Arkusz E.13 : 2013 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-13.05   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj podłączenie stacji roboczej i serwera do sieci LAN oraz skonfiguruj usługi sieciowe (FTP, DNS, DHCP) na serwerze. W tym celu:

1. Wykonaj kabel połączeniowy prosty o długości około 1m, zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B. Kabel oznacz znajdującą się na stanowisku egzaminacyjnym etykietą samoprzylepną, na której zapisz swój PESEL i numer stanowiska egzaminacyjnego

2. Podłącz stację roboczą i serwer do przełącznika (ang. switch) znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym, a następnie skonfiguruj protokół TCP/IP uwzglądniając, że:

 • na serwerze konto administrator jest zabezpieczone hasłem q1w2e3r4
 • adres IP serwera powinien wynosić: 192.168.1.xx/24; gdzie xx – numer stanowiska egzaminacyjnego
 • w sieci będzie pracował ruter o adresie IP 192.168.1.254/24 (jest on aktualnie niedostępny)

3. załóż konta i przypisz je do grup:

 • użytkownik jacek z hasłem jacek123 ma być członkiem grupy PRODUKCJA
 • użytkownik adam z hasłem adam234 ma być członkiem grupy SPRZEDAZ

4. skonfiguruj na serwerze usługę DNS uwzglądniając, że:

 • rekord A serwera DNS ma być tak skonfigurowany, aby nazwa zetka1.pl była skierowana na adres serwera, a nazwa bogobo.org na adres IP 123.123.123.123
 • nieobsłużone zapytania przez DNS mają być kierowane dalej, pod adres 194.204.159.1

5. skonfiguruj na serwerze usługę DHCP:

 • nazwa zakresu adresów IP: twój PESEL
 • zakres adresów IP: 192.168.1.20192.168.1.39, długość maski /24
 • czas dzierżawy: 4 dni
 • znajdująca się na stanowisku egzaminacyjnym stacja robocza ma od serwera otrzymywać zawsze adres IP 192.168.1.30

6. Skonfiguruj na serwerze egzaminacyjnym usługę FTP z dostępem anonimowym na domyślnym porcie. Po anonimowym zalogowaniu się do serwera FTP ze stacji roboczej powinien być możliwy dostęp w trybie „do odczytu” do kopii plików znajdujących się w katalogu dane-do-ftp (folder dane-do-ftp zlokalizowany jest na pulpicie administratora).

Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska komputerowego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • kabel połączeniowy
 • skonfigurowany protokół TCP/IP
 • utworzone konta i grupy użytkowników
 • skonfigurowana usługa FTP i DNS
 • skonfigurowany serwer DHCP.