Arkusz E.12 : 2019 - styczeń - zad. 04

Oznaczenie: E.12-04-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne podzespoły oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym przeprowadź diagnostykę i modernizację komputera według wskazań oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym.

UWAGA!
Do prac konfiguracyjnych w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła), a w systemie Linux - konto technik z hasłem egzamin (konto z uprawnieniami użytkownika root). Na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY znajdują się dane oraz wersje instalacyjne oprogramowania, niezbędne do wykonania zadania. Wszystkie utworzone i zmodyfikowane pliki zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN

1. W systemie Windows przeprowadź identyfikację zainstalowanych podzespołów:

 • skopiuj na Pulpit użytkownika Administrator program GPU-Z
 • korzystając z oprogramowania systemowego oraz programu GPU-Z, wyszukaj informacje o zainstalowanych sterownikach oraz parametrach karty graficznej ujętych w Tabeli 1. Specyfikacja podzespołu i Tabeli 2. Diagnostyka i ocena. Aby udokumentować przeprowadzone czynności, wykonaj zrzuty ekranu. Zrzuty wklej do pliku edytora tekstowego, a następnie zapisz go pod nazwą TESTY
 • w arkuszu kalkulacyjnym utwórz tabelę zgodną z Tabelą 1. Specyfikacja podzespołu. Utworzony plik zapisz pod nazwą karta&kosztorys. Arkusz powinien zawierać trzy skoroszyty. W pliku karta&ksztorys zmień nazwę skoroszytu Arkusz1 na Tab1, a następnie w przygotowanej wcześniej tabeli zapisz wyniki obserwacji, które udokumentowane są zrzutami ekranu
 • w pliku karta&ksztorys zmień nazwę skoroszytu Arkusz2 na Tab2. Utwórz w nim tabelę zgodną z Tabelą 2. Diagnostyka i ocena. Porównaj wielkości pamięci zainstalowanej karty oraz karty graficznej XXX. Wybierz kartę, która wpłynie na podniesienie wydajności pracy zestawu do obróbki multimediów według standardu 4K za pomocą programu Edius Pro 8. Wymagania programu przedstawiono w tabeli:

2. W zestawie komputerowym wymień kartę graficzną. Zapasowa karta graficzna nie wymaga czynności diagnostycznych.

 • zdemontuj kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej komputera, w przypadku zintegrowanej karty wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
 • zamontuj na płycie głównej zapasową kartę graficzną oraz zainstaluj jej sterowniki w systemie Windows
UWAGA!
Po wykonaniu montażu karty graficznej zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych oraz uruchomienia systemu operacyjnego.

3. Przeprowadź konfigurację systemu Windows. Wykonaj zrzuty ekranu jako potwierdzenie wykonanych czynności. Zrzuty umieść w edytorze tekstowym i zapisz pod nazwą WINDOWS na nośniku USB opisanym EGZAMIN

 • przypnij do Paska zadań aplikację Paint
 • za pomocą Wiersza poleceń zabezpiecz konto użytkownika Administrator hasłem spełniającym wymagania co do złożoności (minimum 8 znaków, co najmniej jedna wielka litera, cyfra, znak niealfabetyczny). Wykonaj zrzut ekranu zawierający widoczne użyte polecenie. Ustawione hasło zapisz w arkuszu egzaminacyjnym do tabeli 3. Hasło dostępowe użytkownika Administrator w systemie Windows
 • na Pulpicie utwórz plik o nazwie janek.txt, a następnie za pomocą polecenia Wiersza poleceń wykonaj operację, która sprawi, że plik zostanie ukryty. Na zrzucie ekranu dokumentującym tę czynność powinno być widoczne użyte polecenie
 • przygotuj konsolę Microsoft Managment Console w taki sposób, aby z jej poziomu użytkownik miał dostęp do narzędzi umożliwiających zarządzanie partycjami oraz użytkownikami. Konsolę zapisz na Pulpicie użytkownika Administrator pod nazwą zarządzanie
 • skonfiguruj system, aby żaden użytkownik systemu nie miał prawa do zmiany ikon Pulpitu przy użyciu okna dialogowego Ustawienia ikon pulpitu w aplecie Personalizacja lub Ekran

4. Przeprowadź konfigurację systemu Linux. Wszystkie utworzone przez Ciebie i modyfikowane pliki zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN:

 • za pomocą polecenia systemowego utwórz w katalogu domowym użytkownika technik katalog o nazwie ZADANIE. Zrzut ekranu z widocznym poleceniem zapisz jako plik graficzny pod nazwą KATALOG
 • skopiuj z nośnika DANE/PROGRAMY plik materiały.7z do katalogu domowego użytkownika technik. Wyodrębnij wszystkie pliki z archiwum. Hasło zabezpieczające archiwum: Q@wertyuiop
 • za pomocą terminala wykonaj sortowanie alfabetyczne zawartości wyodrębnionego pliku tekstowego o nazwie trzy. Plik wynikowy zapisz pod nazwą INDEKSOWANIE. Zrzut ekranu z widocznym poleceniem zapisz jako plik graficzny pod nazwą INDEKSY
 • w katalogu domowym użytkownika technik wyszukaj za pomocą terminala wszystkie pliki, które zawierają w nazwie literę „a” oraz liczbę „2019”. Zrzut ekranu z widocznym poleceniem oraz nazwami wyszukanych plików zapisz jako plik graficzny pod nazwą WYSZUKANE

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych oraz kosztów wykorzystanych podzespołów:

 • w pliku karta&kosztorys z nośnika EGZAMIN zmień nazwę skoroszytu Arkusz3 na Kosztorys, a następnie utwórz w nim i wypełnij tabelę zgodną z Tabelą 4. Wzór kosztorysu
 • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto w zł o 23% podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto w zł powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia kolumny Cena jednostkowa z VAT w zł
 • sumowanie kolumny Wartość brutto w zł oraz wstawianie daty sporządzenia kosztorysu powinno odbywać się automatycznie

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp Nazwa usługi / podzespołu Cena netto w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 86,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 27,00
3. Instalacja i konfiguracja urządzenia peryferyjnego 30,00
4. Zabezpieczenie danych 30,00
5. Przygotowanie specyfikacji podzespołu dla użytkownika 9,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Karta graficzna 499,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 300,00
10. Pamięć RAM 90,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów
 • diagnostyka podzespołów
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE

Tabela 1. Specyfikacja podzespołu – wzór

Tabela 2. Diagnostyka i ocena – wzór

Tabela 3. Hasło dostępowe użytkownika Administrator w systemie Windows

Tabela 4. Wzór kosztorysu