Arkusz E.13 : 2018 - styczeń - zad. 03

Oznaczenie: E.13-03-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do modułu Keystone wg sekwencji T568B, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 wg sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia gniazdo – wtyk RJ45. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Rys. Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1/24
 • serwer DHCP wyłączony
 • adres IP interfejsu WAN: 70.70.70.1/29
 • brama dla interfejsu WAN: 70.70.70.2
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8
 • przekierowanie portu protokołu RDP z interfejsu WAN do serwera w sieci lokalnej o adresie 10.0.0.2

6. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP: 10.1.0.1, maska podsieci o prefiksie 24
 • jeżeli to konieczne, brama domyślna: 10.1.0.2

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 10.0.0.2/24
 • brama domyślna: adres IP LAN rutera
 • serwer DNS: adres IP LAN rutera

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 10.1.0.2/24

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według poniższych zaleceń:

 • nazwa połączenia: WAN
 • adres IP: 70.70.70.2/29
 • brama domyślna: adres IP WAN rutera
 • serwer DNS: 8.8.8.8

10. Na serwerze sprawdź komunikację: serwera z ruterem, serwera z przełącznikiem oraz trasę połączenie ze stacją roboczą. Do sprawdzenia zastosuj polecenia ping oraz tracert.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem z WiFi, przełącznikiem oraz trasy połączenia ze stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj na serwerze usługi sieciowe

11. Utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • Nazwa użytkownika: akwiatkowski
 • Pełna nazwa: Andrzej Kwiatkowski
 • Hasło docelowe: zaq1@WSX

12. Utwórz folder C:\dokumentacja i ustaw zabezpieczenia tylko dla:

 • Administratorzy – Pełna Kontrola
 • Andrzej Kwiatkowski – Modyfikacja
 • Użytkownicy – Odczyt i wykonanie

13. Udostępnij utworzony folder w sieci lokalnej pod nazwą zasobu dokumentacja.

14. Ustaw uprawnienia do udostępnionego zasobu: Wszyscy – Pełna kontrola.

15. Do folderu C:\dokumentacja skopiuj pliki z dokumentacją do rutera i przełącznika znajdującą się na pulpicie konta Administrator

16. Załącz pulpit zdalny.

17. Nadaj użytkownikowi akwiatkowski prawo połączenia ze zdalnym pulpitem bez uwierzytelniania na poziomie sieci.

18. Załącz zaporę i skonfiguruj tak, aby przepuszczała połączenia wychodzące zdefiniowane przez reguły domyślne.

19. W zaporze wyłącz wszystkie domyślne reguły przychodzące oprócz usługi udostępniania plików w sieci lokalnej, a następnie utwórz nową regułę przychodzącą zezwalającą na dostęp ze wszystkich lokalizacji jedynie do pulpitu zdalnego.

20. Ze stacji roboczej sprawdź za pomocą klienta pulpitu zdalnego poprawność dostępu do serwera.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do sprawdzenia za pomocą klienta pulpitu zdalnego poprawności dostępu do serwera. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej oraz urządzeń sieciowych. Nie zmieniaj haseł kont administratora.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane sieciowe interfejsy stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowane usługi sieciowe

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i połączenia urządzeń sieciowych.