Arkusz E.12 : 2019 - czerwiec - zad. 03

Oznaczenie: E.12-03-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż podzespołów komputera oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według wskazań.

Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

Konto ma uprawnienia administratora / konta root

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows i Linux oraz napęd CD-ROM. Zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM oraz kartę graficzną.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody od egzaminatora przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Zgodnie z tabelą Test zasobów komputera oraz za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Linux narzędzi przetestuj komputer. Uzyskane wyniki testu, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w pliku tekstowym o nazwie linux_testy i umieść go na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Dodatkowo uzyskane wyniki zanotuj w tabeli Test zasobów komputera znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku informacji dopuszcza się zastosowanie zapisu N/A.

3. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie Windows na dysku USB opisanym EGZAMIN
 • zainstaluj drukarkę lokalną HP Color LaserJet (dowolny model) na dowolnym porcie
 • udostępnij zainstalowaną drukarkę pod nazwą drukarka_sekretariat
 • zezwól wszystkim użytkownikom systemu na drukowanie oraz zarządzanie drukarką
 • włącz opcję uwzględniającą pliki skompresowane (np. zip, cab) podczas wyszukiwania plików w systemie
 • utwórz punkt przywracania systemu o nazwie technik_informatyk
 • włącz funkcję Blokada Kliknięcia dla myszy komputerowej
 • usuń ikonę Kosz z Pulpitu
 • za pomocą poleceń konsoli (wiersza poleceń) utwórz na dysku C:\ folder Dane, a następnie udostępnij go pod nazwą Dane wszystkim użytkownikom, nadając im pełne uprawnienia

4. Skonfiguruj system Linux:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie Linux na dysku USB o nazwie EGZAMIN
 • utwórz konto Agent oraz utwórz grupę użytkowników Egzaminator
 • Przypisz konto Agent do grupy Egzaminator
 • zmień tło Pulpitu wykorzystując plik samochod.jpg znajdujący się na dysku USB o nazwie DANE
 • ustaw skrót klawiszowy Alt+F5 dla zamykania okna programów
 • dla polecenia wyświetlającego szczegółową zawartość katalogu wraz z ukrytymi plikami utwórz alias o nazwie lista

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB o nazwie EGZAMIN
 • w komórkach zawierających ceny ma się pojawiać automatycznie symbol waluty (zł)
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinno odbywać się automatycznie
 • w polu Rabat umieść funkcję obliczającą i wyświetlającą wartość rabatu wynoszącego 10% w przypadku, gdy SUMA w kosztorysie jest większa lub równa 300 zł. W przypadku, gdy SUMA jest mniejsza niż 300 zł w polu Rabat wyświetla się napis: „Do rabatu brakuje x”, gdzie x to kwota brakująca do rabatu

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 57,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 23,00
3. Konfiguracja oprogramowania 34,00
4. Testowanie zasobów komputera 10,00
5. Instalacja systemu Linux / Windows 100,00
6. Montaż podzespołu 15,00
7. Zabezpieczenie danych 20,00
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 35,00
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 10,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac w arkuszu kalkulacyjnym

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Test zasobów komputera

Wzór specyfikacji urządzeń

Wzór kosztorysu

Wzór specyfikacji urządzeń