Arkusz E.13 : 2018 - czerwiec - zad. 07

Oznaczenie: E.13-07-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Jeden koniec kabla UTP zamontuj w dowolnym gnieździe panelu krosowego, drugi zakończ wtykiem RJ45. W panelu krosowym i we wtyku montaż wykonaj wg sekwencji T568B.

2. Sprawdź poprawność połączenia za pomocą testera okablowania.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia gniazda z panelem krosowym. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat podłączenia urządzeń w sieci lokalnej

4. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

 • interfejs WAN:
  • adres IP: nadawany automatycznie
  • preferowany DNS: nadawany automatycznie
 • interfejs LAN:
  • adres IP: 192.168.0.150/24
 • wyłącz interfejs WiFi

5. Skonfiguruj Przełącznik nr 1 według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP: 192.168.0.10/24
 • brama domyślna: 192.168.0.100
 • utworzony VLAN o ID=24 i nazwie VLAN24
 • do VLAN24 przypisane są porty: nr 2 z tagowaniem oraz nr 3 i 4 bez tagowania

6. Skonfiguruj Przełącznik nr 2 według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP: 192.168.0.12/24
 • brama domyślna: 192.168.0.100
 • utworzony VLAN o ID=24 i nazwie VLAN24
 • do VLAN24 przypisane są porty 1 i 4 bez tagowania oraz port 2 z tagowaniem

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP_1
 • adres IP: 192.168.0.100/24
 • brama domyślna: adres IP Przełącznika nr 1
 • serwer DNS: 192.168.0.100

8. Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP_2
 • adres IP: 172.30.30.1/12
 • serwer DNS: uzyskiwany automatycznie

9. Skonfiguruj interfejs stacji roboczej według zaleceń:

 • nazwa połączenia: STACJA_IP
 • adres IP: uzyskiwany automatycznie
 • serwer DNS: adres pierwszego interfejsu sieciowego serwera (IP_1)

10. Sprawdź komunikacje między serwerem a interfejsem LAN rutera. Wykorzystaj polecenie ping.

UWAGA!
Po wykonaniu poleceń zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z interfejsem LAN rutera. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj usługi sieciowe serwera

11. Skonfiguruj serwer DHCP dla sieci lokalnej według zaleceń:

 • domena nadrzędna: egzamin.local
 • Pierwsza pula adresów powiązana z kartą IP_1:
  • nazwa zakresu: karta_IP_1
  • zakres adresów IP: 192.168.0.210 ÷ 192.168.0.250
  • preferowany serwer DNS: 8.8.8.8
  • rezerwacja dla interfejsu sieciowego stacji roboczej adres IP 192.168.0.250
 • Druga pula adresów powiązana z kartą IP_2:
  • nazwa zakresu: karta_ruter
  • zakres adresów IP: 172.30.30.10 ÷ 172.30.30.250
  • preferowany serwer DNS: 8.8.8.8

12. Sprawdź poleceniem ipconfig /all ustawienia, które otrzymał z serwera DHCP interfejs stacji roboczej. Sprawdź komunikację serwera ze stacją. Wykorzystaj polecenie ping.

13. Sprawdź funkcjonalność serwera DHCP dla zakresu karta_ruter, poprzez wyświetlenie w menu konfiguracyjnym rutera przydzielonego do portu WAN adres IP. Wynik działania kontrolnego zapisz jako plik graficzny pod nazwą WAN_ruter.jpg w katalogu C:\grafika

UWAGA!
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia działania serwera DHCP i nadania adresu IP stacji roboczej. Sprawdź komunikację serwera ze stacją roboczą oraz z interfejsem WAN rutera. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

14. Do folderu C:\grafika nadaj prawa do odczytu wbudowanej grupie Użytkowników Internetowych Usług Informacyjnych.

15. Na serwerze zainstaluj i uruchom serwer FTP oraz skonfiguruj nową witrynę FTP o nazwie: pliki_grafika udostępniającą zawartość folderu C:\grafika, powiązaną z adresem IP_1 serwera. Skonfiguruj dla witryny FTP uwierzytelnianie i autoryzację dla użytkowników anonimowych z uprawnieniami do odczytu i zapisu.

16. Dodaj i skonfiguruj rolę serwera DNS:

 • dodaj strefę wyszukiwania do przodu: grafika.local
 • w strefie grafika.local utwórz rekord typu host(A) wiążący nazwę pliki.grafika.local z adresem IP_1
 • w wierszu poleceń serwera wykonaj polecenie: ping pliki.grafika.local

17. Na stacji roboczej sprawdź, czy po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu ftp://pliki.grafika.local wyświetla się folder z plikami zima.jpg i WAN_ruter.jpg

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej oraz urządzeń sieciowych. Nie zmieniaj haseł kont administratora.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane przełączniki i ruter
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej
 • skonfigurowane usługi sieciowe serwera

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego.