Arkusz E.13 : 2017 - styczeń - zad. 02

Oznaczenie: E.13-02-17.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaż okablowania sieciowego

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568A.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 według sekwencji T568A.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - wtyczka. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na stacji roboczej na pulpicie administratora w folderze dokumentacja rutera.

 • adres IP interfejsu LAN: 10.10.0.1/24
 • serwer DHCP włączony
 • zakres dzierżawy DHCP: 10.10.0.4 — 10.10.0.99
 • adres IP interfejsu WAN: 90.0.0.1/28
 • brama domyślna dla interfejsu WAN: 90.0.0.3
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8
 • zmien domyélne hasto administratora na zaq12WSX

6. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na stacji roboczej na pulpicie administratora w folderze dokumentacja przełącznika.

 • adres IP: 10.10.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0 o ile jest wymagana
 • brama domyślna 70.10.0.1 o ile jest wymagana
 • zmień domyślne hasło administratora na zaq1@WSX

Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • nazwa połączenia: LAN
 • adres IP: 10.10.0.3/24
 • brama domyślna: adres IP rutera
 • serwer DNS: 127.0.0.1

8. Na serwerze wyłącz drugi interfejs sieciowy.

9. Na stacji roboczej skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:

 • adres IP: pobierany automatycznie
 • serwer DNS: 10.10.0.3
UWAGA!
Po wykonaniu powyższych prac zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do przeprowadzenia sprawdzenia komunikacji serwera z ruterem, przełącznikiem i stacją roboczą za pomocą polecenia ping. W obecności egzaminatora sprawdź, jaki adres IP pobrała stacja robocza oraz sprawdź poprawność komunikacji pomiędzy wymienionymi urządzeniami.

Skonfiguruj kontroler domeny

10. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nowa domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local. Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
Jeżeli będziesz musiał zmienić hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw na Q!wertyuiop

11. W domenie utwórz jednostkę organizacyjną Kadry

12. W jednostce organizacyjnej Kadry utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Janina Kowalska
 • nazwa logowania: jkowalska
 • hasło docelowe: zaq1@WSX1234

13. W jednostce organizacyjnej Kadry utwórz grupę Kadry i dodaj do niej utworzone konto użytkownika.

14. Stacji roboczej nadaj nazwę stacja-x, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego.

15. Podłącz stację roboczą do domeny.

16. Przenieś obiekt stacji roboczej do jednostki organizacyjnej Kadry.

17. Utwórz nową zasadę grup dla jednostki organizacyjnej Kadry (o nazwie Ograniczenia), a w niej ustaw:

 • dla komputerów: prawo zezwolenia na logowanie lokalne tylko dla grup Administratorzy i Kadry
 • dla użytkowników: wyłącz element ekran w Panelu Sterowania
UWAGA!
Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej oraz nie zmieniaj domyślnych haseł urządzeń sieciowych i kont użytkowników.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane interfejsy sieciowe stacji roboczej i serwera
 • skonfigurowany kontroler domeny

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenie urządzeń.