Arkusz E.13 : 2018 - czerwiec - zad. 04

Oznaczenie: E.13-04-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Podłącz jeden koniec kabla UTP do modułu Keystone wg sekwencji T568B i zmontuj gniazdo sieciowe.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 wg sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem

Schemat połączenia

4. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw je na zaq1@WSX

 • interfejs WAN: adres IP: 10.77.66.54/8, brama domyślna: 10.77.66.1, preferowany DNS: 8.8.8.8
 • interfejs LAN: adres IP/maska: 192.168.10.1/24

5. Skonfiguruj serwer DHCP rutera według zaleceń:

 • zakres adresów IP: 192.168.10.11 ÷ 192.168.10.20
 • preferowany DNS: 8.8.8.8
 • rezerwacja adresu IP 192.168.10.20 dla interfejsu sieciowego LAN serwera

6. Ustaw na ruterze przekierowanie zapytań usługi WWW na porcie domyślnym tak, aby stacja robocza mogła skorzystać z zasobów serwera WWW uruchomionego na serwerze.

7. Skonfiguruj Przełącznik nr 1, do którego podłączona jest stacja robocza według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw nowe hasło: zaq1@WSX

 • adres IP/maska: 10.77.66.56/8
 • brama domyślna: 10.77.66.1

8. Skonfiguruj Przełącznik nr 2, do którego podłączony jest serwer według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw nowe hasło: zaq1@WSX

 • adres IP/maska: 192.168.10.9/24
 • brama domyślna: 192.168.10.1

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: WAN
 • adres IP/maska: 10.77.66.58/8
 • brama domyślna: 10.77.66.1

10. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: uzyskiwany automatycznie

11. Na serwerze wyłącz drugi interfejs sieciowy

12. W katalogu głównym serwera C:\ utwórz folder o nazwie C:\egzamin_www, w nim utwórz plik tekstowy egzamin_e13.htm zawierający Twój numer PESEL

13. Promuj serwer do roli serwera sieci Web oraz skonfiguruj domyślną witrynę WWW z podanymi parametrami:

 • nazwa witryny WWW: egzamin
 • katalog zawartości: C:\egzamin_www
 • dodany dokument domyślny egzamin_e13.htm

14. Sprawdź poleceniem ipconfig /all ustawienia, które otrzymał z serwera DHCP interfejs LAN na serwerze.

15. Sprawdź komunikacje między następującymi urządzeniami:

 • stacją roboczą i przełącznikiem nr 1
 • serwerem i przełącznikiem nr 2
 • serwerem i interfejsem LAN rutera,
 • serwerem i interfejsem WAN rutera

W tym celu zastosuj polecenie ping.

16. Na stacji roboczej za pomocą przeglądarki internetowej wyświetl zawartość strony egzamin_e13.htm udostępnionej za pomocą serwera WWW

UWAGA!
Po wykonaniu poleceń zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia ustawień interfejsu LAN na serwerze, komunikacji stacji roboczej z przełącznikiem nr 1 oraz serwera z przełącznikiem nr 2, interfejsem LAN i WAN rutera. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora. Wyświetl w przeglądarce zawartość strony egzamin_e13.htm.
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop. Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonany kabel połączeniowy i połączenie fizyczne urządzeń
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej
 • konfiguracja usług rutera i serwera

oraz przebieg wykonania kabla połączeniowego i podłączenia urządzeń.