Arkusz E.13 : 2019 - czerwiec - zad. 08

Oznaczenie: E.13-08-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację lokalnej sieci komputerowej, w tym celu wykonaj zlecone działania.

1. Wykonaj kabel połączeniowy prosty, zakończony wtykami RJ45, zgodnie z sekwencją T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu kabla połączeniowego prostego zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu kabla. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego kabla testerem.

2. Za pomocą kabli połączeniowych (typu patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia

Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q!wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

3. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera z WiFi według zaleceń:

 • interfejs WAN: konfiguracja automatyczna - DHCP
 • interfejs LAN: adres IP/maska: 172.18.200.1/16

4. Na ruterze z WiFi wyłącz serwer DHCP oraz rozgłaszanie sieci.

5. Skonfiguruj przełącznik nr 1 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 10.90.90.99/16
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 10.90.0.1
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN10 i numerze ID=10, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem, z przypisanym portem 2 bez tagowania
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN11 i numerze ID=11, z przypisanymi portami 3 i 4 bez tagowania
 • konfiguracja portu 1 ma umożliwiać przesyłanie danych z VLAN-ów o ID = 10 i ID = 11, port ma umożliwiać przesyłanie ramek ze znacznikiem
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

6. Skonfiguruj przełącznik nr 2 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 10.90.90.98/16
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 10.90.0.1
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN10 i numerze ID=10, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem, z przypisanymi portami 2 i 3 bez tagowania
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN11 i numerze ID=11, z przypisanym portem 4 bez tagowania
 • konfiguracja portu 1 ma umożliwiać przesyłanie danych z VLAN-ów o ID = 10 i ID = 11, port ma umożliwiać przesyłanie ramek ze znacznikiem
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: SWWW
 • adres IP/maska: 172.18.200.2/16
 • brama domyślna: 172.18.200.1
 • serwer DNS: 8.8.8.8
 • drugi adres IP/maska: 10.90.0.2/16

8. Na serwerze wyłącz drugi interfejs sieciowy.

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń::

 • adres IP/maska:192.168.0.X/24 gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: 192.168.0.254
 • serwer DNS: 192.168.0.254

10. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z przełącznikami, interfejsem LAN rutera z WiFi. Na stacji roboczej za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z drukarką sieciową. Drukarka sieciowa dostępna jest przez sieć lokalną sali egzaminacyjnej i korzysta z adresu 192.168.0.200, obsługuje protokół RAW przez port TCP/IP.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z przełącznikiem nr 1, serwera z przełącznikiem nr 2, serwera z interfejsem LAN rutera z WiFi, stacji roboczej z drukarką. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora. 

Skonfiguruj serwer FTP i połączenie z drukarką sieciową

11. W katalogu głównym serwera utwórz folder o nazwie: C:\stronawww, a w nim utwórz plik EGZAMIN_E13.txt

12. Zainstaluj serwer FTP oraz skonfiguruj go z podanymi parametrami:

 • utwórz nową witrynę FTP o nazwie FTP_E.13 udostępniającą zawartość katalogu C:\stronawww
 • witryna FTP udostępnia zawartość folderu, tylko pod adresem IP: 172.18.200.2 na porcie 21
 • do witryny jest dostęp do odczytu i zapisu dla użytkowników anonimowych.

Sprawdź, czy folder prawidłowo wyświetla się w przeglądarce na serwerze po wpisaniu odpowiedniej usługi adresu IP serwera172.18.200.2

13. Na stacji roboczej zainstaluj drukarkę sieciową na lokalnym porcie TCP/IP. Adres IP drukarki 192.168.0.200

14. Utwórz plik tekstowy zawierający twój numer stanowiska egzaminacyjnego i twój numer PESEL, wydrukuj go na drukarce. Dołącz wydruk do arkusza egzaminacyjnego potwierdzając prawidłową instalację drukarki.

UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw je na zaq1@WSX
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowany serwer sieci Web i połączenie z drukarką sieciową

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.