Arkusz E.12 : 2018 - styczeń - zad. 08

Oznaczenie: E.12-08-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według poniższych wskazań. Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

1. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux. W zestawie komputerowym zamontuj pamięć RAM, kartę graficzną oraz napęd optyczny.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu przewodów sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Uruchom system Linux, a następnie za pomocą dostępnych w systemie narzędzi wykonaj test podzespołów komputera wyszczególnionych w tabeli o nazwie Test komputera. Uzyskane wyniki testów, w postaci zrzutów ekranowych, umieść w pliku tekstowym o nazwie test_komputera i zapisz go na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Uzyskane wyniki zapisz w tabeli o nazwie Test komputera w arkuszu.

3. Skonfiguruj system Linux. Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń zapisz w pliku tekstowym o nazwie Linux na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Uwzględnij następujące warunki:

 • po 30 minutach bezczynności praca komputera powinna być wstrzymana
 • wylogowanie z systemu powinno być możliwe po wciśnięciu klawiszy CTRL+ALT+D zamiast CTRL+ALT+DEL
 • w przypadku podłączenia do komputera czytnika e-booków system powinien zareagować otwarciem katalogu z jego zawartością
 • blokowanie wyskakujących okienek podczas przeglądania Internetu powinno być wyłączone

4. Skonfiguruj system Windows. Wykonaj następujące czynności i uwzględnij podane warunki:

UWAGA!
Czynności wykonywane za pomocą okna konsoli (wiersza poleceń) należy udokumentować w postaci zrzutów ekranowych i zapisać w pliku tekstowym o nazwie konsola na dysku USB oznaczonym Egzamin.
 • za pomocą konsoli (wiersza poleceń):
  • utwórz na dysku C katalog o nazwie Test
  • skompresuj katalog C:\Test
  • odbierz wszelkie uprawnienia do katalogu C:\Test użytkownikowi konta Egzamin
 • usuń opcję nagrywania dysków optycznych z Eksploratora Windows (Eksploratora Plików)
 • zmień rozmiar pliku stronicowania na 100 MB
 • rozszerzenia wszystkich plików znajdujących na dysku twardym mają być widoczne
 • wyłączenie systemu ma powodować blokowanie możliwości zmiany tła pulpitu
 • system ma przeprowadzać inspekcje zdarzeń dotyczących logowania się na kontach użytkowników wyłącznie w przypadku niepowodzeń
 • na koncie użytkownika Egzamin zmień kolor obramowań okien oraz paska zadań na zielony

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. Plik wykonany zgodnie ze wzorem tabeli Kosztorys zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Uwzględnij następujące warunki:

 • stawka podatku VAT wynosi 23%
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto powinno odbywać się automatycznie
 • w wierszu opisanym SUMA W ZAOKRĄGLENIU powinna znajdować się funkcja automatycznie zaokrąglająca sumę kosztorysu w dół, do najbliższej liczby całkowitej
 • wszystkie pola kosztorysu zawierające wysokość stawki podatku VAT powinny mieć format procentowy z dwoma miejscami po przecinku.

Cennik usług komputerowych

Lp Nazwa usługi Cena usługi netto w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows / Mac 20,15
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 10,50
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 10,00
4. Testowanie zasobów komputera 20,59
5. Instalacja systemu Windows / Linux / Mac 70,77
6. Montaż podzespołu 7,50
7. Zabezpieczenie danych 15,90
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 25,40
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów komputera
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów komputera.

Test komputera

Kosztorys