Arkusz E.12 : 2018 - styczeń - zad. 07

Oznaczenie: E.12-07-18.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według poniższych wskazań. Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

1. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux. W zestawie komputerowym zamontuj pamięć RAM, kartę graficzną oraz napęd optyczny.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu przewodów sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Uruchom system Linux, a następnie za pomocą dostępnych w systemie narzędzi wykonaj test zasobów komputera wyszczególnionych w tabeli Test pamięci USB oraz komputera. Uzyskane wyniki testów umieść w postaci zrzutów ekranowych w pliku tekstowym o nazwie test_USB_i_komputera i zapisz go na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Zapisz uzyskane wyniki także w arkuszu, w tabeli Test pamięci USB oraz komputera.

3. Skonfiguruj system Linux. Na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin umieść wyniki konfiguracji w postaci skryptu o nazwie SkryptLinux oraz zrzutów ekranowych potwierdzających wykonanie poleceń z podpunktów d oraz f zapisanych w pliku tekstowym o nazwie Linux

 • a) napisz skrypt o nazwie SkryptLinux który:
  • tworzy konto uczen z domyślną powłoką systemową sh
  • odbiera wszystkie uprawnienia użytkownikowi uczen do katalogu /lib
 • b) sprawdź ścieżkę katalogu, w którym obecnie znajduje się użytkownik Egzamin i zapisz ją (przekieruj) w pliku tekstowym test_katalogu, w katalogu Dokumenty (/home/egzamin/Dokumenty)
 • c) przekonwertuj plik tekstowy test_katalogu do formatu PDF i zapisz go w katalogu Dokumenty
 • d) otwórz zawartość pliku test_katalogu.pdf za pomocą programu mupdf, uruchamianego w konsoli, czynność udokumentuj zrzutem ekranowym
 • e) odinstaluj program mupdf
 • f) uruchom program Kalkulator (gnome-calculator), a następnie, nie zamykając go, wstrzymaj jego działanie

4. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Czynności wykonywane za pomocą okna konsoli (wiersza poleceń) należy udokumentować w postaci zrzutów ekranowych i zapisać je w pliku tekstowym o nazwie konsola na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin.
 • podłącz do komputera pamięć USB oznaczoną nazwą Egzamin, a następnie za pomocą konsoli (wiersza poleceń) wykonaj jej tymczasowe mapowanie na lokalny dysk Z
 • dla folderu C:/Windows wyświetl, za pomocą poleceń okna konsoli (wiersza poleceń), wszystkie wiersze zawierające słowo update znajdujące się w plikach z rozszerzeniem *.log
 • ustaw dla konsoli (wiersza poleceń) zielony kolor czcionki oraz tytuł okna na Egzamin wyłącznie na czas trwania danej sesji (ponowne uruchomienie konsoli – okna programu CMD – powoduje przywrócenie ustawień domyślnych)
 • wyłącz możliwość korzystania z edytora rejestru systemu Windows
 • wyłącz konieczność podawania loginu oraz hasła w celu zalogowania się do systemu
 • skonfiguruj system w taki sposób, aby użytkownik podczas 7 kolejnych zmian hasła nie mógł podawać haseł wcześniej przez niego używanych
 • zmień nazwę konta użytkownika Egzamin na E12
 • włącz funkcję Klient telnet systemu Windows

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. Plik wykonany zgodnie ze wzorem tabeli Kosztorys zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB oznaczonym nazwą Egzamin. Uwzględnij następujące warunki:

 • stawka podatku VAT wynosi 23%
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto powinno odbywać się automatycznie
 • wszystkie pola kosztorysu zawierające ceny oraz kwoty w kolumnach: Cena netto, Cena brutto, Wartość oraz komórce SUMA powinny mieć format waluty £ Angielski (Zjednoczone Królestwo / Wielka Brytania) z trzema miejscami po przecinku
 • w wierszu opisanym SUMA W EURO powinno następować automatyczne przeliczenie sumy kosztorysu po kursie 2€ = 1£

Cennik usług komputerowych

Lp Nazwa usługi Cena usługi netto (£)
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows / Mac 20,15
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 10,50
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 10,00
4. Testowanie zasobów komputera 20,59
5. Instalacja systemu Windows / Linux / Mac 70,77
6. Montaż podzespołu 7,50
7. Zabezpieczenie danych 15,90
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 25,40
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów komputera
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów komputera.

Test pamięci USB oraz komputera

Kosztorys