Arkusz E.12 : 2019 - styczeń - zad. 05

Oznaczenie: E.12-05-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne podzespoły oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź diagnostykę i modernizację komputera według wskazań oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym.

UWAGA!
Do prac konfiguracyjnych w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła), a w systemie Linux – konto technik z hasłem egzamin (konto z uprawnieniami użytkownika root). Na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY znajdują się dane oraz wersje instalacyjne oprogramowania niezbędne do wykonania zadania. Wszystkie utworzone i modyfikowane pliki zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN.

1. W systemie Windows przeprowadź identyfikację zainstalowanych podzespołów:

 • skopiuj na Pulpit użytkownika Administrator program GPU-Z
 • korzystając z oprogramowania systemowego oraz programu GPU-Z, wyszukaj informacje o sterownikach oraz parametrach zainstalowanej karty graficznej ujętych w Tabeli 1. Specyfikacja podzespołu i Tabeli 2. Identyfikacja i ocena. Wykonaj zrzuty ekranu jako dokumentację przeprowadzonych czynności. Zrzuty wklej do pliku edytora tekstowego, a następnie zapisz go pod nazwą TESTY 1
 • w arkuszu kalkulacyjnym utwórz tabelę zgodną z Tabelą 1. Specyfikacja podzespołu. Utworzony plik zapisz pod nazwą diagnostyka&koszty. W pliku diagnostyka&koszty zmień nazwę skoroszytu Arkusz1 na Sterowniki, a następnie w przygotowanej wcześniej tabeli zapisz wyniki obserwacji udokumentowanych zrzutami ekranu
 • w pliku diagnostyka&koszty zmień nazwę skoroszytu Arkusz2 na Ocena, a następnie utwórz w nim tabelę zgodną z Tabelą 2. Identyfikacja i ocena. Zapisz do tabeli wyniki obserwacji i ocenę z uzasadnieniem

2. W zestawie komputerowym wymień zainstalowaną kartę graficzną:

 • zdemontuj kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej komputera, w przypadku zintegrowanej karty wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
 • na płycie głównej zamontuj zapasową kartę graficzną oraz zainstaluj jej sterowniki w systemie Windows
UWAGA!
Po wykonaniu montażu karty graficznej zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych oraz uruchomienia systemu operacyjnego.
 • korzystając z dostępnego oprogramowania w systemie Windows, wyszukaj informacje o parametrach zapasowej karty graficznej ujętych w Tabeli 1. Specyfikacja podzespołu oraz Tabeli 2. Identyfikacja i ocena. Jako dokumentację przeprowadzonych czynności wykonaj zrzuty ekranu. Zrzuty wklej do pliku tekstowego. Plik ze zrzutami zapisz pod nazwą TESTY 2
 • oceń i uzasadnij, czy parametry kart umożliwią wydajną pracę systemu do obróbki multimediów w technologii HD za pomocą programu Edius Pro 8. Wymagania programu zamieszczono w ramce:

3. Przeprowadź konfigurację systemu Windows. Wykonaj zrzuty ekranu jako potwierdzenie wykonanych czynności. Zrzuty umieść w pliku tekstowym i zapisz pod nazwą WINDOWS na nośniku USB opisanym EGZAMIN

 • dodaj pasek narzędzi Pulpit do Paska zadań
 • za pomocą Wiersza poleceń zabezpiecz konto użytkownika Administrator hasłem spełniającym wymagania co do złożoności (minimum 8 znaków, co najmniej jedna wielka litera, cyfra, znak niealfabetyczny). Wykonaj zrzut ekranu z widocznym poleceniem, a utworzone hasło zapisz w arkuszu egzaminacyjnym do Tabeli 3. Hasło dostępowe użytkownika Administrator w systemie Windows
 • utwórz na Pulpicie plik o nazwie janka.txt, a następnie za pomocą Wiersza poleceń zablokuj możliwość jego edycji. Wykonaj zrzut ekranu z widocznym poleceniem
 • przygotuj konsolę Microsoft Managment Console w taki sposób, aby użytkownik z jej poziomu miał dostęp do narzędzi umożliwiających konfigurację Zapory systemu Windows oraz podgląd zdarzeń systemowych. Konsolę zapisz na Pulpicie użytkownika Administrator pod nazwą zabezpieczenia
 • skonfiguruj system, aby żaden z użytkowników nie posiadał prawa do otwierania Panelu sterowania ani żadnych jego elementów

4. Przeprowadź konfigurację systemu Linux. Pliki dokumentujące wykonanie poleceń zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN

 • za pomocą polecenia systemowego utwórz w katalogu domowym użytkownika technik ukryty katalog o nazwie EGZAMIN. Zrzut ekranu z widocznym poleceniem zapisz jako plik graficzny pod nazwą katalog
 • do katalogu EGZAMIN skopiuj z nośnika DANE/PROGRAMY plik materiały.7z a następnie wyodrębnij wszystkie pliki z archiwum. Hasło zabezpieczające archiwum to: Q@wertyuiop
 • zrzut ekranu z widoczną zawartością ukrytego katalogu EGZAMIN zapisz jako plik graficzny pod nazwą materiały
 • za pomocą terminala dopisz do wyodrębnionego pliku o nazwie dwa_2019 efekt działania polecenia sprawdzającego parametry procesora. Zrzut ekranu z widocznym poleceniem zapisz w pliku graficznym pod nazwą procesor
 • wyszukaj w katalogu domowym użytkownika technik wszystkie pliki, które zawierają w nazwie literę „e” oraz liczbę „2019”. Zrzut ekranu z widocznym poleceniem oraz nazwami wyszukanych plików zapisz jako plik graficzny pod nazwą wyszukane

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołów, sporządź kosztorys wykonanych prac serwisowych oraz kosztów wykorzystanych podzespołów:

 • w pliku diagnostyka&koszty na nośniku EGZAMIN zmień nazwę skoroszytu Arkusz3 na Kosztorys, a następnie utwórz w nim i wypełnij tabelę zgodną z Tabelą 4. Wzór kosztorysu
 • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto w zł o 23% podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto w zł powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia kolumny Cena jednostkowa z VAT w zł
 • sumowanie kolumny Wartość brutto w zł oraz wstawianie daty i godziny sporządzenia kosztorysu powinno odbywać się automatycznie

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp Nazwa usługi / podzespołu Cena netto w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 86,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 27,00
3. Instalacja i konfiguracja urządzenia peryferyjnego 30,00
4. Zabezpieczenie danych 30,00
5. Przygotowanie specyfikacji podzespołu dla użytkownika 9,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Karta graficzna 499,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 300,00
10. Pamięć RAM 90,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów
 • diagnostyka podzespołów
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE

Tabela 1. Specyfikacja podzespołu – wzór

Tabela 2. Identyfikacja i ocena – wzór

Tabela 3. Hasło dostępowe użytkownika Administrator w systemie Windows

Tabela 4. Wzór kosztorysu