Arkusz E.13 : 2018 - czerwiec - zad. 09

Oznaczenie: E.13-09-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

1. Zakończ kabel UTP wtykiem RJ45 według sekwencji T568A.

2. Zmontuj gniazdo sieciowe. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone gniazda zgodnie z zastosowaną sekwencją.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia wtyk – gniazdo naścienne. W obecności egzaminatora sprawdź testerem poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem podłączając ruter do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska.

Rys. Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej systemu Windows to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Ruter i przełączniki sieciowe pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera i dokumentacja przełącznika. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe rutera według zaleceń:

 • interfejs WAN:
  • adres IP: 192.168.0.X/24, gdzie X oznacza numer stanowiska
  • brama domyślna: 192.168.0.200
  • preferowany DNS: 8.8.4.4
 • interfejs LAN:
  • adres IP: 192.168.128.129/26
 • wyłącz usługę DHCP

7. Przełącznik nr 1 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP: 192.168.128.187/26
 • utworzony VLAN o ID=200 i nazwie VLAN200
 • do VLAN200 przypisane są porty: 2 bez tagowania oraz port 3 z tagowaniem
 • skonfiguruj połączenie magistrali (trunk/tag) dla VLAN200 na porcie 3 zgodnie ze dokumentacją sprzętową dostępną na stanowisku

8. Przełącznik nr 2 skonfiguruj według zaleceń:

 • adres IP: 192.168.128.188/26
 • utworzony VLAN o ID=200 i nazwie VLAN200
 • do VLAN200 przypisane są porty: 1, 2 bez tagowania oraz port 3 z tagowaniem
 • skonfiguruj połączenie magistrali (trunk/tag) dla VLAN200 na porcie 3 zgodnie ze dokumentacją sprzętową dostępna na stanowisku

Skonfiguruj serwer

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

 • nazwa połączenia: ETH2
 • statyczny adres IP: 192.168.128.190/26
 • brama domyślna: 192.168.128.129
 • serwer DNS: 127.0.0.1

10. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local instalując jednocześnie usługę serwera DNS. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop

11. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną Pracownicy

12. W jednostce organizacyjnej Pracownicy utwórz konta o następujących własnościach:

 • nazwy logowania: pracownik01, pracownik02, pracownik03
 • hasła docelowe: Pr@cown!k01, Pr@cown!k02, Pr@cown!k03

13. Za pomocą zmiennej środowiskowej systemu operacyjnego skonfiguruj dla konta pracowni01 folder macierzysty o następujących własnościach:

 • ścieżka folderu: C:\dyski
 • uprawnienia sieciowe i lokalne dla folderu C:\dyski: pełna kontrola wyłącznie dla kont: pracownik01 i administrator
 • automatycznie mapowany dysku pod literą: Z

14. Skonfiguruj przydziały dyskowe dla dysku C:\ i odmów miejsca na poziomie 2 GB i 1,9 GB ostrzeżeń – tylko dla konta pracownik01.

Skonfiguruj stację roboczą i wykonaj czynności kontrolne

15. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej, podłączony do przełącznika sieciowego według zaleceń:

 • nazwa połączenia: ETH1
 • statyczny adres IP: 192.168.128.189/26
 • brama domyślna: 192.168.128.129
 • serwer DNS: 192.168.128.190

16. Podłącz stację roboczą do domeny egzamin.local

17. Zaloguj się na konto pracownik01

18. Wykonaj następujące testy kontrolne ze stacji roboczej, weryfikujące poprawność konfiguracji infrastruktury sieciowej i usług sieciowych:

 • zweryfikuj poleceniami ping połączenie z ruterem i serwerem
 • zweryfikuj łączność z siecią WAN poleceniem ping 192.168.0.200
 • zweryfikuj dla konta pracownik01 działanie dysku macierzystego oraz przydziałów dyskowych
UWAGA!
Po wykonaniu czynności kontrolnych z punktu 18 zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do zademonstrowania ich egzaminatorowi.

Pamiętaj:

 • nie zmieniaj haseł dla kont serwera, stacji roboczej oraz urządzeń sieciowych
 • nie wyłączaj i nie rozłączaj urządzeń sieciowych

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany serwer
 • konfiguracja stacji roboczej i wyniki testów kontrolnych

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.