Arkusz E.12 : 2019 - czerwiec - zad. 02

Oznaczenie: E.12-02-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż podzespołów komputera oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według wskazań.

Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

Konto ma uprawnienia administratora / konta root

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows i Linux oraz napęd CD-ROM. Zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM oraz kartę graficzną.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody egzaminatora przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Zgodnie z tabelą Test zasobów komputera oraz za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Linux narzędzi przetestuj komputer. Uzyskane wyniki testu, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w pliku tekstowym o nazwie linux_testy i umieść go na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Dodatkowo uzyskane wyniki zanotuj w tabeli Test zasobów komputera znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku informacji dopuszcza się zastosowanie zapisu N/A.

3. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie Windows na dysku USB oznaczonym EGZAMIN
 • wykonaj dekompresję pliku test_comp.zip znajdującego się na dysku USB oznaczonym nazwą DANE wyodrębniając z niego plik test_comp.txt
 • za pomocą konsoli (wiersza poleceń) przenieś (nie kopiuj) z dysku DANE plik test_comp.txt do folderu Pulpit użytkownika Egzamin
 • za pomocą konsoli (wiersza poleceń) wykonaj na Pulpicie użytkownika Egzamin skrót do pliku test_comp.txt i nazwij go test_comp_link
 • ustaw w systemie możliwość dokonywania inspekcji zdarzeń logowania zakończonych wyłącznie sukcesem
 • zezwól grupie Goście na zamykanie systemu operacyjnego
 • ustaw opcję uruchamiania na koncie Egzamin codziennie o godzinie 17:00 Menadżera oczyszczania dysków
 • ukryj wszystkie aplety w Panelu sterowania poza apletem Mysz

4. Skonfiguruj system Linux:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie Linux na dysku USB o nazwie EGZAMIN
 • w katalogu domowym użytkownika Egzamin znajduje się katalog Pliki. Za pomocą konsoli (terminala) usuń z niego jednym poleceniem wyłącznie te pliki, które w nazwie zawierają literę "b" lub "B"
 • za pomocą konsoli (terminala) skopiuj plik testy.txt znajdujący się w katalogu domowym użytkownika Egzamin w katalogu Pliki do katalogu Dokumenty, a następnie ukryj go
 • utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu /etc w katalogu domowym użytkownika Egzamin i nazwij je skrot
 • zainstaluj program atop znajdujący się na dysku USB oznaczonym DANE. Wykonaj zrzut ekranowy uruchomionego programu
 • odczytaj z wykonanego zrzutu ekranowego programu atop ilości wolnej pamięci SWAP i wpisz tę wartość pod zrzutem ekranowym.

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij wielkość podatku VAT w wysokości 23%:

 • a) plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku EGZAMIN
 • b) obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • c) obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) oraz Ilość
 • d) sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinno odbywać się automatycznie
 • e) dla pola o nazwie Rok należy wstawić funkcję automatycznie zapisującą rok wystawienia dokumentu w formacie rrrr

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 49,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 27,00
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 19,00
4. Testowanie komputera 30,00
5. Instalacja systemu Linux / Windows 100,00
6. Montaż podzespołu 30,00
7. Zabezpieczenie danych 20,00
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 45,00
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac w arkuszu kalkulacyjnym

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Test zasobów komputera

Wzór specyfikacji urządzeń

Wzór kosztorysu

Wzór specyfikacji urządzeń