Arkusz E.13 : 2019 - czerwiec - zad. 06

Oznaczenie: E.13-06-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację lokalnej sieci komputerowej, w tym celu wykonaj zlecone działania.

1. Kabel UTP zakończ z jednej strony wtykiem RJ45, zgodnie z sekwencją T568B, drugi koniec kabla podłącz do dowolnego gniazda panelu krosowniczego, zgodnie z sekwencją T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu połączenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia za pomocą testera.

2. Za pomocą kabli połączeniowych (typu patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia

Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q!wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

3. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera z WiFi według zaleceń:

 • interfejs WAN: konfiguracja automatyczna
 • interfejs LAN: adres IP/maska: 10.20.20.1/24
 • serwer DHCP: włączony, zakres adresów 10.20.20.20 - 10.20.20.29

4. Włącz i skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej na ruterze z WiFi:

 • nazwa sieci: egzaminX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • kanał 8
 • rozgłaszanie SSID - wyłączone
 • zabezpieczenia - WPA2 Personal (WPA-PSK)
 • hasło: EgzaminX, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego

5. Skonfiguruj przełącznik nr 1 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 10.20.20.2/24
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 10.20.20.1
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN100 i numerze ID=100, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem, z przypisanymi portami 2 i 3 bez tagowania
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN101 i numerze ID=101, z przypisanym portem 4 bez tagowania
 • konfiguracja portu 1 ma umożliwiać przesyłanie danych z VLAN-ów o ID = 100 i ID = 101, port ma umożliwiać przesyłanie ramek ze znacznikiem
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

6. Skonfiguruj przełącznik nr 2 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 10.20.20.3/24
 • brama domyślna (jeśli to konieczne): 10.20.20.1
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN100 i numerze ID=100, który jest VLAN-em do zarządzania przełącznikiem, z przypisanym portem 2 bez tagowania
 • utworzony VLAN o nazwie VLAN101 i numerze ID=101, z przypisanymi portami 3 i 4 bez tagowania
 • konfiguracja portu 1 ma umożliwiać przesyłanie danych z VLAN-ów o ID = 100 i ID = 101, port ma umożliwiać przesyłanie ramek ze znacznikiem
 • pozostałe porty są przypisane do VLAN’u domyślnego

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP/maska: 10.20.20.10/24
 • brama domyślna: 10.20.20.1
 • serwer DNS: 127.0.0.1

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: DRUK
 • adres IP/maska: 192.168.0.X gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: brak

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy bezprzewodowy stacji roboczej według zaleceń::

 • adres IP/maska: pobierany automatycznie z serwera DHCP
 • brama domyślna: pobierany automatycznie z serwera DHCP
 • serwer DNS: 10.20.20.10

10. Przyłącz stację roboczą do utworzonej sieci bezprzewodowej.

11. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z interfejsem LAN rutera z WiFi, przełącznikami, drukarką sieciową oraz stacją roboczą. Drukarka sieciowa dostępna jest przez sieć lokalną sali egzaminacyjnej i korzysta z adresu 192.168.0.200, obsługuje protokół RAW przez port TCP/IP.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera ze stacja roboczą, z interfejsem LAN rutera z WiFi, z drukarką i przełącznikami. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj usługę Active Directory na serwerze i udostępnij folder

12. Promuj serwer do roli kontrolera domeny z następującymi parametrami:

 • utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local
 • nazwa NETBIOS: EGZAMIN

13. W domenie egzamin.local utwórz jednostkę administracyjną: Uczelnia, a w niej konta użytkowników:

 • docent z hasłem Zxcvbnm0 z uprawnieniami administratora domeny
 • profesor z hasłem Qwertyu1 z uprawnieniami użytkownika domeny
 • student1 z hasłem Asdfghhj2 z uprawnieniami użytkownika domeny

14. W jednostce organizacyjnej Uczelnia należy założyć grupy uniwersalne zabezpieczeń:

 • naukowcy z członkami docent i profesor
 • wydzial1 z członkiem student1

15. Utwórz na dysku C: serwera folder C:\pliki

16. Ustaw zabezpieczenia utworzonego folderu tylko dla:

 • Administratorzy – Pełna kontrola
 • naukowcy – Modyfikacja
 • wydzial1 – odczyt i wyświetlanie zawartości folderu

17. Udostępnij folder C:\pliki jako zasób sieciowy o nazwie pliki, z uprawnieniami do zmiany i odczytu dla wszystkich

18. Stację roboczą podłącz do domeny egzamin.local i zaloguj się na konto domenowe docent

19. Na stacji roboczej na koncie docent wykonaj mapowanie zasobu sieciowego pliki jako dysk P:

UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw je na zaq1@WSX
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowana usługa Active Directory i udostępniony folder

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.