Arkusz E.12 : 2019 - czerwiec - zad. 07

Oznaczenie: E.12-07-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż podzespołów komputera oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według wskazań.

Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

Konto ma uprawnienia administratora / konta root

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows i Linux, zamontuj na płycie głównej komputera kartę sieciową, kartę graficzną oraz pamięć RAM.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody od egzaminatora przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Zgodnie z tabelą Test komputera oraz za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Windows narzędzi przetestuj komputer. Uzyskane wyniki testu, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w pliku tekstowym o nazwie Windows_testy i umieść go na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Dodatkowo uzyskane wyniki zanotuj w tabeli Test komputera znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku informacji dopuszcza się zastosowanie zapisu N/A.

3. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie Windows na dysku USB oznaczony EGZAMIN.
 • ustaw w systemie wysoki poziom zabezpieczeń dla strefy Internet
 • ustaw maksymalny rozmiar kosza na 1 GB
 • usuń opcję nagrywania dysków CD w oknie Eksploratora Windows (Eksploratora plików)
 • ustaw ograniczenie miejsca na dysku na 20 GB dla konta Gość
 • zablokuj wszystkim użytkownikom możliwość korzystania z programu Notatnik
 • za pomocą wiersza poleceń utwórz folder C:\Test i nadaj uprawnienia tylko do odczytu użytkownikowi Egzamin

4. Skonfiguruj system Linux:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie Linux na dysku USB o nazwie EGZAMIN.
 • wykorzystując terminal oraz polecenia systemowe:
  • utwórz konto użytkownika o nazwie Test, które zostanie automatycznie wyłączone za miesiąc, licząc od dnia dzisiejszego
  • zmień wartość numerycznego identyfikatora użytkownika Test na wartość 1500
 • skonfiguruj kartę sieciową ustawiając adres IPv4 na 192.168.1.1 maska 255.255.255.0 brama (opcjonalnie) 192.168.1.100
 • w opcjach Ułatwienia dostępu włącz alarm wizualny polegający na miganiu paskiem tytułu po wystąpieniu alarmu dźwiękowego
 • ustaw opcję systemową otwierającą katalog po włożeniu do napędu optycznego płyty CD-Audio, z jej zawartością

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij wielkość podatku VAT w wysokości 23%

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Wzór Kosztorysu zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinno odbywać się automatycznie
 • wszystkie pola kosztorysu poza polem SUMA zawierające ceny powinny być tak sformatowane, aby cena była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 • wartość w polu SUMA powinna być automatycznie zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku za pomocą funkcji

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 57,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 18,00
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 21,00
4. Testowanie komputera 75,00
5. Instalacja systemu Linux / Windows 57,00
6. Montaż podzespołu 22,00
7. Zabezpieczenie danych 58,00
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 31,00
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 22,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac w arkuszu kalkulacyjnym

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Test komputera

Wzór specyfikacji urządzeń

Wzór kosztorysu

Wzór specyfikacji urządzeń