Arkusz E.13 : 2018 - czerwiec - zad. 06

Oznaczenie: E.13-06-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Jeden koniec kabla UTP zamontuj do dowolnego gniazda panelu krosowego, drugi zakończ wtykiem RJ45. Montaż wykonaj wg sekwencji T568B.

2. Sprawdź poprawność połączenia za pomocą testera okablowania

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia gniazda z panelem krosowym. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

4. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń.

Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

 • interfejs WAN: adres IP: 10.100.50.14/8, brama domyślna: 10.100.50.1, preferowany DNS: 8.8.8.8
 • interfejs LAN: adres IP/maska: 192.168.0.100/24

5. Skonfiguruj serwer DHCP rutera z WiFi dla sieci bezprzewodowej według zaleceń:

 • zakres adresów IP: 192.168.0.110 ÷ 192.168.0.120
 • preferowany serwer DNS: 8.8.8.8
 • rezerwacja dla drugiego interfejsu sieciowego serwera adresu IP 192.168.0.120

6. Skonfiguruj punkt dostępowy sieci bezprzewodowej według zaleceń:

 • SSID: INTERNET_X, gdzie X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego
 • szyfrowanie: WPA2/AES lub WPA2/CCMP (w zależności od dostępności w urządzeniu)
 • zabezpieczenie: PSK z hasłem: Egz@minE13 lub Egzamin13
 • Nr kanału: 3

7. Skonfiguruj Przełącznik nr 1, do którego podłączony jest serwer według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administratorw folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw nowe hasło: zaq1@WSX

 • adres IP/maska: 10.100.50.16/8
 • brama domyślna (jeżeli to konieczne ): 10.100.50.100
 • utworzony VLAN o ID=34 i nazwie VLAN34
 • do VLAN34 przypisane są porty 3i 4 bez tagowania

8. Skonfiguruj Przełącznik nr 2, do którego podłączony jest ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw nowe hasło: zaq1@WSX

 • adres IP/maska: 192.168.0.20/24
 • brama domyślna (jeżeli to konieczne ): 192.168.0.100

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy bezprzewodowej według zaleceń:

 • adres IP/maska: uzyskiwany automatycznie
 • serwer DNS: uzyskiwany automatycznie

10. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP_1
 • adres IP: 10.100.50.10/8
 • brama domyślna: 10.100.50.16

11. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP_2
 • adres IP: uzyskiwany automatycznie
 • serwer DNS: uzyskiwany automatycznie

12. Sprawdź poleceniem ipconfig /all ustawienia, które otrzymał z serwera DHCP drugi interfejs IP_2 serwera oraz interfejs sieci bezprzewodowej stacji roboczej.

13. Na stacji roboczej sprawdź komunikację stacji roboczej z interfejsem IP_2 serwera, z ruterem oraz z przełącznikiem nr 2. Do sprawdzenia zastosuj polecenia ping.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z urządzeniami oraz trasy połączenia ze stacją. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj serwer WWW oraz serwer DNS

14. Promuj serwer do roli serwera sieci Web oraz skonfiguruj domyślną witrynę WWW według zaleceń:

 • witryna WWW powiązana z adresem IP_2
 • dokument uruchamiający witrynę: startowa.html zawierający tekst: "STRONA TESTOWA - egzamin E.13"
 • uwierzytelnianie i autoryzacja anonimowa z uprawnieniami do odczytu

15. Do folderu z domyślną witryną WWW nadaj prawa do odczytu wbudowanej grupie Użytkowników Internetowych Usług Informacyjnych.

16. Dodaj i skonfiguruj rolę serwera DNS:

 • dodaj strefę wyszukiwania do przodu: testowy.local
 • w strefie testowy.local utwórz rekord typu host(A) wiążący nazwę strona.testowy.local z adresem IP 192.168.0.120

17. Na serwerze sprawdź, czy po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu http://192.168.0.120 wyświetla się napis: "STRONA TESTOWA - egzamin E.13"

18. Na stacji roboczej za pomocą przeglądarki internetowej wyświetl zawartość witryny WWW dostępnej pod adresem IP serwera http://192.168.0.120 oraz sprawdź, czy po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu http://strona.testowy.local wyświetla się zbudowana strona WWW.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia wyświetlania w przeglądarce zawartość pliku startowa.html pod adresem IP serwera (http://192.168.0.120) oraz nazwą DNS http://strona.testowy.local.

19. Na serwerze utwórz konto użytkownika z danymi:

 • Imię i nazwisko: Jan Kowalski
 • Nazwa logowania: jkowalski
 • Hasło docelowe: zaq1@WSX
 • Godziny logowania: poniedziałek ÷ niedziela; godz. 7:00 ÷ 19:00

20. Skonfiguruj dla folderu C:\Grafika zabezpieczenia dla:

 • Administratorzy: pełna kontrola
 • jkowalski: modyfikacja
UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej i urządzeń sieciowych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonany kabel połączeniowy i połączenie fizyczne urządzeń
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej
 • konfiguracja usług rutera i serwera

oraz przebieg wykonania kabla połączeniowego i podłączenia urządzeń.