Arkusz E.13 : 2019 - czerwiec - zad. 07

Oznaczenie: E.13-07-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację lokalnej sieci komputerowej, w tym celu wykonaj zlecone działania.

1. Wykonaj kabel połączeniowy prosty, zakończony wtykami RJ45, zgodnie z sekwencją T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu kabla połączeniowego prostego zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu kabla. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego kabla testerem. 

2. Za pomocą kabli połączeniowych (typu patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia

Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q!wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

3. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera z WiFi według zaleceń:

 • interfejs WAN: konfiguracja automatyczna
 • interfejs LAN: adres IP/maska: 192.168.100.1/24

4. Na ruterze z WiFi wyłącz serwer DHCP oraz rozgłaszanie sieci.

5. Skonfiguruj przełącznik nr 1 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 10.90.90.1/8
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 10.0.0.1
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN100 i numerze ID=100, z przypisanymi portami 2 i 3 bez tagowania
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN101 i numerze ID=101, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem, z przypisanym portem 4 bez tagowania
 • konfiguracja portu 1 ma umożliwiać przesyłanie danych z VLAN-ów o ID = 100 i ID = 101, port ma umożliwiać przesyłanie ramek ze znacznikiem
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

6. Skonfiguruj przełącznik nr 2 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 10.90.90.2/8
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 10.0.0.1
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN100 i numerze ID=100, z przypisanym portem 2 bez tagowania
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN101 i numerze ID=101, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem, z przypisanymi portami 3 i 4 bez tagowania
 • konfiguracja portu 1 ma umożliwiać przesyłanie danych z VLAN-ów o ID = 100 i ID = 101, port ma umożliwiać przesyłanie ramek ze znacznikiem
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: SWWW
 • adres IP/maska: 192.168.100.2/24
 • brama domyślna: 192.168.100.1
 • serwer DNS: 8.8.8.8
 • drugi adres IP/maska: 10.0.0.2/8

8. Na serwerze wyłącz drugi interfejs sieciowy.

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:

 • adres IP/maska:192.168.0.X/24 gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: 192.168.0.254
 • serwer DNS: 192.168.0.254

10. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z przełącznikami, interfejsem LAN rutera z WiFi. Na stacji roboczej za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z drukarką sieciową. Drukarka sieciowa dostępna jest przez sieć lokalną sali egzaminacyjnej i korzysta z adresu 192.168.0.200, obsługuje protokół RAW przez port TCP/IP.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z przełącznikiem nr 1, serwera z przełącznikiem nr 2, serwera z interfejsem LAN rutera z WiFi, stacji roboczej z drukarką. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora. 

Skonfiguruj serwer sieci Web i połączenie z drukarką sieciową

11. W katalogu głównym serwera utwórz folder o nazwie: C:\stronawww, a w nim utwórz plik strona.html zawierający tekst: „Egzamin zawodowy Kwalifikacja E.13 – PESEL zdającego”

12. Zainstaluj serwer sieci Web oraz skonfiguruj domyślną witrynę Web z podanymi parametrami:

 • katalog zawartości: C:\stronawww
 • dokument domyślny: strona.html
 • witryna udostępnia zawartość utworzonego folderu, tylko pod adresem IP: 192.168.100.2 na porcie 80

Sprawdź, czy strona prawidłowo wyświetla się w przeglądarce na serwerze, po wpisaniu adresu IP serwera 192.168.100.2

13. Na stacji roboczej zainstaluj drukarkę sieciową na lokalnym porcie TCP/IP. Adres IP drukarki 192.168.0.200

14. Utwórz plik tekstowy zawierający twój numer stanowiska egzaminacyjnego i twój numer PESEL, wydrukuj go na drukarce. Dołącz wydruk do arkusza egzaminacyjnego potwierdzając prawidłową instalację drukarki.

UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw je na zaq1@WSX
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowany serwer sieci Web i połączenie z drukarką sieciową

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.