Arkusz E.13 : 2018 - czerwiec - zad. 05

Oznaczenie: E.13-05-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568A do dowolnego gniazda.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 wg sekwencji T568A.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - wtyk. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Schemat połączenia

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń.

Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

 • interfejs WAN: adres IP: 10.10.10.100/8, brama domyślna: 10.10.10.1, preferowany DNS: 8.8.8.8
 • interfejs LAN: adres IP/maska: 176.16.30.1/24

6. Skonfiguruj serwer DHCP rutera według zaleceń:

 • zakres adresów IP: 176.16.30.120 ÷ 176.16.30.150

7. Skonfiguruj Przełącznik nr 1, do którego podłączony jest serwer według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administratorw folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw nowe hasło: zaq1@WSX

 • adres IP/maska: 192.168.0.1/24
 • brama domyślna (jeżeli to konieczne ): 192.168.0.254
 • utworzony VLAN o ID=24 i nazwie VLAN24
 • do VLAN24 przypisane są porty: nr 2 z tagowaniem i nr 4 bez tagowania

8. Skonfiguruj Przełącznik nr 2, do którego podłączona jest stacja robocza według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na stacji roboczej na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw nowe hasło: zaq1@WSX

 • adres IP/maska: 192.168.0.12/24
 • brama domyślna (jeżeli to konieczne ): 192.168.0.254
 • utworzony VLAN o ID=24 i nazwie VLAN24
 • do VLAN24 przypisane są porty: nr 2 z tagowaniem i nr 4 bez tagowania

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

9. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP_1
 • adres IP: 192.168.0.2/24
 • brama domyślna: adres IP przełącznika nr 1

10. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: IP_2
 • adres IP: uzyskiwany automatycznie
 • serwer DNS: uzyskiwany automatycznie

11. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy przewodowej według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP/maska: 192.168.0.20/24
 • brama domyślna: adres IP przełącznika nr 2
 • serwer DNS: 192.168.0.2

12. Sprawdź poleceniem ipconfig /all ustawienia, które otrzymał z serwera DHCP interfejs LAN na serwerze.

13. Na stacji roboczej sprawdź komunikację stacji roboczej z interfejsem IP_1 serwera.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z interfejsem IP_1 serwera. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj na serwerze kontroler domeny oraz serwer WWW

14. W katalogu głównym serwera C:\ utwórz folder o nazwie NOWE_WWW, w nim utwórz plik tekstowy start.html zawierający napis "STRONA TESTOWA – PESEL zdającego"

15. Promuj serwer do roli serwera sieci Web oraz skonfiguruj witrynę WWW z podanymi parametrami:

 • nazwa witryny WWW: egzamin powiązana z adresem interfejsu sieciowego serwera IP_1
 • katalog zawartości: C:\NOWE_WWW
 • dodany dokument domyślny: start.html

16. Na stacji roboczej za pomocą przeglądarki internetowej wyświetl zawartość witryny WWW dostępnej pod adresem IP serwera http://192.168.0.2

17. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop

18. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną Uczniowie

19. W domenie, w jednostce organizacyjnej Uczniowie utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • Pełna nazwa: Jan Kowalski
 • Nazwa użytkownika: jkowalski
 • Hasło docelowe: zaq1@WSX

20. Na serwerze skonfiguruj:

 • dla użytkownika jkowalski utworzenie profilu mobilnego w folderze C:\PROFILES
 • zasady zabezpieczeń lokalnych dla użytkowników w domenie egzamin.local tak, aby użytkownicy mieli ustawiony obraz z pliku o nazwie zima.jpg z katalogu c:\grafika jako tło pulpitu
 • brak możliwości dokonywania zmian przez użytkowników na pulpicie
 • konfigurację zasad grupy GPO (Group Policy Objects) zapisz na serwerze na pulpicie konta Administrator pod nazwą Konsola_egzamin

21. Podłącz stację roboczą do domeny egzamin.local

22. Zaloguj się na konto użytkownika jkowalski i sprawdź możliwość edycji ustawień właściwości pulpitu

UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej i urządzeń sieciowych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonany kabel połączeniowy i połączenie fizyczne urządzeń
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej
 • konfiguracja usług rutera i serwera.

oraz przebieg wykonania kabla połączeniowego i podłączenia urządzeń.