Arkusz E.13 : 2014 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-14-05   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj prace dotyczące modernizacji lokalnej sieci komputerowej

1. Połącz urządzenia sieciowe zgodnie z rysunkiem

 • wykonaj kabel połączeniowy, zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B
 • podłącz serwer i stację roboczą do przełącznika

Rysunek 1. Schemat poglądowy połączenia urządzeń w sieci LAN

2. Zaloguj się na serwer na konto Administrator z hasłem 10$has!!lo$

3. Skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej:

 • adres IP: 192.168.30.10
 • maska podsieci: 255.255.255.0
 • brama domyślna: 192.168.30.1
 • serwer DNS: 127.0.0.1
UWAGA!
Po skonfigurowaniu protokołu TCP/IP zgłoś Przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do sprawdzenia poprawności konfiguracji. Po uzyskaniu zgody, zastosuj polecenie diagnostyczne ipconfig /all

4. Zainstaluj na serwerze usługę Active Directory:

 • dodaj rolę serwera DNS i usługi Active Directory o nazwie DNS mojadomena.local
 • ustaw lokalizację bazy danych i plików dziennika na C:\NTDS oraz folderu SYSVOL na C:\SYSVOL
 • dla konta Administrator ustaw hasło trybu przywracania usług katalogowych na 10$has!!lo$

5. Skonfiguruj serwer do pracy w sieci LAN:

 • załóz na dysku C: katalog o nazwie profile i udostępnij go jako ukryty dla otoczenia sieciowego z pełnymi uprawnieniami dla wszystkich
 • w grupie Użytkownicy domeny załóż dla Michała Kowalskiego konto mkowalski, zabezpieczone hasłem KO79!$mi9 z opcją Użytkownik nie może zmienić hasła
 • zdefiniuj ścieżkę profilu i ścieżkę lokalną do folderu macierzystego w udostępnionym katalogu profile, dla użytkownika mkowalski

6. Skonfiguruj stację roboczą do pracy w sieci LAN:

 • zaloguj się na stację roboczą, na konto Administrator z hasłem 99$pas!2
 • skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej:
  • adres IP: 192.168.30.11
  • maska podsieci: 255.255.255.0
  • brama domyślna: 192.168.30.1
  • serwer DNS: 192.168.30.10
 • podłącz komputer do domeny o nazwie DNS mojadomena.local
 • zaloguj się do stacji roboczej na konto użytkownika domenowego Michała Kowalskiego

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • połączone urządzenia sieciowe
 • skonfigurowany protokół TCP/IP na karcie sieciowej serwera
 • zainstalowana usług Active Directory na serwerze
 • skonfigurowany serwer do pracy w sieci LAN
 • skonfigurowana stacja robocza do pracy w sieci LAN

oraz przebieg łączenia urządzeń sieciowych.