.

 • ustawienia adresu IP:
  • adres IP i maska: 192.168.0.20/24
  • brama domyślna: 192.168.0.254 (jeżeli jest to możliwe)

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

3. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera według zaleceń:

 • pierwszy interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: LAN1
  • adres IP i maska: 172.17.0.1/16
  • brama domyślna: brak
  • serwer DNS: 127.0.0.1
 • drugi interfejs sieciowy:
  • nazwa połączenia: LAN2
  • adres IP i maska: 192.168.0.x/24, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. stanowisko nr 3 – 192.168.0.3
  • brama domyślna: 192.168.0.254
  • serwer DNS: 127.0.0.1

4. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:

 • adres IP i maska: 172.17.0.3/16
 • brama domyślna: adres IP serwera
 • serwer DNS: adres IP serwera

5. Za pomocą polecenia ping sprawdź komunikacje między następującymi urządzeniami:

 • serwerem i przełącznikiem 1
 • serwerem i przełącznikiem 2
 • serwerem i stacją roboczą
 • serwerem i drukarką sieciową o adresie IP 192.168.0.250
UWAGA!
Po wykonaniu poleceń zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z przełącznikiem 1, serwera z przełącznikiem 2, serwera ze stacją roboczą, serwera z drukarką. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj kontroler domeny i wykonaj kopię plików

6. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie: egzaminX.local, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, np. stanowisko nr 3 - egzamin3.local. Hasło dla kontra Administratora trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q@wertyuiop.

UWAGA!
Jeżeli przy uruchomieniu kontrolera domeny system poprosi o zmianę hasła, ustaw je na Q!wertyuiop

7. W domenie egzaminX.local, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego, załóż jednostkę organizacyjną PRACOWNIA, w niej konto projektant1 z hasłem Pr0jekt@nt1 należące do grupy Użytkownicy domeny.

8. Przydziel użytkownika projektant1 do odpowiedniej grupy, by mógł sprawdzać wpisy w dziennikach zdarzeń.

9. Na serwerze udostępnij folder C:\stronawww jako zasób sieciowy pod nazwą stronawww. Ustaw uprawnienia i zabezpieczenia do tego folderu jednie dla grupy: Administratorzy domeny - Pełna kontrola oraz Wszyscy - tylko do odczytu.

10. Podłącz stację roboczą do domeny i zaloguj się na konto użytkownika projektant1.

11. Na stacji roboczej na pulpicie użytkownika projektant1, utwórz folder Kopie.

12. Na stacji roboczej skopiuj plik z udostępnionego zasobu stronawww do folderu Kopie na pulpicie użytkownika projektant1.

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i podłączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowany kontroler domeny i wykonana kopia plików

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.