Arkusz E.13 : 2018 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej

1. Wykonaj kabel połączeniowy (patchcord) zakończony z obu stron wtykami RJ45 według sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego kabla.

2. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem

Schemat połączenia

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q!wertyuiop

3. Skonfiguruj ruter z Wi-Fi według zaleceń:

 • adres IP/maska interfejsu LAN: 192.168.51.1/24
 • serwer DHCP włączony
 • zakres dzierżawy DHCP od 192.168.51.2 do 192.168.51.13
 • rezerwacja adresu 192.168.51.12 dla adresu MAC przełącznika nr 1
 • rezerwacja adresu 192.168.51.13 dla adresu MAC pierwszego interfejsu sieciowego serwera (WAN)
 • wyłączona sieć bezprzewodowa

4. Skonfiguruj przełącznik nr 1 według zaleceń:

 • adres IP: automatycznie
 • wyłączone porty, które nie są używane

5. Skonfiguruj przełącznik nr 2 według zaleceń:

 • adres IP/maska: 192.168.52.2/24
 • jeżeli to konieczne brama: 192.168.52.3
 • wyłączone porty, które nie są używane

6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: WAN
 • adres IP: automatycznie
 • serwer DNS: 127.0.0.1

7. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: 792.168.52.3/24
 • brama domyślna: brak
 • serwer DNS: 127.0.0.1

8. Na stacji roboczej skonfiguruj interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: 192.168.52.1/24
 • brama domyślna: IP serwera
 • serwer DNS: IP serwera

9. Na serwerze za pomocą polecenia ping sprawdź komunikację z ruterem z WiFi, przełącznikami oraz stacją roboczą.

UWAGA!
Po wykonaniu powyższego polecenia zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikami oraz stacją roboczą. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

10. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

11. W domenie egzamin.local utwórz jednostkę organizacyjną Księgowość

12. W jednostce organizacyjnej Księgowość utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Jan Kowalski
 • nazwa logowania: jkowalski
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

13. Utwórz zasadę grup o nazwie Polityka haseł z polityką haseł według poniższych zaleceń i podłącz do jednostki organizacyjnej Księgowość

 • minimalna długość hasła: 8 znaków
 • minimalny okres ważności hasła: 1 dzień
 • maksymalny okres ważności hasła: 30 dni
 • włączona złożoność haseł

14. Zmień nazwę stacji roboczej na STACJA-X, gdzie X to numer stanowiska egzaminacyjnego

15. Podłącz stację roboczą do domeny egzamin.local

16. W domenie egzamin.local przenieś obiekt stacji roboczej do jednostki organizacyjnej Księgowość

UWAGA!
Urządzenia sieciowe pracują obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła ustaw je na Q!wertyuiop
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop. Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonany kabel połączeniowy i połączenie fizyczne urządzeń
 • konfiguracja urządzeń sieciowych
 • konfiguracja interfejsów sieciowych serwera i stacji roboczej
 • konfiguracja usługi katalogowej serwera

oraz przebieg wykonania kabla połączeniowego i podłączenia urządzeń.