Arkusz E.12 : 2019 - styczeń - zad. 08

Oznaczenie: E.12-08-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne podzespoły oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym przeprowadź diagnostykę i modernizację komputera według wskazań oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym.

UWAGA!
Do prac konfiguracyjnych w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła), a w systemie Linux – konto technik z hasłem egzamin (konto z uprawnieniami użytkownika root). Na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY znajdują się dane oraz wersje instalacyjne oprogramowania niezbędne do wykonania zadania. Wszystkie utworzone i zmodyfikowane pliki zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN.

1. Przeprowadź partycjonowanie zapasowego dysku twardego:

 • zdemontuj zainstalowany dysk twardy HDD1 i zamontuj zapasowy dysk twardy oznaczony jako HDD2, znajdujący się na stanowisku egzaminacyjnym
UWAGA!
Po wykonaniu montażu zapasowego dysku twardego HDD2 zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych.
 • za pomocą bootowalnego nośnika opisanego GPARTED, znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym, utwórz na dysku HDD2 trzy partycje według zaleceń:

UWAGA!
Do prac konfiguracyjnych w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła), a w systemie Linux – konto technik z hasłem egzamin (konto z uprawnieniami użytkownika root). Na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY znajdują się dane oraz wersje instalacyjne oprogramowania niezbędne do wykonania zadania. Wszystkie utworzone i zmodyfikowane pliki zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN.
 • zdemontuj dysk twardy HDD2 i zamontuj dysk twardy HDD1 z zainstalowanymi systemami operacyjnymi
UWAGA!
Po wykonaniu montażu dysku twardego HDD1 zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux.

2. W systemie Linux przeprowadź identyfikację zainstalowanych podzespołów:

 • korzystając z oprogramowania systemowego wyszukaj informacje o parametrach podzespołów zestawu komputerowego ujętych w Tabeli 1. Specyfikacja podzespołu i Tabeli 2. Identyfikacja podzespołów i ocena. Jako dokumentację przeprowadzonych czynności wykonaj zrzuty ekranu. Zrzuty wklej do pliku edytora tekstu, a następnie zapisz go pod nazwą PODZESPOŁY
 • zanotuj w Tabeli 1. Specyfikacja podzespołu w arkuszu egzaminacyjnym parametry dysku twardego
 • zanotuj w Tabeli 2. Identyfikacja podzespołów i ocena w arkuszu egzaminacyjnym parametry pamięci RAM oraz procesora
 • w Tabeli 2, w arkuszu egzaminacyjnym, w wierszu Ocena, zanotuj swoje wnioski wraz z uzasadnieniem dotyczącym oceny, czy zestaw komputerowy spełnia minimalne wymagania systemu operacyjnego XXX ujęte w tabeli:

3. Przeprowadź konfigurację systemu Windows:

 • utwórz konto użytkownika standardowego o nazwie Zdalny bez hasła
 • dodaj użytkownika Zdalny do grupy Użytkownicy pulpitu zdalnego
 • zmień schemat wskaźnika myszy komputerowej na Odwrócony Windows (bardzo duże)
 • za pomocą Wiersza poleceń skonfiguruj system tak, aby użytkownik Zdalny mógł logować się jedynie od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 - 22:00. Jako dokumentację wykonaj zrzut ekranu z widocznym użytym poleceniem. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą godziny
 • skonfiguruj system tak, aby data długa wyświetlana przez system miała postać ddMMMMrrrr, np. 14 lutego 2019, a krótka miała postać rr-MM-dd, np. 19-02-14

4. Przeprowadź konfigurację systemu Linux. Pliki ze zrzutami ekranu zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN

 • za pomocą terminala sprawdź rozmiar katalogu /etc. Wykonaj zrzut ekranu z widocznym użytym poleceniem. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą rozmiar
 • utwórz skompresowane archiwum zawierające jedynie pliki (bez podkatalogów) zapisane w katalogu /home/technik i zapisz je pod nazwą dane_technik
 • w katalogu domowym użytkownika technik utwórz katalog DANE
 • nadaj do katalogu DANE za pomocą terminala pełne uprawnienia dla właściciela, a dla grupy przypisanej do tego katalogu prawo do otwierania i przeglądania jego zawartości oraz brak uprawnień dla pozostałych użytkowników. Wykonaj zrzut ekranu z widocznym użytym poleceniem. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą uprawnienia

5. Utwórz raport ze wskazaniami dla użytkownika oraz kosztorys wykonanych prac:

 • utwórz plik arkusza kalkulacyjnego o nazwie kosztorys&raport na nośniku USB opisanym EGZAMIN. Arkusz powinien mieć dwa skoroszyty
 • w pliku kosztorys&raport zmień nazwę skoroszytu Arkusz1 na Kosztorys, a następnie utwórz w nim i wypełnij tabelę zgodną z Tabelą 3. Wzór kosztorysu:
  • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto w zł o 23% podatku VAT
  • obliczenia w kolumnie Wartość brutto w zł powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia kolumny Cena jednostkowa z VAT w zł
  • wszystkie komórki zawierające kwoty powinny być wyświetlane w formacie walutowym , z dwoma miejscami po przecinku
 • w pliku kosztorys&raport zmień nazwę skoroszytu Arkusz2 na Raport, a następnie zapisz w nim minimum 5 wskazań dotyczących bezpieczeństwa pracy w systemie dla użytkownika systemu komputerowego podłączonego do sieci Internet.

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp Nazwa usługi / podzespołu Cena netto w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 96,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 30,00
3. Zabezpieczenie danych 15,00
4. Wykonanie specyfikacji podzespołów 10,00
5. Montaż podzespołu 20,00
6. Instalacja i konfiguracja urządzenia peryferyjnego 35,00
7. Konserwacja urządzenia peryferyjnego 25,00
8. Wymiana materiału eksploatacyjnego w urządzeniu peryferyjnym 10,00
9. Partycjonowanie dysku 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów i partycjonowanie dysku
 • diagnostyka podzespołów
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys i wskazania

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Specyfikacja podzespołu

Tabela 2. Identyfikacja podzespołów i ocena

Tabela 3. Wzór kosztorysu