Arkusz E.12 : 2019 - styczeń - zad. 03

Oznaczenie: E.12-03-19.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmodernizuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według poniższych wskazań.

1. Skonfiguruj system Linux.

UWAGA!
Do wykonania poleceń wykorzystaj konto administrator z hasłem Administrator1@
 • Utwórz nową grupę o nazwie pracownicy i numerze ID 2018
 • Utwórz konto pracownik z hasłem Pracownik123$ i dodaj je do grupy pracownicy
 • Dla utworzonego konta pracownik ustaw parametry:
  • okres ważności hasła: 10 dni
  • czas ostrzeżenia o konieczności zmiany hasła: 12 dni
  • wymuszona zmiana hasła przy następnym logowaniu, hasło po zmianie zaq1@WSX
 • W katalogu domowym użytkownika pracownik utwórz katalog testy tak, aby jego właścicielem był użytkownik pracownik
 • Zmień uprawnienia do katalogu testy tak, aby właściciel i grupa mieli pełne prawa, a wszyscy pozostali użytkownicy mogli tylko odczytywać jego zawartość
 • W arkuszu kalkulacyjnym utwórz tabelę zgodnie ze wzorem tabeli Zasoby w Linux. Używając poleceń systemowych, wykonaj w terminalu diagnostykę wyszczególnionych w tabeli zasobów komputera i zapisz wyniki do tabeli. Czynność udokumentuj zrzutami ekranu z poleceniem oraz wynikami jego działania. Zrzuty umieść w dokumencie edytora tekstu i zapisz w domyślnym formacie edytora na nośniku USB opisanym EGZAMIN pod nazwą ZasobyLinux
 • Plik arkusza kalkulacyjnego z tabelą wyeksportuj do formatu PDF i zapisz jako ZasobyLinux.pdf na nośniku EGZAMIN
 • Na pulpicie konta administrator utwórz dowiązanie symboliczne do utworzonego wcześniej katalogu testy
 • Skonfiguruj przyciski myszy dla osób leworęcznych.

2. Skonfiguruj system Windows.

UWAGA!
Do wykonania poleceń wykorzystaj konto Administrator bez hasła
 • Utwórz konto nowego użytkownika o nazwie pracownik z hasłem Pracownik123$ i zablokuj użytkownikowi pracownik możliwość zmiany hasła
 • Ustaw zasady haseł dla użytkowników systemu Windows:
  • hasło musi być złożone
  • system nie będzie pozwalał na ponowne ustawianie pięciu ostatnich haseł użytkownika
  • po 3 krotnym wprowadzeniu niewłaściwego hasła, konto będzie blokowane na 5 minut, licznik blokady konta ma się zerować po 3 minutach
 • Utwórz folder C:\testy i zmień uprawnienia do tego folderu tak, aby Administrator miał pełne prawa do folderu, a użytkownik pracownik – prawo do przeglądu zawartości i otwierania plików
 • Dla konta pracownik ustaw w wierszu poleceń możliwość logowania codziennie w godzinach 8.00 - 20.00
 • Zmień właściwości wyświetlania:
  • w Eksploratorze Windows nie będą wyświetlone litery napędów
  • widoczne będą wszystkie stacje napędów, również puste
  • na pasku zadań będzie dostępny pasek adresu

3. Przeprowadź modernizację komputera i oceń jej wpływ na wydajność zestawu komputerowego w systemie Windows:

 • W arkuszu kalkulacyjnym utwórz tabelę zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli Wydajność komputera w Windows. Używając narzędzi systemowych lub dostępnych programów diagnostycznych, wykonaj test wydajności komputera i zapisz w utworzonej tabeli wymagane informacje. Nazwij skoroszyt arkusza: TEST. Plik arkusza zapisz na nośniku EGZAMIN pod nazwą Wydajność Komputera w domyślnym formacie arkusza
 • Zrzut ekranu dokumentujący wykonany test wydajności wstaw do pliku edytora tekstu, pod zrzutem zapisz komentarz „Wydajność zestawu przed modernizacją”, a następnie zapisz plik na nośniku EGZAMIN pod nazwą Test_1
 • Wyłącz komputer
 • Używając dostępnych na stanowisku elementów zastępczych, rozbuduj pamięć RAM komputera i wymień kartę graficzną na zapasową. Zdemontuj obecną kartę graficzną, a w przypadku karty zintegrowanej wyłącz ją w BIOS lub menedżerze urządzeń. Następnie zamontuj zapasową kartę graficzną
UWAGA!
Po zamontowaniu pamięci RAM i karty graficznej zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do dalszych prac. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
 • Oceń ponownie wydajność komputera, wykonaj zrzut ekranu dokumentujący wykonanie testów. Zrzut wstaw do pliku Test_1 zapisanego na nośniku EGZAMIN. Pod zrzutem zapisz komentarz „Wydajność zestawu po modernizacji”
 • Zapisz w tabeli wyniki cząstkowe po modernizacji w pliku Wydajność Komputera
 • W polu OCENA zapisz swoją ocenę wpływu wymiany karty graficznej i modernizacji pamięci na wydajność testowanego komputera

4. W systemie Windows utwórz raport serwisowy.

 • Zainstaluj program SIW znajdujący się na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • Wykonaj niezbędne prace zabezpieczające system i dane: zainstaluj oprogramowanie antywirusowe, włącz zaporę, ustaw aktualizacje systemu w tryb automatyczny
 • Używając dostępnych programów diagnostycznych i narzędzi systemowych, wykonaj specyfikację badanego komputera i aktualnego poziomu bezpieczeństwa. W edytorze tekstu utwórz raport zgodnie ze wzorem tabeli Raport serwisowy
 • W raporcie serwisowym zapisz w punktach wykonane czynności serwisowe dotyczące modernizacji i konfiguracji komputera z systemem Windows
 • Dokonaj oceny parametrów komputera w oparciu o przeprowadzony wcześniej test wydajności komputera i oceń jego przydatność do gier i zaawansowanych programów graficznych. Do oceny przydatności wykorzystaj Dokumentację narzędzia do badania wydajności komputera
 • Utworzony raport zapisz na nośniku EGZAMIN pod nazwą RaportSerwisowy w domyślnym formacie edytora.

Dokumentacja narzędzia do badania wydajności komputera

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż komputera
 • skonfigurowany system Linux
 • skonfigurowany system Windows
 • ocena wpływu modernizacji na wydajność komputera
 • raport serwisowy

oraz przebieg montażu komputera.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Zasoby w Linux

Wydajność komputera w Windows

Raport serwisowy