Arkusz E.13 : 2018 - styczeń - zad. 02

Oznaczenie: E.13-02-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568B, do dowolnego gniazda.

2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone wg sekwencji T568B, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - gniazdo. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

Rys. Schemat połączenia urządzeń sieciowych

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX

 • adres IP interfejsu LAN: 192.168.1.1/24
 • serwer DHCP wyłączony
 • adres IP interfejsu WAN: 80.80.80.1/29
 • brama dla interfejsu WAN: 80.80.80.2
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8
 • przekierowanie portu dla protokołu FTP z interfejsu WAN do serwera w sieci lokalnej o adresie 192.168.1.2

6. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzanie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX

 • adres IP: 192.168.2.1, maska podsieci o prefiksie 24
 • jeżeli to konieczne brama domyślna: 192.168.2.2

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowe według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN1
 • adres IP: 192.168.1.2/24
 • brama domyślna: adres IP LAN rutera
 • serwer DNS: adres IP LAN rutera

8. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN2
 • adres IP: 192.168.2.2/24

9. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: WAN
 • adres IP: 80.80.80.2/29
 • brama domyślna: adres IP WAN rutera
 • serwer DNS: 8.8.8.8

10. Na serwerze sprawdź komunikację: serwera z ruterem z WiFi, serwera z przełącznikiem oraz trasę połączenia ze stacją roboczą. Do sprawdzenia zastosuj polecenia ping oraz tracert.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem z WiFi, przełącznikiem oraz trasy połączenia ze stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Skonfiguruj na serwerze usługi sieciowe

11. Utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • Nazwa użytkownika: anowak
 • Pełna nazwa: Adam Nowak
 • Hasło docelowe: zaq1@WSX

12. Utwórz folder C:\ftp i ustaw zabezpieczenia tylko dla:

 • Administratorzy – Pełna Kontrola
 • Adam Nowak – Modyfikacja
 • Użytkownicy – Odczyt i wykonanie

13. Do folderu C:\ftp skopiuj z folderów znajdujących się na pulpicie konta Administrator pliki z dokumentacją rutera i przełącznika.

14. Dodaj rolę: serwer sieci Web z obsługą protokołu FTP.

15. Udostępnij folder C:\ftp w sieci Web przez protokół FTP na porcie domyślnym tylko dla adresu IP interfejsu LAN1, z dostępem bez szyfrowania.

16. Utworzona witryna ma być dostępna anonimowo, tylko z uprawnieniem Odczyt.

17. Załącz zaporę i skonfiguruj tak, aby przepuszczała połączenia wychodzące zdefiniowane przez reguły domyślne.

18. W zaporze wyłącz wszystkie domyślne reguły przychodzące i utwórz nową regułę przychodzącą zezwalającą na dostęp ze wszystkich lokalizacji jedynie do witryny sieci Web przez protokół FTP w trybie aktywnym.

19. Dodaj odpowiednią rolę i uruchom usługę rutingu w sieci LAN.

20. Na stacji roboczej sprawdź komunikację z przełącznikiem. Do sprawdzenia zastosuj polecenia ping.

21. Ze stacji roboczej sprawdź za pomocą przeglądarki z wiersza poleceń poprawność dostępu do udostępnionej witryny sieci Web.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z przełącznikiem oraz sprawdzenia za pomocą przeglądarki poprawności dostępu do udostępnionej witryny sieci Web. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.
UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera, stacji roboczej oraz urządzeń sieciowych. Nie zmieniaj haseł kont administratora.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane sieciowe interfejsy stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowane usługi sieciowe

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i połączenie urządzeń sieciowych.