Arkusz E.12 : 2020 - styczeń - zad. 04

Oznaczenie: E.12-04-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według poniższych wskazań. Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

Konto ma uprawnienia administratora / konta root.

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows i Linux, zamontuj na płycie głównej komputera kartę sieciową, kartę graficzną oraz pamięć RAM.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Zgodnie z tabelą Test komputera oraz za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Windows narzędzi przetestuj komputer. Uzyskane wyniki testu, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w dokumencie tekstowym o nazwie Windows_test i umieść go na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Dodatkowo uzyskane wyniki zanotuj w tabeli Test komputera znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.

3. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w dokumencie tekstowym o nazwie Windows na dysku USB oznaczonym EGZAMIN.
 • ustaw program Notatnik jako domyślny edytor plików HTML
 • ustaw opcję blokującą przenoszenie usuniętych plików do Kosza
 • usuń opcję mapuj dysk sieciowy w oknie Eksploratora Windows (Eksploratora plików)
 • ustaw ograniczenie miejsca na dysku na 15 GB dla konta Gość
 • zablokuj wszystkim użytkownikom możliwość korzystania z programu Kalkulator
 • za pomocą poleceń konsoli (wiersza poleceń) utwórz folder C:\Test i odmów dostępu do niego użytkownikowi Egzamin

4. Skonfiguruj system Linux:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w dokumencie tekstowym o nazwie Linux na dysku USB o nazwie EGZAMIN.
 • wykorzystując terminal oraz polecenia systemowe
  • utwórz konto użytkownika o nazwie Test dla którego maksymalna liczba dni między zmianami hasła wynosi 10
  • utwórz grupę użytkowników o nazwie Testerzy i zmień wartość numerycznego identyfikatora tej grupy na wartość 1500
 • skonfiguruj kartę sieciową, ustawiając adres IPv4 na 172.16.1.1, maskę 255.255.0.0, bramę (opcjonalnie) 172.16.1.100
 • włącz czytnik ekranowy
 • ustaw opcję systemową w taki sposób, aby system nie reagował w żaden sposób po włożeniu do napędu optycznego płyty DVD-Wideo

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij wielkość podatku VAT w wysokości 23%:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Wzór Kosztorysu zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinno odbywać się automatycznie
 • wszystkie pola kosztorysu (poza polem <SUMA>) zawierające ceny powinny być tak sformatowane, aby cena podana była z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
 • wartość w polu <SUMA> powinna być automatycznie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku za pomocą odpowiedniej funkcji

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena netto (w zł)
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 57,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 18,00
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 21,00
4. Testowanie komputera 75,00
5. Instalacja systemu Linux / Windows 57,00
6. Montaż podzespołu 22,00
7. Zabezpieczenie danych 58,00
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 31,00
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 24,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów komputera
 • test komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Test komputera

Wzór kosztorysu